Pelliot tibétain 1297.3

1 /:/ lug g[i] l[o]'i d[phyi]d / / zhang lha bzang dang / / zhang [stag?] sum b[rtsa]n lastsogs pa['] khr[o]m sru rur btab [pa'i lan]2la' / / tshad stod gyi sde skya' tsa lha brtsan las / / dge slong cang bon car gyis rta gcIg mjal te / / spu rtags dang mdo3[ri]s la / / pho gva skya' la mdo ris shIng lo dang phyo mkhar mchIs pa gcIg mjad te / / rta 'dI las zhal mchu gces4'phra jI byung yang rungste / / lha brtsan mchId gyis 'tshal zhIng zhal ce chad myi sdod par / / rta 'dI'I mna' lus kyi tshad5skyan skyon ma mchis pa gcIg phral du ban de bon car la 'bul bar bgyis / / <ba?> rta 'dI dbyar s[p]u khruste mdo ris lhag6chad cig mchIs na' dpang rgya phral la brje bar bgyis / / mjal tsong 'dI ltar bgyis pa'I 'og du lo ba zhIg mchisna7myI lo ba la dmar srang lnga stsald par bgyis / / brgya' la lha brtsan rje blas gyis btsal 'am gzhI la ma mchis8na' / / dam gong nas byung ba bzhIn mchId gyis 'tshal ba'I khas len / sde ba skya' tsa <mdo dzo> ldo dzom dang / 'phan 'de su rtsan9mchId kyis 'tshal pa'I dpang la / / blon lha bzang lha rton dang / / blon lha bzang 'do tse dang / 'go kog [th?]ong dang / /10je'u stag legs dang / hva' hva hva dang / / 'bom stag tsho dang / 'bom zhang skyes / lastsogs pa'I dpang rgya dang / rta bdag dang11khas len gI sug rgyas btab pa' / / dpang rnyIng yang ban de 'bon char 'chang du stsald / / (inverted<) [pha?] 'deng se'u rtsan yIg tshad btab pa'(>inverted)