Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archive > Pt_1047

Pelliot tibétain 1047
    This Text All the Texts Find both and  

1. Content : Divination.

2. Note : scroll. The beginning and the end are missing. Recto, 405 lines. Verso, a Chinese Buddhist text. Cf. Catalogue VI (64).

3. References :

Choix II (pls. 331-349, notice 12).

Lalou (1939-1961: II, 44) [P.Translit.],Macdonald (1971: 272-297) [P.Translit., P.Trans.], Yamaguchi (1983: 402-410) [P.Translit., P.Trans.], Yamaguchi (1985: 535-539) [P.Trans.], Wang and Chen (1987: 16-133) [I.Translit., I.Trans.], Yamaguchi (1987: vol.1, 180-186) [P.trans.]

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---]
(2) [---]ནས་[---]གསུཾ་[---]
(3) [---]རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་[---]
(4) སྐུ་བླ་དགྱེས་ཕའི་ཞལ་དུ་འང་ལྟའ། རྒྱལ་ཕོ་གདུང་རབས་གསུམ་དུ་སྲིད་མྱི་ནོངས་ཕའི།
(5) ཞལ་དུ་འང་འ+ང་ ལྟ། རྒྱལ་ཕོ་ཡབ་སྲས་སྟངས་པྱ་ལ་སྐྱེམས་གསོལ་ཞིང་ཐུགས་དགྱེས་ཕའི།
(6) ཞལ་སྐུ་བླ་ཕལ་ཕོ་ཆེ་རྗེད་དེ་ཞལ་བཞེད་ཕའི་ཞལ༎ དེ་ལ་ཙོ་[རྱགས]གཉིས་བབ་ནའ།
(7) གཡས་གཡོས་སུ་བཞག་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་སྟངས་བྱལ་དང་བློན་ཕོ་དང་ཞམ་རིང་ཕ་ཡན་ཆད།
(8) ན་བཟའ་བཟང་ཕོ་བནབས་ཤིང་དགྱེལ་སྐྱེམས་གསོལ་བའི་ཞལ༎ རྒྱལ་ཕོ་མྱི་རབས།
(9) གསུཾ་དུ་སྲིད་མྱི་གྱུརད་ཕའྀ་འང་འ+ང་ ཞལ། མོ་ཤིང་འགྲེང་ཆྀག་ལ་གཏོགས་ཏེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་བཟང།
(10) ༔༔༎ སྐང་པརད་ལ་ཙོལ་རྱགས་གཆིག་བབ་ནའ་སྐུ་བླ་དང་མུ་སྨན་ཐུགས་དགྱེས་ཕའི་ངོ།
(11) རྒྱལ་ཕོ་རྒྱལ་མོ་ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་གདན་ཙོམ་བའི། ངོ༎ ཙོལ་རྒྱགས་གཉིས་བབ་ནའ།
