Pelliot tibétain 1297.2

1 / / phag gi lo'i dbyar sla tha cungs tshes lnga 'i gdugs la / cang hig tshe 'i sla [---]2'tshal zhing la / cang klu 'dus spad gyi 'pyugs lug gyis zhing btang ba dang / bud myed [---]3ching laM srang btsan thabsu brtol pa la stsogs pa / snga slad bdag gi sgor dngan chen [---]4[ch]ar 'gyis te / stams las chad pa / bla nas bka' nan stsald par ji gnang zhes / khri dp[on] [---]5[---] las / / gsol ba lta mad na / dam tse spad spun gyis rab tu nongs pa / 'dras na / zhing [-]e[-] [---]6phyung ba dang / pyugs lo yan du gtong ba dang / snying lan <la> gyis / srog la 'phab pa'i rdeg [---]7nongs gyis gnya' khrims bzhin skron la / brtol ba rnams g.yar sngar <bri> rims la [---]8'phral du sug pa sbrel te mchi's shig ches / zhal ce pa gthad pa / 'di bzhin ring lug[s] [---]9[---] btang ste / cang daM tse bkugs nas / zhal ce pa blon g.yu bzher brtan kong gi g.yar snga[r] [---]10mchid nas / bdag gi phyugs / khong ta 'i zhing la lo yan du btang ba ma mchis / de bar [---]11[---] / rtsod pa' zhig nI mad / rdegs brtsogs bgyis pa <lta> ni ma mchis / <zhing> zhes [---]12dbyangs te bcad pa / phyugs lo yan du gtang ba la stsogs pha / so so la dpang po che bzhi chi mchi[-] [---]13la 'phral du mchid shags 'tshol te / re shig khri dpon gyis gtad las 'byung ba bzhin / zha[l] [---]14gyi bar du daM tse gnya' myi bzhir stsol <la> chig par bcad nas / gnya'i mying rus la / chu [---]15cang hig tshe la daM tshe gong tsa la bgegs te / rmas btsan chi mchi' zhes gsol ba / g.yar snga[r] [---]16ske la sha shus sran 'bru tsam mchis pha dang / gos gyis drag du drul ba'i rjes dong tse<m> [---]17<[---] gad> sha gchig tsam gda' / ring lugs ke'u che'u tshe / 'gugs pa'i tshe rdegs tsogs chi [---]18lugs bro stsalte rmas pa'i mchid nas / bdag ring lugs su mchis te / cang daM tse 'i zhing tog du [---]19rma bar bgyis pa las / daM tshe ring lugs dang mgo mnyam du / steg bus steng du 'dugs cha ma [---]20[-]r mchI' shig / hig tshe 'i bu / ban de shang hing gis / dam tshe 'i gong tsa la bzungs te / drangs nas / [---]21dam tshe 'i phu bo ban de ber rgas phyungste / <ha> shang hing brdegs logs na / cang hig tshe daM tshe gi [---]22su brdegs shing 'dzingste bdag gi 'di ltar ma thab ches / bshugs pa las kyang ma nyan zhi[-] [---]23cu bo rdeg du rung na / nga tsha bo khu gu la rdeg du myi rung ba ji yod ches mchi' zhing thab / so [---]24g.yar sngar brim na dam tse'i sgra shas tsam phyung bar gyur / shang hing rna ba dang ske g.ya g.y[os] [---]25[-]u pa kha <bzhi> / drug tsam gda' / daM tshe 'i lag pa g.yon pa'i gru mo steng du ber sga brdegs [---]26mchis / ban de shang hing gi lag pa g.ya g.yos na / ber rga 'phra mo brdegs rdzas kha[-] [---]27mchis / yus bdag ban de shang hing gi 'dra rgyas btab (a round vermilion seal) pa / /