Pelliot tibétain 1290

r1[---] [-s] thIl na / / 'phrul kyis nI mkhos bshamste / gang dud ni bd[-] skyid pa'I rtags / / bkra shis nI 'brug lo nas / / [-i-] lo ni rgyun du 'byung / kye legs nyes dbyar gyI yon / / skyes dgu rims kyIs phyir zhIng rgyas la 'phel / / dgun gyi [nyal?] dgu langs / dpyId na btab dgu skyes /r2sna tshogs rnam[s?] [---] skyI'i lha lung du' / btsan po mu tsu brtan las / / khrI gtsug lde brtsan du mtshan gsol [ba'i? tshe?] / / ban de yon tan gyIs / rol mo glu tshigs bgyIs pa / / ri m[tho sa] gtsang gangs rI dbus / chu bo rlung cen 'bab gyi mgo / / bod kha g.ya's / drug sa'I sgang / lha gnas yul dbyig dkyIl 'di na / / myI rje lha mdzad gtsug myir3'gyurd / / de phyir spu rgyal [---] / l[o?] khri leg / rgyal phan yul yul na / / mkhar bu re re dang / mchi ste / rgyal phran bgyId pa dang / / rgyal phran gyi blon po rme'u dang ljang / bzher dang / bun de dang / khas len gyi sug rgya dang / sug yIg tshad kyis btab / / stag gI lo'i dgun / / [*dar] ma'I rje bo leg snya shur / / blon po she'u dang spug gnyis yulr4ngas po 'i khra sum / blon po khyung po ra sangs rje / stang lam rma rtse gnyIs myang ro'i phyIr khar na rje rtsang rje'i thod kar / / blon po su du dang gang gnyis / / yul gnubs yul gyi glIng dang dgun / rje gnubs rje'i srIs pa / / blon po rme'u dang ljang / / sjon / rje myi rje 'I rmong pa / / blon po she'u dang spug gnyis yul [sang?]r5yul ngas po 'i khra sum na rje dgu khrI zing po rje khrI pas sum yul / / 'ol gyi lngang kang na / rje 'ol rje 'I zing brang tsha / / blon po rngo dang dva's gnyIs / / yul rngegs yul gyi gru bzhI na / rje rngegs rje la brang / blon po sas pa dang myang / blon po rngo dang dba's gnyis / / yul rngegs yul gyI gyu bzhi na / / rje rngegs rje la brang / blon po sas par6dang myang gnyIs / / yul glum ro 'i ya sum na / rje gu nam pa'I bug seng ti / / blon po myang dang sbrang gnyIs / yul sribs sna'I 'ol mo gong / rje dang rje 'i tsho rnol nam / blon po bzhugs tsam na dang brad / blon po rngo dang dba's gnyIs / / yul rngegs yul gyi gyu bzhi na / rje rngegs rjer7la brang / blon po sas pa dang myang gnyis / / yul glum ro 'i ya sum na / rje gu nam pa'I bug seng ti / / blon po myang dang sbrang gnyis / yul srIbs sna 'i 'ol mo gong na / rje dang rje'i tsho rnol nam / blon po bzhugs tsam na dang dbrang gnyis / / kye ma mthong cag blta 'tshal ba' / / phi kI dagr8phyi kIn / rde rje cag de'u cig bzhugs / / rdo rje cad de'u drung na' / / yung drung da chab cig 'bab / / g.yung drung cag chab 'gram na / / man tog dag hva zhig 'khrungs / / men tog dag hva drung na / / gser gcag bye'u jra jan ldIng kha 'phur cIg dag phan shing rtse / / dgung las dag lha gshegs kyang / rdo rje cag de'u myI rnying / rgya thanr9dgag skar chigs kyang / g.yong drung dag chab myI skams / / deng gi khrI gdugs / long kya dbyig dugs / gser le mthon gong / g.yu le bang / phangs / btsod le snar gong / / ram le sngon gong / dung le dkang gong / sngang snar gi mthon gong na / / gsar sko cag khang phug ste / khang khang cag rim ste drug / bar khang cag khyIms dang bdun / / gsor sgo cag khrigs dang brgyad / /r10tha ram cag sIl dang dgu / phyag [rgya] <da> dag bden dang bcu / / bden cu dag khrags pa la / ra gan ga bde gag zhan ste / gcIg tsam dag sgo ma phye' / bka' rtags yi ge phyag rgya zhIg rlag na 'rings sam myI rings pa las sdod du gzhug pa dang bskyal ba'I thag po nya lastsogste / slungs la mci'o 'tsal gyI bka' rtags dang / phyag rgya yI ge zhig shul