The Khrom chen inscription

f1 / / shes rab rnal 'byorf2gtsug lag khang gi chosf3gI chags khung pa' / / lha srasf4kyi bkas bcad pa'i mdo / / btsanf5po khri gtsug lde btsan gyI sku yon 'dif6nas nar ma mdzad pa nam du yang myIf7myi dbri gzhan gyis myi bsgyur / dar maf8[---]f9pa'am ga mo pa yan cad ga ra yodf10bya bzhugs myi sung gzhan yangf11gtsug lag khang zha[l] nas zhus tef12chad pa tshun [--]ngs slad zhal gyisf13bzhes so 'tshal 'di mang bzhinf14nam zhar mdzad / sus kyang de lasf15'gul ba mi bgyId bar yId dam dang brof16yod kan stal ba la gtogs parf17'tshol cIgf18 / / dgung gcIg bzhin / / dkonf19mchog la bshos cha gcig drang / /f20[---] gis ngas ma lasf21[---] gsar pyogs lung [---]f22mang gcIg ba [---] nad snyom [---]f23dang dge msnyen bcu'i 'tsho ba'i slad /f24dge slong bzhis rgyun du bsnyom ba cif25spyod du mdzad / dar ma mdos gra'f26gcig dge bsnyen bcu'I nang nasf27[---] dru du gdugs la bar cad ma mchisf28par klag dus su [---] du men tog rolf29mo sil snyan bdug spod yon chab gdugsf30[---]gs mcod dbyangs kyis dkon mchogf31'khor dang yag mchod / btsan po khrif32gtsug lde brtsan chos skyong ba'I sku chedb1mchod stod gsol / dgung gcIgb2tu dge bcu spod bgyI nar ma stangb3rgyad du myI ngo du mchIs bas dkon''b4mchog la' sang zher re ban de sgo mangb5bzhI la myi ngo re sman nam spos zhe reb6[---]'i ba'am [---]' ya re dbul'' [-]ob7[---]b8dbul zhIng sku yon du bsngo / dgunb9sla ra ba dang dpyid sla ra ba nya'b10bar zhugs mur [khru?] brgya rtsa brgyadb11lha rIs kyis rgyu sbyar te lha myIsb12bltam / dbyar sla ra ba dang ston sla ra bab13ra ba nya' dbar la ca' ma ce tI stongb14lhas rIs gyIs sbyar te lha myIs gdungb15[---] sa ga' stom ba ri gyi 'bangs kyisb16[---] gyam la ce ti mu ti phyag rgya dang bchasb17pa' bum [---]b18[---] yang dkon mcogb19mcod cing smon lam gdab dusb20dang sbyar zhIng lha ris kyI 'bangsb21kyis sems can 'bum prag srog gdonb22pa gdugs re zhIng yang dkon mcog''b23mcod smon lam gdab skabs nab24mchIs pa na / yul myI la stsogs pab25chos snyan pa la chos bshad cing bslabb26rgya mnga' na bla thabs chI 'os su dkonb27mcog mchog 'khor rnam bzhIngs /b28pongs pa la sbyin gtong bgyi / /r1btsan po khrir2gtsug lde btsanr3gyi / / sku yon narr4ma mdzad pa / mar5[---] ca he gang [---]r6bgyid do / [---]r7[---] la [---]r8[---] yang d[---]r9bsu [--] rkya [---]r10btang ba'I rna[---]r11[---]s 'byung pa'ir12don dang / mdorr13bri gzhan gyi ra [---]r14bsgyur na / 'dir [---]r15sa nas bsodr16nams b[---]r17na myang go bab[---]r18'I bag dam gya[---]r19[---] sbya[---]r20[---]s log par21[---] dal b[---]r22[---]n shes rabr23kyis gomsr24par bgyisl1[---] srId lal2stsogs pal3mnga' thangl4[---]s sangsl5rgyas kyi yonl6[---] chagsl7[---]l8[---]l9[---]l10[---] mya[---]n[---]l11[---] dgel12ba'i gshes gnyenl13mdzad par rjesl14'bangs kyIsl15[---] nga bcasl16[---]r srol17[---] ba gdabl18[---]l19[---]l20[---]l21[---]l22[---]l23[---]l24[---]l25[---]l26[---]l27[---]l28[---]l29[---]l30ba bgya yan cad