IOL Tib J 850 (= Ch.86.II.V = vol. 53, fol. 50)

1/:/ bya gagi lo'i dpyid / / rgod gyi lIng ho [ling lu]gI mchis brang song sam nyang gyIs / / lIng ho shib2TB [bir gi] bran mo / be'u zhan la brel te / rdzes phor pa bzhi dang deb tse gsum dang / ras kyI rgyu bkal lags3TB pa rkya ma phyid de rnams / shib bir la chags te / / slar 'phul ba'i dus ni / / khyi'i lo'i dphyid sla tha cungs4TB tshes lnga tshun la / / lI[ng] ho shib bir gyi sgor 'bul bar bgyis / / dus dir ma 'pul gchig5TB las gnyIsu bsgyur de / / khong ta'i sgor nas sam zang spyad 'am phor pa yang rung ste / dphrogs kyang6TB zha[l chu ma] mchis par bgyis / / yang ras chag phyed dang bzhi dang / nas rgya bre bzhi ni / sgo lcags7TB [lde] myig dang bcas pa gta' [gzhu?]gs nas / / khyi'i lo'i dpyid sla 'bring po tshes bcu tshun8TB cad slad blus par bgyIs dusu ma blus na / sgo lcags g[-- -i -] yang yal bar bgyis9TB pa'i dpang la / / cang gu gu dang / la legs lod dang / [kh]e'u bzang gong dang / ***10TB * * * la stsogs pa'i dpang rgya dang / song [sam nya]ng dang / mo'i khyo ling lug kyi su[g]11TB yig tshad dang / sam nyang gyi mdzub tshad btab pa' /12TB 12a (upside down:)kyo l[i]ng [ho ling lu]gi sug yig tsad