Old Tibetan
Documents Online
Google
Find on this site

Valid HTML 4.01 Transitional

Text Archives > insc_Zhva_E

East inscription at Zhva'i lha khang
    This Text All the Texts  

1. Content : Stele inscriptions - East inscription at Zhva'i lha khang

2. Note : The complete text consisted of 49 lines before the inscription was broken. Now only parts of lines 1-9, 14-16, 27-36 and 38-49 can be confirmed based on the five extant fragments. The text is mainly based on the reading of the original by Tsuguhito Takeuchi and published photographs. For illegible portions we follow the readings of Li and Coblin (1987).
[location] Zhva'i lha khang, 80 kilometers northeast of Lhasa.
[date] 812.
[condition] broken into several pieces. Five pieces are found in Zhva'i lha khang (Takeuchi 1999: 233).
[images] Richardson (1985: plate 7): lines 1-19, Richardson (1985: plate 8): lines 9-29, Pitt Rivers Museum and the British Museum (Web: plate 2001.59.17.49.1): lines 31-49, (plate 2001.59.17.53.1): lines 13-36, (plate 2001.59.17.55.1): lines 15-38(39).

3. References :

Richardson (1952-53) [I.Translit., I.Trans.], Wang (1982: 105-134) [I.Translit., I.Trans.], Bsod nams skyid (1984: 88-89, 94-98) [I.Translit., I.Trans.], Richardson (1985: 43-63) [I.Translit., I.Trans.], Li and Coblin (1987: 261-299) [I.Translit., I.Trans.], Chen and Wang (2003: 77-79, 83-86, 90-92) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) $ / / myI'i rgyal po lhas mzad pa / / ['phrul] gyI lha
(2) btsan po khri / lde srong brtsan gyi / bka[s / / /]
(3) ban de myang tIng nge 'dzin / dbu snyung gtsIgs slad kyis
(4) gnang ba / / ban de ting nge 'dzIn / nga'i chab srid 'don
(5) cing / zho [sha] chen po 'bul 'bul ba / gtsIgs snga ma
(6) g[na]ng ba'I tshe'ang zla dpe dang / / zho sha'I rkyen bzhIn
(7) bka'k+' drIn 'os pa tsam du gnang ba las / ban de nyid
(8) kyis / bka'k+' drIn myI nod par gsol nas / / gtsIgs
(9) ran par dpags pa las kyang phrI zhing smad pa zho
(10) sha'I rkyen tu ma bab ste / bka drin chungs shIng pham bar
(11) gyurd / ban de ting nge 'dzIn kyis / nga'I zha sngar chab srId
(12) gsol nas / nga'I sku ring la / sku dangd+ng chab srId la 'phral
(13) yun gnyis su legs pa'I bka' gros gsold cIng
(14) spyir dpen pa'I las chen po byas pa dangd+ng / bla 'og phyogs
(15) su bde ba dang / phan ba'I mdo chen po byed byed / / snying
(16) nye nye ste / zho sha cher phul ba / bka' drin gtsIgs
(17) bskyed par / nga'I thugs la dgongs na / ban de ni gtsigsg+s
(18) sngar gnang bas 'tshal te myi bskyed par gsol gyis
(19) kyang zho sha chen po'i lan / bka'k+' drIn myI 'pham bar sbyIn pa'I
(20) rigs par / rje blon mol nas / gtsIgs sngar gnang ba
(21) yangy+ng de bzhin gnang ba'I steng du / ban de ting nge 'dzIn snying
(22) nye zhing zho sha chen po phul ba'I phyir / bka'k+' drin 'brug gi lo
(23) phyi ma la / pho brang 'on cang do na bzhugs pa'I tshe / gtsigs
(24) gsar du bskyed de / nga'I bkas gnangn+ng ba / / yI ge g.yung drung
(25) sngar gnang ba bas bstod de cher gnangn+ng / / blon snang bzang
(26) 'dus kongk+ng gi bu tsha 'phel rgyud dmangs kyi rnams kyang gtsangts+ng
(27) dangd+ng stong las stsogs pa sgor bde ba'I rnaMs / zhang lon yI ge
(28) can gyi thang du gnang ba dangd+ng / ma nyes par srog srid la dku
(29) dangd+ng gnod pa byed zhIg yod na / su la bab kyang rung / dku'
(30) ba dangd+ng / phe'u pa'I ngo khar myI dor bar / dku ba du gtogs pa / /
(31) bka gyod la gdags par gnang ba dangd+ng / lha rIs su bsngos pa
(32) [l]as cir gyur kyang / bla 'og gzhan gyIs dbangb+ng myi bya bar gnangn+ng
(33) [ba] las stsogs te / gtsigs snga ma'I steng du / gtsigs phyI ma
(34) [b]snan bskyed de gnang ba rnams kyang / de bzhIn du / nam zhar
(35) [b]rtsan bar gnang ste / nga'I zha snga nas kyang dbu snyung gnangn+ng / / jo mo
(36) [m]ched dangd+ng / rgyal phran dangd+ng / chab srId kyI blon po rnams dang / zhang
(37) [l]on phra mo thams cad kyang brnan te / mnas bsgags nas /
(38) gtsigs bsnan bskyed de [g]nang ba yangy+ng yun tu brtan zhIngzh+ng mngon
(39) bar bya ba'I phyir / mdo' rdo rings la brIs te mtha'th+' phyag rgyas
(40) btab nas / gtsug lag khang dangd+ng / gtsIgs kyI mkhar bu'I
(41) drung du bzhag pa yin gyis / / rje blon phyi rabs mnga'nga+' mdzad pa
(42) rnaMs kyIs kyang / naM naM zha zhar gtsIgs rnaM gnyis kyI yi ge las
(43) 'byung ba dang / rdo rings rnaM gnyIs la brIs pa las myI dbrI myi
(44) bcos myi bsgyur bar gyIs shig / / gtsIgs snga ma'I steng
(45) du phyIs gtsIgs bsnan bskyed de / gnang ba yang / zhib tu nI
(46) gtsIgs kyI yi ge la brIs te / phyag sbal du
(47) bzhag / dpe gcIg gtsigs snga ma dangd+ng phyogsg+s
(48) su gtsIgs kyi mkhar bu 'dIr bzhagzh+g / dpe
(49) gcIg 'og dper 'chang du bcug go / /