na rlag na' slad logsr11gyi slur nga [tsang?] pa la bka' rtags rlag gam ma rlag brtagste / slung tsang slad logs pos 'dI nas mchis pa na bka' rtags mcis mad ches mchId gyis phye na 'khon cI la mchi ba'I lo drung brtagste myi rIgs pa zhig na' sod du rchugste bkra' rtags gzod mag las nos par bka' rtags gsol ba [thong?] shig drIste rings par12zhig de / po nya lcags bya thogs thogs pa zhig na' gar bka' stsal de mchI bar / slung sa gcig nas gcig du rtags gyI ste ma 'phyis slebs par skyol de thong shIg / / po nya phyag rgya thang las shor tam shor da bla yug dang 'geg gu pas gsol ba'I thang la'i / / po nya zhIg yan man nas mchis kyang rung / / v5 /:/ rgyal phan yul na / mkhar bu re re dang mchiste / rgyal phan bgyId pa dang / / rgyal phran gyi blon po / su sum bgyIs par zhang zhung dar ma'i rje bo lag snya shur / / blon po khyung po ra sangse rje / stong lam rma rtse gnyIs / / myang ro'i phyIr khar na rje rtsang rje'i thod kar / sa / blon po su du dang gnang gnyIs / /v6yul gnubs yul gyi glIng dgu na / rje gnubs rje'i srIs ba / blon po rme'u dang ljang / sngon / rje skyi rje'I rmong pa / blon po she'u dang spug / gnyis / yul ngas po'i khra sum na / rje dgu grI zing po rje khrI pang sum yul / 'ol gyi sngang kar na / rje 'ol rje'I zing brang tsha / blon po rngo dang dba's gnyIs / /v7yul rngegs yul gyi gru bzhI na / rje rngegs rje la brang / blon po sas pa dang myang gnyis / / yul glum ro'i ya sum na / rje gu nam pa'I bu gseng ti / / blon po myang dang sbrang gnyIs / / yul sribs sna'I 'ol no gong na / / rje dang rje'i tsho rnol nam / blon po bzhugs tsam na dang dbrad gnyisv8kye ma mthong cag blta 'tshal ba' / / phI ki dag phI kin / / rdo rje cag de'u cIg bzhugs / / rdo rje cag de'u drung na' / / g.yung drung dag chab cig 'bab / / g.yung drung cag chab 'gram na / / men tog dag hva zhIg 'khrungs / / men tog dag hva drung na / / gser gi cag bye'u jra jan (interline<) ling kha' (>interline) / 'phur cIng dag phan shing rtse / /v9dgung las dag lha gshegs kyang / rdo rje cag de'u myi rnyang / rgya than dag ga skar chIgs kyang / / g.yung druj dag tshab myi skams / / deng gI khri gdugs / / lod kyI dbyig sa dugs / gser le mthon gong / g.yu le byang phangs / / btsod le snar gong / ram le sngon gong / dung le dkar gong / spang snar gi mthon gong na / gser sko cagv10khang phug ste / khang khang cag rIm ste drug / bar khang cag khyims dang bdun / / gser sko cag khrIgs dang brgyad / / tha ram tsag sil dang dgu / phyag rgya dag bden dang bcu / / bden cu dag khrigs (interline<) pa (>interline) la ra gan dag bdag gzhan ste / / gcIg tsam dag sgo ma phye' / gcig tsam dag sgo phye na / / bzang dgu dag za bog dar / / bkra dgu dag stag dangv11gzigs / 'jam [---] bu dag dbyI dang spyang / / gda' dgu dag khre dang 'bras / / / che dgu dag rje dang blon / / rno dgu dag mda' dang mdung / de cam dag de'u ru bas / ma bas dag slad na mchIs / / bdag chag ni bod kyI 'bangs / gar 'bab ni thog thog thog bzhIn / dpa' khyad ni stag dang 'gran / bzang khyad zhes bzhIn / ri skyId ni bod gyI buv12se long ni hor [---] la / bdal te gtang bar ni gnam dgung las kyang chad do / / sa dog las [---] myi gsum gyI kha nas kyang chad do / / ro gsum gyi rtses na yang chad do / / nang po cag phyogsu thugs rtag du bde bar smon to / skyes chung shas shIg sug rgyas btab ste / / sug rjer co gzi spe lod las 'bul zhIng mchis na /ad1rje lha dpalad2lha dpal kyi zha snga nasad3gsol zhing mchisnaad4bka' stsal pa /ad5bla yug