Pelliot tibétain 1082

1 /:/ deng re hve pur kha gan gI bka' / / 2dbyar gI tshad pa la / / 'bangs mang po chIs la / / 'o brgyal thugs bde 'am my[I?] b[de?] [---] 3 / / spya ngar phrIn yIg zhu zhIn gsol pa gdas / / phrIn yIg nang nas nong zho ma4mchIs zhes thos / / glo ba dga' / 5 / / spya nga nas yang bka' stsal na / / chab srId gI bka' mchId cI yang myI gda' / /6bdag gI pho nya yang leng cu 'og mar mchIs / / slar yang mchIs / / rgya rje [---]7la phebs shag shIg ma mchIs / / keng shI 'I bka' mchI[d?] [-]I m[ch?]I[-] [---]8yar mchIs pa la re lta des gsol / / dbyar mo thang [tshun? chad? gI?] ['od 'bar]9ba ma mchIs / / gog chu rma grom gI pho nya spya ngar mchIs / / rma grom khrI sde cIg zha10du blta zhes gsol / / bod gI pho nya jag rong du yang mchIs / / dbyar mo thang glIng du11yang mchIs pa las / / 'od 'bar tang nI ma dum / / khyed gI pho nya yang gsol par12mchI / / gzhan nI bka' mchId cI yang myI gda' / / 13 / / bod gI g.yar tshIgs las / / ston sla ra ba ngo la dmag drang zhes m[ch?]I[d?] [---]14sho nI cha ma mchIs / / da dun nI dmag 'gul ba [ma? m?]chi[s?] [---]15rIm 'gro cher la 'tshol / / ston gI dus la bab / / leng kong sa nas ya16ba ma mchIs na / / rIm 'gro cher mdzad / / 17 / / kam cu zhIg ral du gyur pa 'I mkhar pho brang bgyIs / / bzo bo ma mchIs18bzo bo g.yar pa las bzo bo brdzangs pa glo ba dga' / / pho brang yang mgo chems19phran tshegs lus pa las / / bog ya yang yang na yang du phrIn yIg nang20du zhu bzo bo yang brdzangs / / bzo bo yang dgung lo khyId khor21mongs tshal ma 'ga' brtsal nas / / zhang lon ['di?]22nas brdzangs / / rI mo mkhan nI las ma lags / / ston sla ra ba nya23brdzang bar 'tshal / / (seal) 24 / / gser mgar gI yan lag la gsol pa / / gser mgar yang then pe kun gI25dmag dpon la / / bdag gIs g.yar po bgyIs / / de yang brdung nI myI 'tshal [---]26yang myi bzo / / then poe kun dmag dpon yang rgyun du khor [---]27gI bzo bo sngun gI 'dra ba zhIg mchIs na sha cur brdzang ba lags / / bzo bo bu[s]28ba zhIg mchIs pa nI nad pa / / 'drul ba 'I pho nya rnams re lta mthong / /29dmag dpon gser mgar yan lag la yang na yang du gsol pa 'I slad na / /30rgya rje 'I gser mgar gcIg bdag cI ste myI dbang zhes bgyIs s[-]31then shI de phu la yang gser mgar 'dI bdag gIs bzung zh[-] [rgya? rje?]32la yang gsol zhes bgyIs / / bzo bo rgad po de nang nyab bzo bgyid pa 'i33slad na ma brdzangs / / ma brdzangs thugs ma gdung / / bzo gzhan34ma mchIs / / skyes sha le yug drug dang bnabs tog sgye gang yang35spya ngar mchIs / / ston byung ston gI bnabs thog kham bkra da[ng]36dgun 'brum bdag ma myangs nas / lo mang lon / / tshos nas37brdzang bar mdzad / / ma brdzangs na bog ya la lto mdun can zhes kha38phyar btang bar mchI / / shIng bzo de rnam gnyis las la 'grus par39gyur / / bog ya yang chIs mdzad pa la thug / / 'dI dus su pho [nya?]40mchIs pa 'I slad na skyes ma brdzangs / / sku ma mkhong / / rgya rje sa nas41pho nya 'drul ba mchIs na / / bdag gI pho nya brdzang bar bgyI / /