Pelliot tibétain 1068

1[---] btsan [---]2[---] [mtha'?] dgung gyi ['brum?] du ma pyin po lda [---]3[mtha'?] / [dgung?] gyi tshu brum du hon na san gar sgya mo zhig sa la ni mdom gang gyis ma reg4[---] ma la ni gru gang gyis / ma reg pa gcig zur lcags gyi zur bad ni zangs bdags shing5[cig?] de'i tshu rol na g.yu'i chab myig du bya za thin tsun gyi chab chun rgan mo zhig ges6[---] nal ze thogsde chab chu pa dang mjal na lhe'u btsan pa'is su chab chun zhes rmas7[---] chab chun rgan mo'i mchid nas / kho mo ni bya za thin tsun gyi chab chun na bdag ga las /8byon kho mo'i jo mo bya za thin tsun gyi zhal nas / nga'i tsha bo zhig 'ong pa'i rigs shes9[---] [su?] [---] lags sam shes bgyisna / lhe'u btsan pa'i mchid nas kho po lags [shes?]10mchi chab chun rgan mo'i mchid nas / 'o na ldir gzhes shig dang na kho mo bya za thin tsun gyi11snyan du gsol zhes song ste bya za thin tshun gyi snyan du gsol / na bya za thin tsun gyi zhal12nas / de nga'i tsha bo yin gyis yar shog shIg [thes?] gyi shig ces / gsungo / myi rgan mo pyir13'ongsde / yar gshegs shig ces / mchi / nas yar gom suM zhig phagsna bon po rus dgu14[---] gyang gsang shu bdab nas na [bza'] [---] yang bskon lam [rnya (/rta)] nga stengs gyis dar bda[b?]15de'i ya rol na bu spa brgya pyag 'tsha[l?] [---] [ya?] [rol?] / na bu mo brgya byag 'tshal de'i ya16[rol?] na blon po brgya gser gyi kha [---] gas pa / pyag 'tshal / de'i ya rol na san17gar skya mo'i nang du byon na / bya za thin [tshun?] ni myi'i myi bu lha'i sras lta zhig gser gyi /18khri la / bzhugs / bdagi snying la ni 'cigs shing 'dug pa dang / bya za thin tsun gyi zhal19nas tsha bo ma 'cigs bar yar 'dug shig ces gsungste gser gyi khri la bzhagste /20nyin zhing ni sha dang chang / mtshan zhing ni bro dang glu bgyisna lo suM snying dang bzhi lon na lhe'u21btsan pa'i [snying?] la da ni sring mo zhig gyang de ltar 'dug na snying la pyir 'gror dgar bsaMs22[---] dang sru mo bya [za?] thin tsun gyis tsha bo snying la bsaMs pa tsho / de / tsha bo pyir 'gror dga ba [lta?]23[---] da 'gro na 'gra la rag ces gsungste / pye yang la yang btagsde byI ba'i rgyal bu gang [ba?]24[mar?] yang la yang bzhusde byi ba'i snying pri [cang?] / tsha bo'i brgyagsu brdzangsde bdang / gser25pho smying gcig dang dar gyi sna dags [lcags?] gyi dril shad dang gser gyi snal chu gcig [sku?]26de / 'di ltar phar bzhud cig dang na / g.yu'i chab myig gcig 'dug gyis / chab myig [---]27na shing che spe ma drung cig mchis gyis sped ma'i drung du yi bsade bzhugs shig dang na / nyi [---]28[---] su bya gyu cig cha[b] 'tshal du mchi gyis chab ma thu[b]29[---] [lca]gs gyi dril sha[d] [---] shig [---] na <gya?> gser bya gcig gi 'gul /30[---] gyi cha / / 'on dang na shing cha [spen?] ma la rton la drongs shig dang na re shig chu ldar kho31yang ma gdang shig / re shig mye [lha (/lta)] ri byar yang ma gdang / shig / bya ltar gnam du pur ya[-]32ma gdang shig re shig na gser gyi mdzo mor yod gyis 'on dang na non la gser33gi pho smying gyis sna pug la gser gyi snal chu chug la dar gyi sna dags thog / [---]34[da]r gyi sna dags las khridde song shig / dang na gom suM zhig phags pa dang mdzo mo'i35rva [g.yas?] pa'i thog ma chod la mdzo gnyan mdzo gdod ces gyis la pyir 'or cig36zhugs cha cig gnam du bus shig / / la / dar gyi sna dags las khride bzhu[d]37cig dang na lam gyi suM nyisu phyin dang na / mdzo mo ngur ces zer gi cha / ngur ces38zer dang na lam ni / kong du ldos shig dang na sho ma drung cig 'dugi cha / laM gi 'o[-]39[mya?] los shig dang na gres ma drung cig 'dugi cha / sho ma mdab cig nang du mdzo40mo zho zhos shig / dang na zho thigs pa gcig las myed gyis gres ma nyag ma gcig41gis bur ma [---] la tsha bo bdag gi ska rag la thogsde bzhud cig <rva?