IOL Tib J 1375 (= Ch.xvii.2 = vol. 70, fol. 15)

r1 / bka' gros la gtogste zu tse glo ba nye 'o / / 'ung gi 'og du / / btsan po [khri?] srong rtsan gyi ring la /r2myang zhang snang glo ba rIngs pa zu tses dku 'pel te / / btsan po'i snyan du gsol te / / zhang snang bkuM nas zu tser3glo ba nye'o / / to yo chas la'I rjo bo bor yon tse brlag ste / / to yo chas la lastsogs te byang gi zhang zhung thamsr4cad / khrI srong rtsan gyi phyag du phul te / / zu tse glo ba nye'o / / btsan po'i blon po nang na / spung sad zu tse las glo bar5nyes ba sngan chad kyang ma byung ngo / / zu tse 'dzangs so shes so / / sgyu che zhing mkhas so / / dpa' shes pa'o / chu gangr6che'o / / yang ba rIng ngo / / myi chig la tshogs dgu tshogs na / spung sad zu tse la tshogs dgu tshogs so / / v1 / 'ung gI 'og du btsan po khri srong rtsan gyi rIng la / / khyung po spung sad zu tse lta zhig rgaste nyi ma 'der gnang ngo / / 'ung nasv2btsan po'i zha sngar / zu tses gsol pa / / sngun yab gnam rI'i ring la / / bdag gis 'bangsu bkug pa lta zhig / yabv3kyis kyang ma gzigs / zhabs kyis kyang ma bcags na / / btsan po sras kyis / spyan kyis gzigs shing / zhabs kyisv4bcagste / / bdag rgan po'i sdum pa khri bomsu dgyes skyems ston mo gsol bar ji gnang zhes gsol nasv5btsan po khri srong rtsan gyis zu tse gsol ba bzhin du gnang ngo / 'ung gi rjes la / / mgar yul zung pho brang sa 'driv6bar bka' stsal te / / zu tse gan du mkhar khri bomsu mchis nas / / / mgar [yul? zung?] gis bltas na / [mkhar?]