IOL Tib J 753 (= Ch.88.VI = Scroll box 147)

r1bka' land ma [sla] / / 'dIr bka' lan / gsar du bris pha' 'dI {lagso / }r2{ / 'dI 'rtar }r3{btsan pho lha sras la / <gag> }r4{/ / 'di land la / 'dIr bka' stsald na bdag / }r5{/ / bla'i dkor }v1nyos na / myi ngan pa la / nor gyi spu de lu bo / [myi?] [---] tu mngon ba la / nyo nyo ba no ngam gyis / mdzodv2srungs sam / / rtse rgod gyis / ngo 'thon du 'tshongs [---] / / [sam?] blangs gyang nyo nyo ba la rkud dbabo /:/ dang phov3ma rkus gyis / srang grangs gyis dgum [---] dang spyug pa'i tshigs la bab gyang / myi dgum / myi spyugo / / /v4rtse rgod dang mdzod srungs gyis / rkus te / gzhad zhig la / btshongs na / myi pha rol mo / nyos pa 'des gyangv5[-]o [mo] gzhan zhig la / ngo 'thon du btshongs te / dbang rgya mchis na / khungs gnyis gyi pha rol mov6[d]ko[d] [---] nyo bas / rkud / rkud myi [---] [b-] gnang / / dkor dngo[s] [s]la[r] phul chig / (vermilion<) phya[g?] rgya / / (>vermilion) v7[---] (vermilion<) gcang [---] (interline <) dpang (> interline) [---] (>vermilion) [---]v8rtse rgod dang mzod srungs gyis / dkor gu du btsongs pa'I dpang zhig bgyid bgyid na / myi ngand pav9la nor gyI spu de lta bo myed par mngon ba la ma bzung na / dpang bgyId bgyid pa nongs gyis / dpang poe rnams /v10rIng res / re res / gcad do / (vermilion<) phyag rgya' / / / (>vermilion) v11(vermilion<) / / phyag mdzod do 'tshald gyI nang du / rkun po zhugs pa las / lag du ma thob par zind pav12dang / dkor dang nor gyi khungs / sub [tu (/du)] bgyid pa las / yus bdag gyIs bro bor na / dkor nor tshangv13bar slar blan ba dang / rkun po las / dkor nyos pa las / dkor nyo nyo bas slar 'thold pa dang / dkorv14'dam po ma mchIs par zind pa dang / bla'I dkor rkus pa'I rkun chad gyi khrims la / / / (>vermilion) v15(vermilion<) / / / phyag mdzod do 'tshald gyi nang du / rkun po zhugs pa las / lag du ma thob par zin pa'Iv16khrims la (>vermilion) / / / / bla'i pyag mdzod do 'tsald gyi nang du / rkun po zhig zhugste / dkor lag du ma tob par zind nav17dkor srang brgya yan chad gyi khra zhig / mcis pa'i nang du / zhugs te zind na / rkun po mang gtogs nyung gtogsv18pa / kun dgumo / / / srang dgu bchu dgu man chad / brgyad chu mchis pa yan chad / / gyi nang du zhugste zind nav19rkun po du gtogs gyang rung / rab mgo gsum dgumo / / / gzhan ni pho reng du phyug go / / / srang bdun chu dguv20man chad / / drug chu yan chad mcis pa zhig gi nang du zhugste / zind na' / rkun po du gthogs gyang rung /v21<nga> ra bgo pa gnyis dgumo / / gzhan ni pho reng du spyugo / / / srang lnga bchu dgu man chad / bzhi bchu mchisv22pa yan chad chig gyi nang du zhugs te / / lag du ma thob par zind na / rkun po du gtogs gyang rung ra bgo pav23gchig dgumo / / / gzhan ni shul ring por spyug go / srang sum chu dgu man chad / / nyi shu yan chad mchisv24pa'i nang du / / zhugste / zind na / rkun po ra bgo pa gchig shul ring por spyugo / / gzhan du mchis pav25lam 'bring por spyug go / / / srang bchu dgu man chad / bchu yan chad mchis pa'i nang du zhugs tev26lag du ma thob par zind na / rkun po ra bgo pa gchig ni / lam 'bring por spyugo / / slad nav27<bos ro> rkun po du mchis pa la / srang nyis gyi rkud da <ba> dbabo / srang dgu man /v28chad mchis pa'i nang du / zhugs te / lag du ma thob par zind na / rkun po du mchis pav29la / srang chig gyi rkud dbab 'o / / / 'dzIn 'dzIn pa'i bya dgar ni rkun po bkum ba dang spyugsv30pa'i nor pyugs dang / chal phab pa las / bka' grims bzhin du stshald to (vermilion<) / phyagv31rgya'o / / (>vermilion) v32/ / (vermilion<) dkor dang nor khungs sub du bgyid pa las / yus bdag gyis / bro bor na' / /v33dkor nor tshang bar slar blan ba'i