(12) གཡས་གཡོས་སུ་བཞག་ནའ། སྐང་པར་པུང་པར་སྐྱེར་པར་སུམ་ཕར་ཆུ་ཞེས་བགྱྀ་སྟེ།
(13) རྒྱལ་ཕོ་ཆབ་སྲིད་མྱི་གྱུརད་ཕའྀ་ངོ། དེ་ལ་ལྀང་རྱགས་གཆིག་བབ་ནའ། ལྀང་རྱགས་གཅྀག།
(14) བཅོས་ཏེ་གཡས་གཡོས་སུ་བཞགས་། ལ་ཙོལ་རྱགས་གྱྀ་གཉིས་དང་ལྀང་རྱགས་གྱི།
(15) གཉིས་བསྡུས་ཏེ་བཞག་ནའ་སྐང་པར་ཡང་གསུམ་པུང་པར་ཡང་གསུམ། སྐྱེར་ཕར་ཡང་ཡ+ང་
(16) གསུམ་སྟེ་ཕྱྭ་དང་ལྀ་ས་རྱ་དང་རྒྱལ་པུ་[ཝེར(/འབེར)]མུ་སྨན་གྱི་རྒྱལ་མོ་གདན་ཚོམ་བའི་ཞལ།
(17) རྒྱལ་ཕོ་ཆབ་སྲིད་འཏོ་ཞིང་ནམ་དུ་འང་སྲིད་མྱི་གྱུརད་ཕའི་ཡང་ཞལ། མོ་ཤིང་འགྲེང་ཆིག།
(18) ལགས་ཏེ་བཟང་རབ་མར་ཀུས་གཅོརད་ལ་གདབ་དུ་མྱི་རུང། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་བག་སྣྀ་ཆྀ།
(19) བབ་ནའ་གཡས་ཡ+ས་ གཡོས་སུ་བཞག་ལ། ཕྱ་བུན་གཆིག་བབ་ནའ། བཅོས་ཏེ་གཡས་གཡོས་སུ།
(20) བཞག་ནའ། སྦུང་སད་ཟུ་ཙེའྀ་སྲིད་པྱའ། རྩལ་མོ་བག་རྱོག་སྟང་ལ་བཏབ་སྟེ་མོ་བ་ཉི་ཤུས།
(21) དཔྱད་ནའ་བཟང་ཞེས་མཆི་རྱོག་སྟང་གྱི་མཆིད་ནས་མྱྀ་རབས་གསུམ་དུ་ནི་རྒྱལ་ཕོ་དང་ད+ང་
(22) མཚུངས་ཕར་སྲིད་འཏོའ། དེ་ནས་ནི་སྲིད་བརླག་ཕ་ངོ་ཞེས་མཆྀ། ཡོང་ནི་སྐུ་བླ་ཆེན་ཕོ་མྱི།
(23) དགྱེས་ཕས། ཡ་བདུད་དང་བཙན་དྲི་དང་མ་ཡམས་དང་སྲྀ་ལས་སྩོགས་ཕ་དྲངས་ཕའྀ་ངོ།
(24) སྟེ་རྒྱལ་ཕོ་དང་ད+ང་ ཞང་ལོན་གྱི་སྲོག་ཕྱར་ངནད་རབ། དྲ་མ་དྲང་པ་ལ་བཏབ་ནའ། ས་ལ་རུ་མོད།
(25) བབ་ཕ་དགྲ་བླ་ངོ་སྟེ། དྲ་མ་ལན་ཆིག་ནྀ་ལེགས་ཕའྀ་ངོ། ས་ལ་པྱ་མྱེད་གཉིས་བབ་༎
(26) ཕ་ནྀ་ཙུར་ཡང་ཆུང་ཞིག་སྣད་པའྀ་ངོ། ༔༔། སྐང་པར་ལ་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་གཆིག་བབ་ནའ༎
(27) རྒྱལ་ཕོ་ལོ་ཆྀག་གྀ་བར་དུ་ཅང་མྱི་ནོངས་ཕའྀ་ངོ༎ ནད་ཕ་ལ་བཏབ་ན་སྐུ་བླས་བཅའ།
(28) སྟེ་ལོ་ཆིག་དུ་མྱི་གུམ་བའི་ངོ། དེ་ལ་བག་[ཝཱིང(/འབྀང)]གུག་བབ་ན་རྒྱལ་ཕོ་ལོ་བརྒྱར་མྱི་ནོངས།
(29) ཕའྀ་ངོ། དེ་ལ་ཙོལ་རྱགས་གཆིག་བབ་ནའ། ཙོལ་རྱགས་བཅོས་ཏེ་གཡས་གཡོསུ་གཡོས་སུ་ བཞག།
(30) ནའ། ས་ལ་བག་ཕྱ་བུན་དུ་བབ་སྟེ་མོ་ཤིང་འགྲེང་ཆིག་ལགས་ཏེ་རྒྱལ་ཕོ་གཡུང་དྲུང།