> rva g.yon pa'i42thog ma chode pyir 'or cig zhugs shas cha cig gnaM du pus la / dar gi sna dag43las / khrIde bzhud cig / dang na de ste phan cad na la mthon po yang rta ltar g.yor gyi cha44[dgye (/dbye)] ched poyang pying ltar 'dril gyi cha / / lam ring po yang / beng [ldar?] gzad gi cha / / /45che tsam na sring ro'i gam du pyin pa dang sho ma mdab cig gyi nang du ldos shig dang na46mar sro ma tsam 'dugi cha / mar sro ma tsam sring mo'i skra sgud gyis shig dang na ko47<shing> snum shing snumo / mdzo mo mod la / sha / lhu bzhi ni bya za khra 'thog du 'or cig48lhu bzhi go scogs ni <bya> mying po snying lan du khyer cig / sha lhu bzhi go scogs49sring mo'i dur du chug shig / mgo brang smad lnga ni sring mo'i sngasu chug shig50ces bsdan de bdango / mying po chasde bzhud nas sring ro'i gam du pyin pa dang sho ma [mdab?] /51cig gi nang du bldasna mar sro ma tsam mchis / mar sro ma tsam sring mo'i skra yegs [pa?]52thog du bzhag na kor snum shing snum / / sha ba'i tshil bu yang la yang bzhus pa /53lus la / bsgusna shig ni gun der song myi pos mdo gshIn mar rta dang rtsang shen snyal54ngag dang gshen tsha lung sgra gnyer de sring mo'i shid byas brang btsugsde mdzo mo bsade55zha lhu bzhi go scogs na bya za khra thog du boro / / lhu bzhi go scogsni mying po snying lan du khyer /56lhu bzhi go stsogs ni sring mo'i ngur du bcug<s> mgo brang smad lnga ni sring mo'i /57mchun du bcug / mying po mnyes gshen gyis btsal btsal ba gzha gstsang gyi rogs58tshe rabs gyi pyugso / khrag ni mtshal gi khrago / rus ni dung gi ruso / rmyig pa ni lcags /59gi rmyig pa rva gser gi rva / / myig ni spugi myig gna' phan na da yang phano gna' bsod na60da yang bsodo / / 61 /:/ yul skyi ro lchang sngon na skyi rje rmang po dang sgyi bdagi btsun mo (interline<) [sro (/so)] [za'i?] [bu?] [mo?] (>interline) gnyis62bshos dang nams gyi sras / mying po dral po skyi pyugi 'jon pa dang / sring mo63lcham mo skyi nam nyag cig ma gnyis / bzhugs bzhugsna ma gzhon du grongs64na / skyi bdag btsun mo gzhon du grongs / gyis ma mchisna skyi rje rmang po'i65khab dang dbyal du ni rngegs za gang rags ma zhig blangs shing bzhugsna [skyi?]66pyugi 'jon pa dang skyi nam nyag cig ma gnyis / nang gyi bza ma mchis / nub gyi [bgo?]67ma mchis nas / mying po dral po ni byang ka snam bzhIru sha bshor dgo ['drim] du bzhud68sring mo lcham mo ni sdang ma yar gyis lasu phag 'tshor bcugsde phag la zho myi 'zho'69phag la bal myi balde / <mgo> dbu sgra gnam du yer / sro shig la pung du zug cing bzhugs /70yul gyi ma mda' ru brun bag brun gyi nang du lcham skyi nam nyag cig nongs gyis ma71mchis nas / mying po dral po byang ka snam bzhi nas / sha nying la nying bgal dgo nying la72nying bgalde byon na / lcham skyI nam nyag cig gyis / la'i / ltang du bsu' sdon na ma [bsus?]73rab gyi tshumsu bsu ston na ma bsus / sgo pyi sgo 'brum du bsu ston na ma [bsus?]74lcham gar bzhud skyi nam nyag cig gar bzhud ces <bces> bgyisna / sdang ma yar mo75mchid nas / lasu phag 'tshor bcug na phag 'tsho zhing 'dug grang zhes mchi /76khyim tses gdang g.yag la drIsna khar nyin snga ni phag 'tsho zhing 'dug 'dug na77di <ra?> ring ni gar song ma 'tshal ces mchi nas / mying po dral po yul gyi ma mdar / /78byon na phag brung gyi nang du 'btsal ba dang lcham skyi nam nyag cig nI dbu skra ni gnaM du79yer / sro shig ni sa la lhagsde / grongs shing bzhugs pa dang mjalde / mying po80dral po ni thugs chad brang 'gamsde / thugs chad gyi ni ro ru chad brang gam gyi ni81gdingsu gam nas / sring gdo mying gyis / bgyisde / bsduste snamsde bzhud nas / dbu82skra gnam du yer ba ni 'bri brgya sral brgya zho bzhos mar drumsde dbu le'i skudu83bgyisde / / bskus bshad gyang snum la leng ma phande dbu skra ni gnaM du yer sro /84shig pung du zugste lug brgya g.yang brgya zho bzhos mar drumsde dbu le bskuste [bshad?]85gyang snum la ni leng ma pande dbu sgra gnam du yer / sro shig pug du zug cing86bzhugs / ri dags cho ma cho dgu'i rgang gyis bskus gyang snum