Second stele at Gtsang Grong

1rge 'dun nyam2s[m]an sngags pas3bgyi 'tshal lo / /4sngags pa nyams5na yon dag dad6pa can gyis [---]7bgyi 'tshal lo /8ger tses bris9 / / jo [ma] ban10rgya gar ma [---]11[to]g gas12byas so