(31) ཏོབ་ཕ་དང་དམངས་ཐ་མ་ལས་ཞང་ལོན་དུ་བྱུང་བའྀ་ངོ། གསོལ་བ་ལ་བཏབ་ན་འཔྲལད།
(32) དུ་མྱི་ཆད་ཡུནད་དུ་གནང་པའི་ངོ། འོང་ངམ་མྱི་འོང་ཞེས་བཏབ་ན་མྱུར་དུ་ནི་མྱི་འོང་སྟེ།
(33) ཞེ་ཞོ་མྱེད་ཕའྀ་ངོ། སྲིད་ཕྱ་དང་སྲོག་པྱར་ནི་བཟང་རབ་དགྲའ་ཕྱར་ནི་མྱི་ཟུས་ཕའྀ་ངོ།
(34) སྐུ་བླ་མྱི་པང་ཞིང་ལྷ་གཡང་ལོན་བའྀ་ངོ། ༔༔། སྐང་པར་ལ་སྣི་ཆི་བབ་ལ་རྨུད།
(35) རྱགས་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་ཉྀ་འོག་གྀ་འབངས། ཇི་བགྱིད་ཕ་གནམ་གྱྀ་པྲུའུ་ཁ་ནས།
(36) ཕྱྭ་དང་ད+ང་ ལྷ་མྱྀ་ལང་རྱུང་ལས་སྩོགས་ཕས་གཟྀགས་མོ་གཟྀགས་ཕའི་ངོ་སྟེ། སྲོག་པྱ།
(37) དང་སྲིད་ཕྱར་བཏབ་ནའ། གནམ་མཐོངས་བྱེ་ཞིང་ཡུལ་ས་གཆིག་ལས་གཉིས་སུ།
(38) སྐྱེ་བའྀ་ངོ་ཆུ་སྲིད་མྱྀ་ཉམས་ཕའི་ངོ། སྲོག་ཕྱར་གྱང་བཟང། དགྲའ་པྱར་བཏབ་ནའ།
(39) འགྲོག་ཅུང་ཞྀག་ནི་ཡོད་དེ་ཕྱྀ་དལད་གྱྀ་ངོ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་ལྀ་བྱིན་གཆིག་བབ་ན།
(40) བཚན་ཕོ་དང་ད+ང་ ཕྱྀང་བ་དང་༌ལིག[*lig] མྱྀ་རྱ་དང་ཀྱུང་ལུང་གྱི་ངོ་སྟེ། རྒྱལ་ཕོ་མཁར་ན་སྐྱེམས།
(41) གསོལ་བའྀ་ངོ། བག་ལྀ་བྱིན་བབ་ནའ། གཡས[g.]yas གཡོས་སུ་བཞག་ལ་ལྒྱོག་རྱགས།
(42) གཆྀག་བཅོས་ཏེ་བཞག་ལ། ལྒྱོག་རྱགས་གྱི་གཉིས་བསྡུས་ཏེ་བཞག་ནའ། ལྀ་བྱིན།
(43) བརྒྱད་དེ། བཚན་ཕོ་ཞ་སྔར་སྤུང་སད་ཟུ་ཙེ་དང། སྟང་རྱེ་མུན་གློ་བ་ཉེ་སྟེ་མཆིས་ནས།
(44) ལྀག་མྱི་རྱ་ལ་ཆབ་སྲིད་མཛད་ནའ། རྒྱལ་ལམ་མྱི་རྒྱལ་ཞེས་བཐབ་ནའ་འདྀ་བྱུང་སྟེ།
(45) སླད་གྱིས་ཡུལ་ས་གཆྀག་ལས་གཉིས་སུ་སྐྱེས་ཤིང། ལམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་གྲོག་ཆེན་ཕོ།
(46) དང་པྲད་ཕ་ངོ་སྟེ་མོ་བཟང་རབ། སྲོག་ཕྱ་དང་སྲིད་པྱ་དང་དགྲ་པྱར་བཟང་གསོལ་བ་ལ།
(47) ཕྱི་དལ་ཆེ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་རྡུད་རྱགས་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་ཕོ་བྲང་ཅུ་ངུ་དང་བྱེས་བྲང་ནའ།
(48) ། བཞུགས་ཕའྀ་ངོ། སྐུ་བླ་གཏའ་བཅུག་ཆིང་འཏས་ཕའི་ངོ། བག་རྡུད་རྱགས་བབ་ན་རྒྱལ་ཕོ བྱེས