ma 'pande dbu skra87gnam du yer / nas / mying po dral pos pha gshen rab myi bo dang dur shen gyi rma da88dang gshen tsha lung sgra gsum zhig gnyerde / lcham skyi nam nyag cig ni dbu skra89gnam du yer sro shig ni lhags gyis ma mchisna / pa la gthod ji mchis / bon90la / ga byad ci mchis shes bgyisna / pha dur gshen rma da dang gshen rab myi po dang gshen91tsha <r>lung skra gsuM gyi mchid nas / bong la gthod mchis gshen la / dpyad mchis92gyis / na sde sos ba ni mchis / shisde ba ni ma mchis gyis / lan shid ni cheru gthang 'tshal93cha gar ni ring du brtsid 'tshal gyis / dbu skra gnam du yer ba'i skud du ni srin rabs94gyi mdzo mo dram ma'i zho bzhos mar drumste / bsku 'tshal gyis mdzo mo drang ma ni95yul / rgod khyer gyi 'bri mo srang na glang khye po ru gar dang sma sral mo spu g.yag96gnyis / bshos dang nams gyi sras shig mchis gyis / myIng po skyi pyug 'jon pa97deru bzhud cig ces bgyisna skyi pyug 'jon pa yul rgod khyer gyi 'bri sla du98byon na / glang khe bo ru gar dang ma spu 'bri sral mo gnyis bshos / pa'i bu mying po99ru byung na / pu po gchen po ni lha mdzo ru skyes / thong gar du skyes / ru tshugsu100ni / bsdod / spu g.yag du bsrisde / rgyab du ni skas ma bor / sna ru ni shing ma btsugs101ste / lha kha po gangs rgyal gyi mgur na 'tshal zhing mchisde <mnya?> / rma nyam nyes gyI / /102rogsu myi rung / nu po gcung po ni / byang na sha 'gel dgo 'gel / yul na sa 'gel103rto 'gel / de / dkor chen ni rgyal gyi dkor / rin chen ni rta po rin / lam rings ni rta'is104gnyer / / khur cen ni mdzo'is bgur de / rma nyam nyes gyi rogsu rung / sring mo lcham105mo ru byung na / kha bre mo gzhung snar <ba> mo zhig / pa 'brong bu ru gser dang bshos106dang nams shing bzhugs / skyi pyugi 'jon pa'is / zhags breng zhags mnyen gyis107bdabsde / gnam du rgal gyang ma bdang saru rtsol gyang ma bad sde khride bzhud108pha 'brong bu ru ser dang ma mdzo mo drang ma<b>r / bshos gyi bu mdzo ma pyi na bu rdol 'brang109sde / khride bzhud / nas / yul skyi ro lchang sngon du byon na / mdzo mo drang ma'i zho bzho110mar drumsde dbu la bskusde / bshad na dbu skra gnam yer ba lhan ches zhu / /111sro shig sa le lhags pa yang byer de mchis / / mying po drang po'i zhal [nas?] mdzo mo112drang ma 'di / zho bzhos gyi theb le rgyan du rung ba lda dbu le skud rung pa ldas /113pyugs spo ma nye du khyed gyang chab gang laru mdzod cig yang ba rab du114spogs 'tshalo / / zhes gsungsde bas la ni rgyal bsgos / 'brum du nI se115btsugs / se 'brum bzhi bcas / / rgyal thag brgyad ni 'bres / shing gdang bzhi116ni btsugs / bya dgyigs bzhi sprar nas / sring gi mdzo mo drang ma ni bzang dar sna117chon dgus ni brgyan ru bzangs ni g.yu'i ru / rmyig bzang ni lchags gyi rmyig118snal chu ni gser la bgyis / sna dag ni dar gyi drangsde / di ring thugs / gral / sding119chen na gnyen tshogs gdun 'tshogs che tshogs tshung tshogs mang tshogs /120tshogs gyi nang na ldad mo gral gang mdzad cing bzhugs / / do mod nam sros121dgung rmos na / / se 'brum bzhi ni <bgyo> bgrod rgyal thag brgyad ni gzigsde122pha / dur shen rma das bskyer na srin rab gyi mdzo mo khyod gyang / di ring <cha?> 'pan chad123na chab gang laru bgyi 'tshal yang ba rab du spogs 'tshal gyis / zho bzhos gyi124[theb?] le rgyan mar drus gi dbu le skud du 'don do / / mthing gyi rdze'u tshung gyi nang du125zho bzhos / na nang bsna nub bldam / nub bsna nang bldam / srIng shid mying gyis126bdang na / lcham skyi nam nyag cig gyi shid mying po skyI pyug 'jon bas /127bthang / sring mdzo drang ma bsrisde phande bsod na de ltar<d> bsodo / di ring sang128[chad?] na rje bgra po bgra rgyal dang snam btsun mo 'di la yang mying mnyes gshin / gyi129[srin?] <ra> rabs gyi mdzo mo drang ma 'di yang / gna' / phan na da yang phan / gna' /130[bsod?] na da yang bsod gyis / ngo shes ni / bdag gyis long shig sna nar ba ni rdzis /131[---] [cig?] [---]