IOL Tib J 857(B) (= vol. 53, fol. 58a)

1[---] sde / gnyi dpal 'dus las / / ban 'de dpal byang kyis / gnag gcig [ma]2[---] ru kug gcig / / dmar srang phye dang gnyis kyIs mjal te ba3[---] [dpa]l 'dus mchid kyis 'tshal bar bgIs te / ba g[nyis] [---] gis [---]4[---] gras gcad myi sdod par dmar srang phye dang gnyis 'tshal pa [yang?]5'du]s gzhi la mchis sam mdo rtsang gis bskal par gyur na' / / kha[s]6[---] mchid kyis 'tshal zhIng 'bul bar bgyis pa'i dpang la'7[-]g rton dang mgos klu rtsan dang / g[zham?] [---] de / rton la stsog8[---] [-]g rgya sug yig tshad gyis btab pa' / / (inverted<) [-]u[-] rton gyi [sug yig tshad] (>inverted)