(49) ། བྲང་ཅུ་ངུ་གཉྀས་སུ་སྐྱེས་ཕའི་ངོ། ཡུལ་ས་ཅུ་ངུ་གཉིས་སུ་སྐྱེས་ཕའི་ངོ། སྐུ་བླ་མྱྀ་ཕ་ཚནད་དཾ།
(50) ། སྤུན་གཉྀས་སླ་གཡས་གཡོསུ་གཡོས་སུ་ འགྲོ་བའྀ་ངོ། གསོལ་བ་མྱི་འཆད་ཕའྀ་ངོ། ཁྱྀམ་ས་ནས་གུ།
(51) ། དུ་མྱི་འཕག་ཕའི་ངོ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་གྲེ་གྲེ་གཆིག་བབ་ནའ༎ ག་རིང་སངས་དང། རྫོང་རོང།
(52) ། ཏྀ་ཙེའྀ་ངོ། རྒྱལ་ཕོ་ཞ་སྔར་འབངས་ཆིག་ཕྱག་འཙལད་ཕའི། བྱ་རྒོད་དང་བྱ་རོག་གཉིས་གཟས།
(53) ། གཆིག་ལ་ཟ་བའྀ་ངོ། དེ་ལ་ཙོལ་རྱགས་གཆིག་བབ་ལ། ལྀ་བྱིན་གཆིག་བབ་ནའ། རྫོང་རོང་ཏི་ཚེ།
(54) ། ཇོ་བོ་ཇོ་མོ་སྟོརད་ཕ་ལས་ངམ་ལེནད་གྱྀས་བསྟནད་ཏེ། བྱེ་མ་རོན་གྱི་གེ་ཤེལ་ཤག་གི།
(55) ། འཔྲུལ་སྐུགསུ་སྐུགས་སུ་ སྦས་ཕ་ལས་རྗེ་གོལ་པྲད་དེ། རྫོང་རོང་གྱྀས། ལྀ་བྱིན་ཀེ་ཀེ་གར་ཤེལ་ཤགས་ག+ས་
(56) ། པང་དུ་བླངས་ཏེ་གནམ་དུ་གཏང་རག་བཐང་བའྀ་ངོ། པུང་པརད་གཆིག་མཆིས་ཕ་ནི།
(57) ། གེ་ཤེལ་ཤག་སྨད་ཉྀས་གྱྀ་ངོ༎ བར་ནའ། པང་མྱི་ཏྀང་མུ་གལད་མཆྀས་ཕ་ནྀ་རྗེ་གོལ།
(58) ། ཀུནད། གནམ་མཏོངས་བྱེ་བའྀ་ངོ། སྣི་ཆི་གཆིག་བབ་ཕ་ནི་རྗེ་གོལ་དགའ་ཞྀང་ཆང་འཐུང།
(59) ། པའྀ་ངོ། གྲེ་གྲེ་ནི་རྫོང་རོང་ཏི་ཙེའྀ་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་བཟང། ༔༔། སྐང་པརད་ལ༎
(60) ། ལྒྱོག་རྱགས་གཆྀག་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་གཞིག་ཤུགས་ཏེ་གཤེགས་ཕའི་ངོ། སྐུ་བླ་ཕང།
(61) ། བའྀ་ངོ། རྒྱལ་ཕོ་ཕྱ་ཉམས་ཕའྀ་ངོ། དེ་ལ་ལི་བྱིན་གཆིག་བབ་ནའ། པུ་བོ་བྱོནད་གྱིས་ནུ་བོ།
(62) ། རྐང་ཕ་ཁུམ་ཞེས་[བྱས(/བྱེས)]ལ། ལྱོག་རྱགས་གྱྀ་གཉིས་ གཉིས་ ཕོ་བསྡུས་ཏེ་ལྀ་བྱིན་ལྟར་བགྱིས་ན།
(63) ། རྒྱལ་ཕོ་ཆབ་སྲིད་ལ་གཤེགས་ནའ་སྐུ་དོན་མངའ་སྟེ་སླར་གཤེགས་ཕའྀ༎ སྐུ་བླ་མྱི་འཕང་བ།
(64) ། འྀ་ངོ། དེའི་འོག་དུ་བཟང་ཕོ་གང་བྱུང་ཡང་བཟང། དེ་ཕན་ཆད་ངན་ཕ་ཇི་བྱུང་མྱི་སོང་ས+ང་ ། ༔༔།
