Pelliot tibétain 1052

r1[---] [myi?]r2[---] / gyangr3[---] [de] la /r4[---] [-]s te /r5[---] na jI bya [dgu?]r6[---] sa [bas?] [---]r7[---] b[-] [---] r8[---]◯ ◯ ◯◯◯◯ r9[-]ng rnar nI [mthan?] gong na / mthing [pri?] [ni?]r10[lgo?] gcig ma / gnas bjal ni gnas [le (/la)]r11['u?] / skyes blan nI 'phrul dang m[jal?] [---]r12[dron] nI na [rar?] gcig la / mthing gI ni [dgo?] [tsib?]r13[b]kum / ra 'phangs nI dge'u 'di ni se shingr14[rab] thugsu chu[s?] pa'I [mo?] la bab te / myi khyo[d]r15gyi [snying] la [bsam?] zhing [so?] [ron?] [-]og [gas (/gsa)]r16[gya] sang [drar?] [---] [']on '[-]ds [pa'i] [bar?] / ma dorr17[---] shol la [yid?] la bsams [te?] dngosu / [tsa?]r18[---] bsams yang [rung] ngo / / yid la [tu?] [gya]s nar19[---] ka [---] / zhig rnye [sta?] / de la [dphyad?] du byasr20[---] [']gas [gu?]r dang [rings?] drag du byar [myi]r21[---] dang [ba?] zhig ni / / [no]r [sla]g byang [ba?] zhigr22[---] yang yI [dal?] du [bya?] nI rnyer [de] / zhig la btab nar23[bzang] srog phya la btab na ngan / dgra la bar rgol r24 / ba la btab na /zin de bzang / [bur?] [sngo?]r25[ma (/pa)] la btab na / ngan 'bring ngo / / r26[◯◯◯?] ◯ ◯◯◯ r27 / / khyung lung nI dngul mkhar na / / dngulr28[bye?]'u ni skar ldan ba / dgu sngo nI mtho[l?]r29[gshegs?] / / dngul / [bye?]'u ni gshog re [drug?] r30dgung mtha' nI 'a cor de / dog mo ni [rkya?] sur31gshegs / gshegs gyI ni gshul yosu 'bra[-]r32lug ni tsho bdam sa / <g[-]> zhing gsol cing nIr33sku 'i tshe / re skyid nI [dgung] gi bye'u / 'dI ni /r34then shing ha dva 'i mo la bab ste myi khyodr35gyI lha dpal nI dbyar lbub ba zhin skye'or36['te?] gdon ni [---] [bab] zhin 'ru su / jI bya dgur37chog [yang] / [bsams] pa bzhin [grub?] bo / lamr38ring por 'gro ba la btab na / 'khor / nad pa lar39btab na sos / grog la btab na grog che / /r40de d[-]d [-]n / lha dpal ['no (/'go)] [---] skyid cingr41bde bar 'ong / [-o] / bton lan [myi (/mye)] [---] mo 'dI jI lar42btab gyang bzango / / r43◯◯◯ ◯ ◯◯ r44byang ri ni phang pung la / gtos gyi ni sa bskorr45na / gser ri ni sbram dangmjal / rom por46nI sja ra na / [gor (/shor)] la nI gtsod 'debs 'debs r47[ru?] myen ni sbram zhig rnyed / gser sbram ni g.yur48spras zhIng rin chen nI brtsigs pa la 'od bzangsr49nI lamse lams / / ◯◯ ◯◯ ◯◯ r50 / skyid gyi dus bab 'am / ma bstan ni lha yu[l]r51mthong / bzang gi dus bab 'am / mtshal dangr52nI [-]er yang rnyed / [btsan?] gi ni [du]s bab [---] r53ma gsal nI rgyal du bskos / / myi yisr54nI lha mchod de / lha yul ni glu grangs te / re dga'r55nI re yang gzha' / mo 'dI mgo thang mtho' grigr56che ba'I mo ste bzango / / r57◯◯ ◯◯ ◯◯◯◯ r58 / / kong cho ni g.yang gi cho / tsho na ni mthon [g.yang (/g.yag)]r59cho / srin bu ni dong khang 'bal / phur ke ni ris [ma' (/la')]r60mnabs mnachs gsang [*ni] gangs gi cho / / zasur61nI khya dang 'bas / mnabs gyang ni phyugs gir62ltas / mo 'dI phyug por ngo ste / skyid pa'i ltasr63te / bzang rab bo / / ◯◯ ◯◯ ◯◯◯ r64 / / rgya mtsho ni dgings myi skams / ri rabs nir65rtse myi rnyil / bu tsa ni btsan zhIng phyug por 'ong phyugs zanr66nI 'pel zhing rags / logs zhIng 'pod / chu srId