Pelliot tibétain 1085

r1 /:/ pho brang lhan kar nas / / 'brugI lo 'I dgun sla 'bring po 'I ngo la bkye 'i phyag rgya phog ste /r2sha cu 'I rtse rje la mcid stsal pa' / / rgya sha cu pa'i (interline <) sde gnyis gyI (> interline) 'bangs rnams kyis gsol pa' / / pho brang dang / khrom chenr3por / / lo thang du sha cu nas / spyan zigs tong lI / / dgung lo re re zhing / lan re tsam zhig rdzong ba' / bla 'I ldum rar4kha du ma zhig mnga' ba'I <nga> thog gis lhag par yang 'tsal te / / rje blon 'phrul gyI / / bka drin la / bdag cagr5lho bal mgo mtho mthos kyang / sgo sgor ldum re re tsam bskrungs pa'I thog / lo thang bla skyes ye ma byung barr6rtse rje dagIs rtag du ra mar gnon cing phrogs pa stams las bchad cing mcis na / slan chad 'bangs kyir7ldum ra 'phrog cing 'tsher myi gnang bar / / non thur gyI phyag rgya ci gnang zhes gsol pa las / /r8'dI bzhin du phyag rgya stsol cIg ches / / zhang lon chen po 'I mcid / / blon khrom bzher dang / blon lhar9bzang gsas mthong gI sug rgya 'og nas gthad kyis phyag rgya las 'byung ba bzhin 'tsol cig / / (a square vermilion seal <) pho brang nas bka rtags bkye (>a square vermilion seal)v1sha chu pa 'i ['bangs?] [---]