(65) ། སྐང་པརད་ལ་པྱ་བུན་བབ་ནའ། བར་ན་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་ཆིག་གྱང་མཆིས་ཏེ། རྒྱལ་ཕོ་ཞལ་འཐོ་ཞིང།
(66) ། ལོ་ཆིག་གྀ་བར་དུ་ཅང་མྱྀ་ནོངས་ཕའྀ་ངོ། བག་པྱ་བུན་བབ་ནའ་བར་ནའ་བག་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་གྱང།
(67) ། མཆིས། གཞན་ཇི་ལང་ལ་འང་ བཟང། རྒྱལ་ཕོ་སྙུང་བ་ལ་བཏབ་ན་ནྀ་ཧ་ཆང་ཞལ་འཐོ་ཆེས་ཏེ་མྱི་བཟང།
(68) ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་ལིང་རྱགས་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་ཞ་སྔར་བུད་མྱེད་སྣར་མོ་དུང་གདུབ་ཆན་བཀྲའ།
(69) ། ཤིས་མ་གཆྀག་པྱག་འཙལད། ཕའྀ༎ སྐུ་བླ་ཁྱིམ་ས་ཅུ་ངུ་ནས་བུད་མྱེད་བཀྲའ་ཤིས་མས༎
(70) ། ཙོ་ཙོ་གསོལད་ཏེ་ཞལ་བཞེནད་ཕའི་འང་འ+ང་ ངོ། ལྷ་གཡང་ལོན་ཞྀང་ལྷ་མྱི་འཕང་བའྀ་འང་འ+ང་ ངོ།
(71) ། བག་ལིང་རྱགས་བབ་ན་གཡས་གཡོསུ་གཡོས་སུ་ བཞག་སྟེ། སྐུ་བླ་དགྱེས་ཏེ་བུད་མྱེད་སྤུན་གཉིས།
(72) ། གྱང་རུང་ཆེན་ཆུང་ཞྀག་གྱང་རུང་སྟེ་ཀྱིམ་ས་གཆིག་ལས་གཉིས་སུ་སྐྱེ་བའི་ངོ༎ སྟེ་ཇི་ལ།
(73) ། བཐབ་གྱང་མོ་བཟང། འདྲོན་ཕོ་ལམ་རྀངས་ལ་བཏབ་ན་པྱི་དལ་ནི་མཆིས་ཏེ་ཅང་མྱི་ནོངས།
(74) ། ཕར་འཀོརད་ཕའྀ་ངོ། ནད་ཕ་ལ་བཏབ་ན་ཡུལ་བགོས་ཕའྀ་ངོ་སྟེ་མྱི་བཟང། གྲོག་ཕྱར་བཏབ།
(75) ། ན་གྲོག་མྱི་ཆེ། དགྲའ་ཕྱར་བཏབ་ན་དགྲའ་མྱི་འཛུ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་ཕྱ་པུརད་བབ་ན། རྒྱལ།
(76) ། ཕོ་དམུ་དག་ཏོགས་ཕའི་ངོ། སྐུ་བླ་མྱི་འཔང་བའི་ངོ། བག་པྱ་པུརད་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་གཟེར།
(77) ། ཐབས་དང་དེང་ མདའས་ཕོག་ཕའྀ་ངོ༎ སུམ་ཕྱ་པུརད་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་ཐབས་དྲག་ཕོས་བཏབ་སྟེ།
(78) ། ནོངས་ཕའྀ་ངོ། ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད། སྐང་པར་ལ་པྱ་ཕུརད་གཆྀག་བབ་ཕའི་འོག་དུ་ལྀ་བྱིན་དང།
(79) ། [ཝིང(/འབིང)]ཀུག་དང་ཙོལ་རྱགས་དང། སྣྀ་ཆི་དང། རྡུད་རྱགས་གང་བབ་གྱང་རུང་སྲིད་པྱ་དང་སྲོག་པྱ་དང།