ni g.yur67drung bzhIn / nams gyang ni phyug btsan babs / mo 'di sridr68che zhIng btsan phyug du 'ong grog na rnyed pa'I ngo ste bzang rab bo r69[---]◯ ◯◯ ◯ r70 / / grongs te ni bshos ma mchis / zla grongsr71[bas?] bshos / bzhad de bkyon ma mchis so mangsr72bzhad na bgyon / dgyes te bshums ma mchis r73[pu (/cu)] [rdu (/ru)] ni dgyes na bshums / phar btab ni slad du snyung / / r74[khya?] bo ni brag la 'phra / rmig pa ni [khyag (/khrag)] gis gang r75mo 'dI jI la btab gyang ngan no / / r76[---]◯ ◯◯◯◯ ◯◯◯◯ r77 / / phar snang gI ya pyi la / thang prom ni rgod ltingr78ba' / [snal (/sbal)] sum nI na bzhag 'debs / zhags gi nIr79[---] [myi?] [zin (/zim)] / byang 'brog ni snams stod na / r80[---] ching yan pa la / bum po ni nye bgrod r81[---] / bsnyags gi nI re myi slabs / mo 'dIr82[---] dgra byed [par (/pa na)] togs na / myi zin te bzangor83srog pya la btab na / bzang ngo / <bar> par [---] zhIngr84bsnyag pa la btab na / myi tshugs te ngan / gzhanr85jI la btab yang mo 'bringo / r86◯◯ ◯◯◯◯ ◯◯◯ r87[---] / <bar snang gi ya byi na> / lho ri nI byang ri gnyis r88gnyis ka nI sman gyi ri [bsags (/bdags)] ri nI [srib?] ri gnyis r89gnyis ka nI / gzed gyi ri / / sman ri ni gtsu[g?]r90sdings na / [mgrin?] rtse 'jos zhing mu sman ni 'phanr91bsrol te / / mu sman nI chab la gshegs / bsar gyisr92srong bskor [---] du / sha 'bri nI snar la gnang / mu smanr93nI 'ban la sla / mo 'di gsol ba la btab dangr94gnang grog cheste / jI la btab yang bzang ngo / r95◯◯ ◯◯◯[◯?] ◯◯ r96 / / lho log nI byang log cing / rma ri nI [-]u [tha?] [la?] r97dmu slung ni tsub ma 'ril / bzung na ni spar myi [la?] r98[brtu?]gs yang nI pyod pyod po / / pu log ni mda'r99lo[g] [---] / sha rkyang ni bragsu bzhugs / bzung ni sna [rgid?]r100'tshal / g.yung [dags (/dgas)] nI spang ka yan / spyi [slum?]r101gza' do[-] che / mo rgod de ngan ngo / / r102[◯◯?] ◯◯◯◯ ◯ r103 / / [lha] rI nI [lhun] po la / lha mkhar na zo zo brang / r104[khab?] bgyis ni spran la bgyis / srungs ma ni glu [d-]r105sman / dags rI ni rmun po la / gsas mkhar ni rur106[dangs?] rtse / rmang brang ni gangs la <brang> 'jib / sa srung nir107'brug dang glog bas she bgyi / thugs snying ni [sten (/rten)] te bzhu[-] r108mo 'di gzhung brtan te / ji la btab gyang bzang ngo / / r109◯◯ ◯◯◯ ◯◯◯◯ r110 / / [rma] ri ni [byag?] gar rma shing nI ldem mo dang rma [lo?]r111[ni] g.yag lo ['khrus?] / rma bya ni khyus ke lding rma bzangr112nI dgung gi rgyan / dgung mtha' ni mthon du gsol r113[rtsa?] bzangs nI dog rum yan chab mtha' nI dag di[-]r114[su?] 'bab / mo 'dI [*ji] la btab gyang 'byor te bzang ngo / r115◯◯<◯> ◯◯◯ ◯◯◯ r116 / / skar zhen smin drug la / gza' btun ni ya[-]r117nas 'thus / dog la ni lhag ma lhub / bug rgyar118sras nI khu na rje / gza' bduni yar du bskal / / r119sman drug ni ldebsu shor / lha dpal dang bla masr120skyabs byed cing / yod 'ban ni thogs pas gdon r121dang dgra ni myi tsugste mo bzango / / r122◯◯ ◯◯◯ ◯◯ r123 / / rma yul ni thag brgyad na / dru gu ni khri snangr124zhig / ma 'tshal ni mchid mchi [ru] / ma 'dasr125nI g.yar myi bzo / khri snang nI zha bo zhig chab [la]r126nI khang