Pelliot tibétain 1120

r1[k]y[i]s / bab las 'byu[ng ba] [-]s [bab pa]'[i] [r]nams phr[a] bd[a]r gyis phy[a?]n c[a]r / ch[a]gs d[-] [n-] [s-] / [---]r2phye bzhi / zheng mda' gang m[-] [---] du phyin pa / lhad dang skyon ma mchis pa mtshon du bsgral ba'I kha leg[-] [---]r3bab kyi rang nan las 'byung ba bzhin phul cig / / rgya stong sar la bod rkya phyed dang bcu mchis pa la bab [---]r4khyim lnga mchis pa la bab pa / gser srang phyed dang gnyis dang zho gsum / / lha sras gcen phangs dang / [-]o [---]r5[---] pa / gtse rje dang / khrI spyad dang / dpon snas bsdus nas / / slungs las rings par / / khyI'i lo'i dbyar sla ra br[a?] [---]r6'bul ba / / ras yug gcig kyang sha cu'i yul thang bzhin nas khal gnyis gnyis kyi thang du / rin sha cu'i rgya las [---] [-]u[-] [-]u[-] [---]r7dpya' 'bul ba / / rkya nyis brgya' mchis pa las / slad kyis drug chun kyI zhing dmag nI rgya khrI sde spyi bskor te zur las bchad nas / / dpya' bde gamsr8su 'bul bar chad pa dang / mnabs tog gI shing ra'I spyan zigs kyi lhag nas su bsgyur ba las rin kha bstan te / / rgya stong sar stong sde gcig la / /r9rkya nyis brgya' sum cu rtsa phyed dang gsum mchis pa la phab pa / / sha cu gtso ras dar kar thub pa mda' bco lnga pa yug (interline <) du (> interline) phyin pa bzang rab yugr10[ny?]is brgya' sum cu rtsa phyed dang lnga / / mdad kyI yo byad bla thabs su phab ste / ras dang dus gcig du 'dun sar 'bul ba / gtang sol kyi rgyu la shogr11[---] [tsh?]on sna dgu las bsgral ba sna chig kyang yug lnga bcu lnga bcu zhes bab las 'byung ba / sna dgu la leb rgan / mthon / ja gong / ljang ku /r12[-o] dmar po / rgya skegs kha / mthing ka / rma las bsgral / sna cig kyang yug bcu drug bcu drug / / dmyig mangs kyi rde'u dkar nag <slu> srubr13[-]yad ma brgya' / / shog shog sha cu pa yug sum stong sum brgya' bzhi bcu / / gser dngul gyi rnams kyang / shog ras dang /r14dus gcig du phul chig / / mol go lha bzang gis spad / /:/ / babs kyi phyag rgya las byung ba bzhin / / stong sar s[t]ongr15sde gcig la / / bod rkya phyed dang bcu la / / gser srang bdun dang zho gcig / / stong kud pa khyim lnga la / / b[s]e[r?] [---]r16dang gnyis dang zho gsum / / gser spyir bsdoms na srang dgu bab pa / / srang phyed dang lnga dang zho gsum [---]r17phul / / slad na gser srang bzhi dang zho gcig / / gser dngosu ma 'byor nas / / gser srang gcig [-]I [---]r18drug drug phul ba / / sdoms na / dngul srang nyi shu rtsa bzhI <zha> dang zho drug dang / / stong sar stong sde [---]r19ras mda' bco lnga pa yug re bsdus te / bsdoms na / ras yug nyis brg[y]a s[u]m c[u] rtsa ph[y]ed dang g[sum?] [---]r20sol gyi rgyu / shog shog mtshon chan sna dgu sbgral pa / sna chig [---]r21mtshon sna cig kya[ng] <yug> bcu drug bcu drug / / dp[ya'?] [---]r22yug sum stong [s]u[m] brgya' bzhi bcu 'di [---]r23sar gyi sde / cang klu rton dang [-o] [---]r24gzig bzher s[m]on lev1[---] pa ba' tha yas kyi byang cub sam pa' / yu then gyi she zhin then [---] / /v2[---] / sha cu'i dbangs po dzo shang shi gyis mchis gsol ba' / / she zhin rje 'phrul kyi zha snga nasv3[---] / / gnam sa la mnga' mdzad cing / / phyogs bzhi 'i 'bangs / / nam ka'i skar ma la /v4[---] mos pa'i skyib su / / thugs kun la khyengs cings / / bangs mrdzod kying kor mang por ma