(80) ། གྲོག་པྱ་དང་དགྲའ་ཕྱར་བཟང༎ པྱ་པུརད་གྱྀ་འོག་དུ་པྱ་རལད་ལས་སྩོགས་ཕ་མོ་ཡ་བི་ལྟག།
(81) ། མ་ལྔའ་མ་གཏོགས་ཕར་གཞན་ཇི་བྱུང་ཡང་ངནད། སྲི་དང་གདོན་པུར་པ་བཏབ་སྟེ་པུགས་སུ།
(82) ། ཞུགས་ནས་བོན་གྱྀས། ཤང་མྱི་པྱིན་པ་ངོ༎ ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་ཆི་སྨྱྀད་བབ་ནའ། སྐུ་བླ་ཆེན།
(83) ། ཕོ་ལ་མར་ཁུ་ཕོར་བུ་གང་གྱིས་གཏོརད་པའྀ་ངོ། རྒྱལ་ཕོ་གཆིག་གིས་སྤྱན་ཟྀགས་ཅུང་ཞིག།
(84) ། གསོལད་ཕའྀ། རྒྱལ་ཕོ་ཐུམ་ཆིག་གཟིམས་པའྀ་འང་འ+ང་ ངོ༎ བུ་མོ་ཅུ་ངུ་ཞིག་ཕྱག་འཙལད་ཕའི།
(85) ། ངོ། གཏམ་སྙན་ཕ་ཅུང་ཞིག་མཆི་བའི་ངོ༎ བག་ཆི་སྨྱིད་བབ་ནའ། འདྲེ་མྱི་ག་ངན་ཁ་ལས་སྩོགས།
(86) ། པ་གདོནད་ཕའྀ་འང་འ+ང་ ངོ། འགོན་ཟན་ཞིག་གིས་ལྷ་མྱི་དགའ་སྟེ་བུ་མོ་གཆིག་ཤྀ་བའྀ་ངོ༎ བག།
(87) ། ཅྀ་སྨྱིད་ཕན་ཆད་ཇྀ་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད༎ གྲོག་ལ་བཏབ་ན་འདྲེ་མྱྀ་ལྷ་ཞུགས་ཕའྀ་འང་འ+ང་ ངོ༎
(88) ། བྱད་དང་སྟེམ་གྱྀས་ཕོག་པའྀ་འང་ངོ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་པྱ་རལད་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་ལ།
(89) ། སྲི་གདོནད་པའྀ་ངོ། བག་པྱ་རལད་བབ་ནའ། སློ་བྱུང་སྟེ་རྒྱལ་ཕོ་ནོངས་ཕའི་ངོ། བག་པྱ་རལ།
(90) ། ཕན་ཆད་ཇི་བྱུང་ཡང་ངནད༎ ཇྀ་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད༎ རྒྱལ་ཕོ་ཡུལ་ས་དང་བྲལ་བའི་འང་འ+ང་ ངོ༎
(91) ། སྐུ་བླ་ཕང་བའི་ངོ། ༔༔། སྐང་པརད་ལ་པ་ཆྀ་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་སྤྱན་སྔ་ནའ། བུས་བ་ཆིག།
(92) ། རྩེ་བའྀ་འང་འ+ང་ ངོ༎ རྒྱལ་ཕོ་ལ་རྒྱལ་མོ་གཆྀག་སྙིང་རིང་དུ་སེམ་བའི་འང་འ+ང་ ངོ༎ རྒྱལ་ཕོ་ཞལ་[དམས(/དམས)]།
(93) ། ཕའྀ་འང་འ+ང་ ངོ༎ སྐུ་བླ་ལ་མྱི་ལྷ་ཞིག་སྡིག་ཕའི་འང་འ+ང་ ངོ༎ བག་ཕ་ཅི་བབ་ནའ། གཡས་གཡོས་སུ།
(94) ། བཞག་ནའ། བུད་མྱེད་གཆིག་རྒྱལ་ཕོ་ཆབ་སྲིད་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་སྟེ། རྒྱལ་ཕོས་སྲིད་མ།
