Old Tibetan
Documents Online
Google
Find on this site

Valid HTML 4.01 Transitional

Text Archives > insc_Ldanma4

insc_Ldanma4
    This Text All the Texts  

1. Content :

2. Note :

3. References :

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) / / sku bla dang dang ma gynan po 'di' la /
(2) phyag 'tshal zhIng mchod pa byas na
(3) ji smon to chog 'grub cing tshe phyi ma la yang lha yul du skye'o /
(4) kha ngan nam rkyad ka byas na /
(5) 'phral du yang nad la rtsogs pa nyes pa sna tshogs 'byung la /
(6) yun du yang na dag tu ltung ngo /
(7) bka' khrims las kyang chos la ngan [rgyu] byas na /
(8) yang mes spun tshun cad nas bca bde gun zhed pa byed do /
(9) de bas na su yang phyar ka dang rkyel ka ma byed cig