Pelliot tibétain 1096

r1 / / 'brug gi lo 'i ston sla ba cungs gyi ngo la / / ^an btsan zigs tshan gyi rta gcig / / pho nya gzhamsr2khong khri 'tsal cing / par kog gi tshugsu mcis nas / / slar zlogs pa'i rigs pa las / / slungs gyi dphonr3sna tshugs phon la stsogs pa / / rta phrogste / / tshugsu bzhag pa las / / stor ches mciste / / rta slar mar4stsal nas / / slungs gyi rta rdzi li ^ab sab nyang / bzungste rmas pa las / / slungs tshugsu rta bdag chagr5gis bzhag pa yang mad / / li zhen 'do la gthad pa las / / <stor> rta snar mo stor ches mciste /r6^ab sab nyang / zhan 'do yang khug la / / rmos te / rta 'di tshugsu bzhag pa las / stor pa ma lagsr7re / / bdag chag gis sbyangs re brkus re shes bro dkar gis / thob shig / bro phod na skyin ba phobr8shig / bro ma phod na / / khrims bzhin gchad par bgyis te / / kho na ^ab <nya> sab nyang lar9stsogs pa / / dkar drus / lan 'di'i dgun sla ra ba tshes brgyad la bgyis pa las / tshes bcu bzhi'ir10bar du ^ab sab nyang dang / <zhan> khungs po zhan 'do yang ma mchis nas / / tshugs phon / yo gangr11g.yu la skyes grar bkugste rmas pa las / / pho nya gzhams khong khri / sha cu pa 'i rta gchigr12'tsal te / / par kog gi tshugsu mchis pa las / / rta 'di pho nya dang / rta rdzi ^ab sab nyang gnyis gyis rta / phor13skyon bar bgyis pa las / / pho nyang m<o>ang po ni ma mchis / / pho nya rkya 'ga' mchis pa la / / sha cu pa'i rta bya bsdasr14pa la ma thug shes / / pho nya dang rta rdzi la bdag gis bgyis / / rta ga la mcis pa / long la skyalr15slar skris shig par <ra> rta rdzi la yang bdag gis bsgos pa las / / phyi de nang par dze'u hing yir slar tshugsur16mchis te / nga'i rta ga re zhes rmas pa las / / ^ab sab nyang gi mchid nas / sha cu pa'i rta gnyi ga slungs phonr17g.yul thog na mchis pa las / dze'u hing yir gis gcig zhon gcig khrid de bros shes / ^ab nyangr18la thos / / rta ni bdagis ma thong zhes mchi' / / rta bdag hing tse mchid shags rnam <ga> gchig la / bdag gi rta tshugsr19khor na dgung gsum mchis pa / slungs gyi rta gzhan gchig kyang ma mchis la / rta 'di tshugs phon gyis myi mthongr20du yang myi rung na / (interline <) rku su yang glo ba chung na / (> interline) / khong ta gar mchis zhes rmar gsol zhes mchi / / de 'i tshe slungs gyi bu gnyer chags / /r21thum chu ma phyi la chagste / / ju chang yan chad dang / lug lung man cad du gnyer du mchi zhes mchi nas / / dbyangsr22te bchad pa / / hing tshe la stsogs pa'i rta stor pa / / tshugs phon la stsogs pa la / brkusu yang dog shesr23gsol / / tshugs phon rmas pa las / rta 'di tshugsu mchis pa las / bdag gis rta slarr24skri shig par rta rdzi ^ab sab nyang la bsgos / rnam chig la rta gnyi ga slungs phon gyi g.yul thogr25mchis pa las / / dze'u gis <sa> gchig zhon gchig khrid de (interline <) bro ste (> interline) [s]ong zhes / / ^ab sab nyang la thos /r26shes mchi' / ^ab sab nyang <yang> sngar gnya' dus btab pa las kyang / dus su ma mchis / zhan 'dor27yang ma mchis / / rta stor pa tha snyad 'dogs shing bsgyang du myi rung gis / / tshugs phon yang gnya'r28stsol la / ^ab sab nyang dang / zhan 'do khug la / / dgun sla ra ba nya la mchid shags 'tshol chigr29par bcade / / <khu> g.yu la skyes gyi gnya' la / / ^an hva hva dang / den bun 'de dang / cang stag bzher dang / yor30gang re'u skyes dang / gnyi ba lha mthong dang / shig shing shing la stsogs pa'i gnya' rgya dang / khong ta'ir31sug rgya dang / / zhang lon zhal che pa'i dpang rgyas bthab pha / / v1 /:/ bya gag lo'i dbyar sla ra ba tshes bcu bdun la / bla'i dngul kyi 'ji ba can gyi pan bris pa'I cengv2bco lnga / ri mo mkhan dze'u syang 'do dang khang tsin beng la gthade / / kho na gnyis kyi sug rgya dangv3do han ku'i dpang rgyas btab pa / / (a flower-shaped sign) tsam do han ku /