(95) ། ཟུནད་ཏེ། རྒྱལ་ཕོ་གདོང་ནྀ་བྱ་རོག། བཞིན་ནྀ་བུད་མྱེད་དུ་བྱས་ཏེ་སྲིད་དམའས་ཕའི་འང་འ+ང་ ངོ༎
(96) ། དེའྀ་འོག་དུ་བག་ལི་བྱིན་དང། བག་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག། བག་ཙོལ་རྱགས་བྱུང་ནའ་ཅུང་ཞིག་ཐ་གི།
(97) ། པྱ་རལད་དང་པྱ་མྱེད་དང་གྲམ་རུངས་བྱུང་ནའ་རྒྱལ་ཕོ་སྲིད་རླག་ཕ་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཐབ་གྱང།
(98) ། ངནད༎ བག་རྡུད་རྱགས་བབ་ནའ་རྒྱལ་ཕོ་ཞ་སྔར་བབས་ཕའི་ངོ༎ ནད་ཕ་ལ་བཏབ་ན་ལྷ་ངོ།
(99) ། དམའས་ཕའྀ་ངོ། གདོན་ལནད་ཆེ་བའྀ་ངོ༎ ༔༔། སྐང་པརད་ལ་བྱ་མྱེད་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ།
(100) ། ལ་མ་གདོནད་སྲི་ལས་སྩོགས་པ་ཆེ་བའྀ་ངོ༎ བག་པྱ་མྱེད་བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་དགྱེས།
(101) ། ཕའྀ་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད༎ བག་པྱ་མྱེད་པན་ཆད། ལི་བྱིན་དང་པྱ་པུརད་བྱུང་ཡང་ཡ+ང་
(102) ། ཀུམ་སླ་མྱི་སྨནད། གདོན་པྱི་དལད་པུར་པ་བཏབ་པའྀ་ངོ། ༔༔། སྐང་པར་ལ་གྲམ་རུངས༎
(103) ། བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་སྤྱ་ངའ་ནའ། ཀྱེའུ་པ་ཡོད་པ་གཆིག་སྣང་མ་ལྟོམ་བའྀ་ངོ༎ སྐུ་བླས།
(104) ། བུས་བ་མ་ལྟོ་མ་གཆྀག་བཅའ་ཕའི་ངོ༎ སྐུ་བླ་ལ་མྱྀ་ལྷ་གདོནད་ཕའི་འང་ངོ༎ བག་གྲམ་རུངས།
(105) ། བབ་ནའ། རྒྱལ་ཕོ་ཐུགས་མྱི་བདེ་བ་ལང་ལ་འང་ ལྟའ༎ གྲམ་རུངས་གསུམ་བབ་ནའ། བལ་ཕོ་ལ།
(106) ། ཆུ་སྐུར་བའྀ་འང་འ+ང་ ངོ༎ རྒྱལ་ཕོ་སྲིད་བརླག་པའི་འང་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཐབ་གྱང་ངནད༎ གྲམ།
(107) ། རུངས་གཆྀག་གི་འོག་དུ། རྡུད་རྱགས་དང་ད+ང་ [ཝིང(/འབིང)]ཀུག་བྱུང་ནའ་བུ་མ་ལྕོ་མ་ཞིག། ལྷས་བཙའ།
(108) ། སྟེ་ཐ་མར་སྐྱིད་ཆིང་ཡུལ་ས་སྐྱེ་བའྀ་ངོ། མོ་འདི་རྱུ་པར་ཏུན་ལ་བབ་སྟེ་མྱི་ལྷ་མ་ལ།
(109) ། ཕའི་སྲིད་ཕྱ་དང་སྲོག་པྱ་དང་དགྲ་པྱ་དང་གདོན་ལན་ལ་ལྟའོ༎ །
