IOL Tib J 914 (= Ch.79.XVI.7 = vol. 54, fol. 42)

1 /:/ spyi tshogs gyi stsang mngan rnying lo byis brtsan gyi sug pa na mcis pa las / li2kang tses gro khal phye dang gnyIs dang bre bzhi zhig snga gyar du mnos pa / / phag gi lo'i dpyid3zla 'bring po tshes btsug sum la / / ban de thub brtan gyi nod du kha bstan pa'i tshe / byis4brtsan la phul te / / bul rgya dang gnyer pa / / tre myeslebs (READ: mye slebs) dang / khyung po rtag5TB; legs las stsogs pa'i dpang rgyas btab p'a / / dkar chag phyi mo bla na6mchis pa ni slad gyis shad gyis gnan par bgyis / / (a vermilion round seal <) lo byIs brtsan (> a vermilion round seal)7(inverted line <) bkye gnyer khumste (READ: khums te) chags rgya shad kyis gnan (> inverted line)