IOL Tib J 1379 (= Ch.77.xv.10 = vol. 70, fol. 27)

r1[---] stsang / / mngan rnying lo byis brtsan gyi sug pa na /r2[---] dkar chag spos pa las / / slad kyis dmag ponr3[---] [---r]tan gyi nod du kha bstan no zhes <kha> mchi' nas / /r4[---] [---]lu[---] [---]y[---] [---] khong man tshe la gro khal phyed dang gnyis <dang> lo 'dI'i dpyidr5sla <nga> 'bring po'i ngo la mngan lo byis brtsan la phul te / 'bul rgya dang / / tre mye slebs dang / khamr6log log / cang tshe shing / / lastsogs pa'i dpang rgyas btab pa' / / yang gro bre drug phulr7te rgyas btab pa' / / (two vermilion seals)r8(inverted<) bkye gnyer bkuM nas chags rgya shad kyis gnan / (>inverted)r9(inverted<) bkye gnyer <na> khums nas chags rgya dang gthugste shad gyis gnan / (>inverted)v1khong man tse' bul /