Pelliot tibétain 1297.4

1 / / [sta]g gi lo la / / dge slong cang he dz[e]ng gi [---] / [---]2[---] dge [slong cang] he dzeng la' / [stong] sar sde / / shi pyi shi' gyis / / nas zhing lhu bcu zhig brnga'3ba'i sla[-] [---] / ston <dusu> sla ra ba la zhing <brnga' [---]> thog nas brnga bar bgyis / dus der ma brngaste4[---] lo bgyiste <sha> / [pyi] [---] [-rd] na / / 'phral gyi<s> thog lhu bchu brnga' ba'I yul thang (interline <) dang sbyard (> interline) nas ji tsham 'babs5ban [de] la stsald par bgyis / / phyi shi brgya' la rje blas gyis bskalde ma mchis par gyur na gong na smos pa bzhin du6m[ja-] [---] [']jal par byis / / pa'i dpang la / / ^Im lha legs dang / kvag stag [stsa]n dang7wang g.yu ston dang cang tshe tshe la stsogs pa'i [---] [dang shi] pyi shi smad kyis gyi sug rgya dang sug yig tshad kyis8[bta]b pas (inverted<) [---] shI pyI [shI'i] sug [yig] tshad (>inverted)ad1stagi lo'i dpyid [---] khas len [byis?]ad2sug rgya dang sug yig tsha stagad3[---] dze tse 'ba' wa [---] stag zha[-]