Fourth inscription at Ldan ma brag

1/ / sku bla dang dang ma gynan po 'di' la /2phyag 'tshal zhIng mchod pa byas na3ji smon to chog 'grub cing tshe phyi ma la yang lha yul du skye'o /4kha ngan nam rkyad ka byas na /5'phral du yang nad la rtsogs pa nyes pa sna tshogs 'byung la /6yun du yang na dag tu ltung ngo /7bka' khrims las kyang chos la ngan [rgyu] byas na /8yang mes spun tshun cad nas bca bde gun zhed pa byed do /9de bas na su yang phyar ka dang rkyel ka ma byed cig