khrims la / / / (>vermilion) bla'I dgor man chad / zhang lon dang dmangsv34gyI nor yan chad / las / srang brgya yan chad chig / rkun pos 'tsald te / dkor nor gyi khungs mav35phyind te / sub du bgyid nas / rkun po'i sngon du yus bdag gis / dkor nor 'di kun / sil por slarv36blan na / dgum re zhes / rkun po du mchis pa'I gan du bro bor nas / rkun po de'i nang nas / gchig gyisv37dang por 'thol te / / nor gyi ngo slar sil por blan na / rkun po / dang por 'thol 'thol ba myi dgumv38myi spyug par gnangste / / rkud ni thang bzhin du 'jal'o / / rkun po gzhan ni / bka' grims bzhin duv39bgyi'o / / / dkor nor gyi khungs / gud nas / phyind pa tsam zhig la / yus bdag dngan srin bgyid cingv40rkun po gan bro 'dor 'dor ba ni / myi sman gyis / bka' grims bzhin du bgyi'o / / (vermilion<) phyagv41rgya'o / / (>vermilion) v42(vermilion<) / / rkun po las dkor nyos pa <sla> las / nyo nyo bas / slar 'thol ba'i khrims la / (>vermilion) dkor zhig rkun pos rkus pa /v43las / rkun po des / myi pa rol po la / btsongs pa las / / glo zla dang thugs nyen dbang posv44rkun po dang nyo nyo ba la / ma brgal ma rmas par / nyo nyo bas / slar 'thol te / sladu pul nav45'thold pa'i 'gel du / dkor jI nyos pa'i khrin las gnang 'o / / / dkor dngos ni blar pul chigv46(vermilion<) phyag rgya'o / / / (>vermilion) v47(vermilion<) / dkor 'dam po ma mchis par zind pa'i khrims la / (>vermilion) / / / rkun po bkum ba dang / /v48spyugs pa'i rnams la / bang za pyugs nor las / blar jI bzhes / brung pa 'am / khab so gang gyi<s>v49dkor stord pa'i ris su bzhes so / rkun po bkum pa dang spyugs pa'i bang za pyugs norv50blar bzhes pa dang / rtse rgod dang mdzod srungs / nor gyi spu / myed du mngon ba la nyo nyo ste bzungv51ba la rkud phabste / rkud phrung pa'am khab so'i risu blar bzhes pa / rlag pa'I / chad brung pa 'ja'v52'Is snon myI gdabo / myi'i chaldu 'ongs pa'I rnams / rkod mun mag myI zhig nav53brung pa la myIng snond / du gdabo thang snon du myI snan do / khab so ba zhig / las / dkorv54gyi chaldu myI zhig mchIs brung pa len pa la myI snondu bsnado khab so pa ga'iv55ris las / mchIs pa'I myI 'god du yang stsol cig / / (vermilion<) phyag rgya' / (>vermilion) v56(vermilion<) / / bla'I dkor rkus pa'I rkun chad gyI khrIms la / / / / (>vermilion) bla'I dkor rkuste rkud phab pa'I rnam[s]v57rkun po du mchis pa nya tsha lnga brgya lnga brgyas / gzhus / la mkhar lan zla' / gnyis /v58gnyis gyIs gcado / rkud khor khor gyI par du rkud phab pa du mchis pa'I rnaMs /v59mgul du ltungs / <kha'> srid kho cung gang spom mto gang gyIs khor pa gcigv60zhal ce pa'I rgyas tob la thogs shig mkhar lan nI blar bzheso / / rkun po kho nav61bkumam spyusaM / chal ma khor par / gum na pu po'i mguldu ltungs thogs shigv62pa po ma mchis / khyu mo'i / mguldu ltungs thogs shig / (vermilion<) phyag rgya' / (>vermilion) v63(vermilion<) / btsan mo lcam sru dang jo mo'i dkor dang zhang lon man cad dang dmangs yan cad gy[i]v64nor r[kus] pa dang btsan mo lcam sru' dang co mo dang / zhang lon man cad dmangs yan cadv65khang pa dang sa ma dang spra dang bang ba dang <du> dong du rkun po zhing zhugs pa las / lag du ma thobv66par zind pa dang btsan mo lcam sru' / dang jo mo'i rtsangs dang zhang lon man cad dmangs yav67gyi nas rkus pa dang / khrom gyI plang ma lags pa brang gzhand la rkus pa dang / zhang lonv68man chad dmangs / yan cad la / lha rkus pa dang btsan mo lcam sru dang jo mo dang / zhang lon [man]v69cad <[ma?]> dmangs yan cad gyI nor rkus pa'I rkun cad dang nor <sma> skam rdzas zhig rkusv70rkun po'I mgul du ltung / btags pa las / ma khor par bla nas bka' ma stsalde mchi[s?]v71ltungs dgrol ba'I khrims la / / / (>vermilion)