dbub du gdung byam ni khod myi snyom r127sha dang nI rkyang 'dres na / mang zhags ni gang lar128gdab / ra dang ni lug 'dres na / tsho rid ni gang lar129gdam / mo 'dI ni / gdon drag po'i ngo / tshunr130ldangs te mo ngan no / / ◯◯ ◯◯◯ ◯ r131 / / thor gcig ni mkhar dang pral / gyur bur132ni skam la bton / bya bang ni thang la las r133bye 'u chung ni nu dang bral / / bu gcig ni [dva (/dab)] ru lu[s] r134mo 'di jI la btab gyang ngan rab bo / / r135◯◯ ◯ ◯◯◯◯◯ r136[] / / cha bo nI gung dang na / [ngu?] / rgyab [sprod?] 'tshal [pa?]r137grang ni tro tro lta' / da gro ni gra gru na / mar mu[-]r138ni gongs se gongs / skyem pa ni zho dang chang r139lto 'drangs nI rgyab gyang tro / mo 'di grog cher140snyIng dga' ba'i ltas te / bzang rab bo / r141◯◯ ◯ ◯◯◯<◯> r142 / / dg[I] bdun ni sting na nyal / shod masr143nI re myi thebs / ri khyi ni ['don (/'dron)] du mchi / / r144chom pos ni re 'jIgs / myi 'jIgs ni spo [la]r145nyal / myi 'jIgs myi dogs te bzang / 'tron [po?]r146phan tshun du 'gro ba la btab na bzang rab bo r147◯◯ ◯ ◯◯ r148 / / gser mtsho nI / [gyur?] bu 'pyo / nya pa ni [pal?]r149gyang mchi / mtsho [---] [gting?] rab pas / r150rgya 'is ni re myi [bcus?] / gzas btsalr151nI gnas legs te / gting na ni gyu ru ru / r152mo bzang ngo / / ◯◯ ◯ ◯ r153 / / tsha ba ni rkong yul na / rtol bu ni lo chur154snar / mnyal du ni lo btsal bas / yar du nir155mjug ma bcad / skyi nas ni zhing rmos pas r156rtsang du ni shore pyin / byang nas nI tsha blangsr157pas / mdo du ni sgal rmig byung / sha skyir158nI sna bzung ste / 'geg thag ni [pri?]s btagsr159gyang / da dung ni da cung ru / sna ru nI lod lod po r160mo 'di sngar [nyon?] mongs gyang phyis lan yod der161mo 'bring [stod?] do / / r162◯◯ ◯ ◯ r163drang ma ni / dbyar 'khor 'am / chu rgyalr164ni rtsang po la / lung bran ni gnam char gisr165/ <cha> ni than skad bskyal / skyi rgyalr166nI <ca> lcang tog na 'pral zhing 'or mo la [---] r167bras / lo nI mda' 'drims sam / [cas?]r168gyi ni ri <bra> [bo (/go)] che / g.yang mo ni bya balr169chib / / khug sras gzhon bshos la r170[da (/ra)] tos nI tsang tsang / mo bzang rab bo r171◯ ◯◯◯◯ [◯◯◯ (/◯◯◯◯)] r172 / / lha rje ni ltang dkar gis / myi ni [bsla?]r173bzung zhIng / phyugs gi g.yang bzung bas r174'greng la ni rtse re <zhi> ring / myi 'phan nir175[bya?] re rags / rud la btsas bskyabsr176pas / 'brog dbye ni bsu dpye / lad da rungr177slan gyang / yar du lha brjed la mar [dul?]r178srI nin cig / / lha btsan zhing / dponr179bla ma la byams te / mo bzang ngo / / r180◯ ◯◯◯◯ ◯◯◯ r181g.ya' gong nI spang gong na / spang rgyanr182ni yi mche 'u / g.yu ron nI lams sar183lams / rIng bzang nI ldems se ldems r184nams gyang nI yang gong ste / / se rir185nI spang bgra la / dbyar [lo (/la)] sprin / darr186cha ni pu ru ru / / mo 'di jI la btab gyangr187bzang rab bo / / ◯ ◯◯◯◯ ◯◯ r188 / / lho ga nI 'jIng drug na / spre'ur189nI lhag tshol tshol / dug lung nI samr190sam du / / rtsi mchog ni gda' mnangsr191gyang 'tshal na nI sman ma rnyed / r192nongs gi ni dug dang mjal / phyi pyir nir193nyams myi bde / / nams gyang shi rung [---]r194ste mo ngan rab bo / / r195◯ ◯◯◯◯ ◯ r196 / / mtho ste ni ma dpen pa <pa> lha ri nir197snyi prom la / gdugs bdal nI 'od myir198dro / dma' ste [*ni] rnam ma legs lha ri [*ni] [skyis?]r199[pa (/sa)] gong grang lhag nI thang gis 'tshalr200gnyi zla nI / 'drol gyi [bul?] / / r201mo 'di ni / / phan myi thogsr202ste ngan / / r203◯ ◯◯◯ ◯◯◯◯ r204 / / [mang (/ma nga)] bzang ma byon par / snang stengsr205nI thang ma dal / bzhag gyang nI don mar206mchis / bsags gyang ni jI sman r207don myed ni cha chung ste mo ngan no / r208◯ ◯◯◯ ◯◯◯ r209 / / dgung sngo nI gzhung bstan bas / lamr210myI gda' / gangs dkar ni rtsa gnyanr211bas / dbyi <za> gza' ni yangsu [rol?] r212lha ri nI skyabs che bas / sha rkyang nir213mtha' myi g.yo / mu sman gI 'o byamr214bas / sman dags nI 'pal zhing rags r215mo 'dI myi dogs myi 'dze bstan pa'i [ngo?]r216ste / bzang ngo / / ◯ ◯◯◯ ◯◯ r217 / / skyi rmal ni grang ma [mchi (/mtshi)] / / r218grangs zhing nI rmang rmang ltag / smanr219dags nI gcig myi gda' / rgodr220'drim nI mtho nas / mchi / [tha] bal nir221'bros gyi ri / mo bzango / r222◯ ◯◯◯ ◯ r223 / / ngang ngun ni gser ma g.yu [rgya?]r224mtsho nI mtsho 'i rgyan / r225men togs nI sna tshogs gyang / r226snor ma ni gling la mdzes / pug ronr227nI phyugs gcig mo / 'da' ga dar ni snor228la 'tshal dri gshin [*ni] snor ma gling / r229[---] ri ni shangsu gda' / lha mtsho nir230glIng gi [-]in / mo 'di jI la btabr231gyang lha dpal che / nas dpal 'go zhingr232bla ma 'is skyabs byed pa yod par233skyId cing phyugs te bzango / / r234◯ ◯◯ ◯◯◯◯ r235dmu scam nI gangs ma dang skyi 'I ni mthing mar236gnyis / myi dang nI mching rnams gyang / r237myi rnams nI phyi dal che / dgung la ni lhagsr238[pa?] nor dgung la ni sprin chags gyang / sib [sir?]r239nI char myi <ba> phebs / dbyar dang nI dgun gir240khad / / ◯ ◯◯ ◯◯◯ r241 / / gser mtsho ni gyur bu 'phyo / gnyi[n?]r242zhing nI myis myi blta' / mtshan zhing nir243[skyIs (/myIs)] myi bzugs / mthing 'phyo ni khu [rung?] r244shel mtsho nI spang bzang la / dgo sras nir245[-]ng la 'tshal / g.yang sras nI zur la '[-] r246spang snar nI rtse yang 'drim / r247◯◯ ◯◯ ◯◯ r248 / / nyin zhing ni yi ge 'dri / mtshan zhingr249nI nyal zhIng stog / yi ge ni bri legs te r250gser sbram nI g.yu 'i dbyig lha ri nI 'brasr251su bgyi / / mo 'dI [*ji] la btab gyang bzang rab r252◯ ◯ ◯◯◯ r253 / / tha 'u ni skyid zhan pas spyang mo nir254mdur gyis slebs / spu 'u ni 'bur zhan pas r255[dpyig?] sa nI rdo 'is khums / smra gor nir256[skya]bs [ch]ungs pas khug chos ni serr257[gyis?] 'tshal / mtsho [sbam (/sbram)] na gdingsr258chung [---] / [myur (/gyur)] bu ni skam lar259[---] gyis / mo ngan no / / ◯ ◯ r260[---] gi mtho bskor ci [---]r261[---] / dgung [---]v1[-]r myi gda' dgu tshigs ni [mzha?]v2man na bas / char sprIn ni [---]v3gser gi pur btab cing zangs gi rgyangv4[-]s te / [rdog?] mtha' [ni?] [ldeg?] v5◯ ◯ ◯◯ v6/ / mtsho ro nI g.yul na g.yu [---]v7'i zlum po la / rtsong rtsong rced / snam bragv8ni g.yasu stsald / ra sa ni mo lav9rdugs ni g.yu ru 'phrul / bu tsa ni [---]v10ba'i ngo / dpal bdrog nI ldan pa'i [lta?] / v11mo 'dI [*ji] la btab gyang bzang ngo / /