(110) ། ༄༅༎ འདི་ཡན་ཆད་སྐང་པརད་ལ་བབ་སྟེ་སྐུ་བླ་ཆེན་ཕོ་དང་བློན་པོ་ཆེན་ཕོ་དང་རྒྱལ་ཕོ་ཆེན་ཕོ་མོ་
(111) ། སྟེ་དམངས་ལ་མྱི་ལྟའོ
༎ ། རྱུ་ཕར་ཐུན་ལ་སྣི་ཆི་བབ་ནའ། ས་ལ་སྐང་པརད་གཆིག་སྟེ་ན་ནིང་ས་ལའ།
(112) ། འདུག་ན་དོ་ཆྀག་སྟན་ཏོག་དུ་བཞག། ན་ནྀང་ཤྀང་པོར་དུ་འཏུང་ནའ་ན་དོ་ཆིག་དངུལ་ཕོར་དུ་འཏུང་བའི་ངོ་སྟེ།
(113) ། མྱྀ་དམངས་ལ་གོ་འཔང་གཆྀག་སྐྱེས་ཕའྀ་ངོ༎ ནད་ཕ་སོས་ཕའྀ་ངོ། དེ་ལ་བག་སྣྀ་ཆི་བབ་ནའ། མྱི་སྐྱེས་ཕ་གཆིག་ཆ+ག་
(114) ། གཤེད་སོང་བའི་ངོ༎ འོང་ངམ་མྱོང་མྱི་འོང་ ཞེ་ན་ཞག་ཟད་དེ་འོང་བའྀ་ངོ༎ གདོནད་ལནད་བྱང་བའི་ངོ་ལྷ་ཕུགས་དང་ཁྱྀམ།
(115) ། ཕུགས་གཙང་བའྀ་ངོ། ༔༔། རྱུ་ཕར་ཐུན་ལ་ཙོལ་རྱགས་བབ་ནའ༎ མྱི་ཐ་མལ་ཕ་གཅྀག་སྙིང་དགའ་བའྀ་ངོ།
(116) ། གོས་དང་ཐོད་སར་ཕ་གྱོནད་ཆྀང་དག་ར་ན་ཉི་མ་འདེ་བའི་ངོ། དེ་ལ་བག་ཙོལ་རྱགས་བབ་ནའ། གཡས་གཡོས་སུ།
(117) ། བཞག་ནའ། ས་ལ་སེ་སློད་གྱང་བབ་སྟེ་སྐྱེས་ཕ་ལམ་རྀང་ཕོ་ནས་ཕྱིར་འཁོརད་ཕའི་ངོ། ཁྱྀམ་གང་གྱྀ་མྱྀ་ཙོགས་ཏེ།
(118) ། སྙྀང་དགའ་བའྀ་ངོ༎ གྲོག་དང་ད+ང་ དོནད་ལ་བཐབ་ན་ཡོད་པའི་ངོ༎ ནད་ཕ་ལ་བཐབ་ནའ་སོས་ཕའི་ངོ༎ ཇི་ལ་བཐབ༎
(119) ། གྱང་བཟང། ༔༔། ་རྱ་རྱུ་ ཕརད་ཐུན་ལ་ལི་བྱིན་གཆིག་བབ་ནའ༎ མྱྀ་ཆིག་མཚོས་བསྐོརད་རིས་བརྟནད་ཕ།
(120) ། ངོ༎ ནད་ཕ་ལ་བཐབ་ནའ་ནད་གཞི་ཆེ༎ གྲོག་ལ་བཏབ་ན་གྲོག་མྱི་སྟོརད༎ སྲོག་ཕྱ་ལ་བཏབ་ན་མྱི་ཤི་བའི་ངོ༎
(121) ། འོང་ངམ་མྱོང་མྱི་འོང་ ཞེས་བཐབ་ནའ། ཕྱི་དལ་ཆེ༎ དེ་ལ་བག་ལི་བྱྀན་བབ་ནའ། གསུམ་དུ་བཅོས་ཏེ་བཞག་ནའ་མྱི།
(122) ། ཆིག་ཆུ་སྲིད་ཡོང་མྱྀ་ཉམས་ཕའི་ངོ༎ གྲོག་ཡོང་མྱྀ་སྟོརད་ཕའི་ངོ༎ མྱི་དམངས་མྱི་ཆིག་ལ་དམུ་ཡད་ལྷུམ།
(123) ། བའི་ངོ༎ དགྲའ་ཕྱ་ལ་བཏབ་ནའ༎ ན་བུན་གྱི་ནང་ན་ལམ་མྱི་རྙེད་ཕ་དང་ཁ་མོ་ཆེ་བབ་སྟེ་མྱི་ཐརད་ཕའི་ངོ༎
(124) ། གྲོག་ཆེན་ཕོའྀ་ངོ༎ གསོལ་བ་ལ་བཏབ་ན་ཕྱི་དལད་ཆེ༎ ༔༔། རྱུ་ཕར་ཐུན་ལ་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་གཅྀག་བབ་ནའ། ༔།
(125) ། ལོ་ཆིག་གྱྀ་བར་དུ་མྱྀ་ཤྀ་བའྀ་ངོ༎ སྲོག་ཕྱ་ལ་བཟང་རབ༎ གྲོག་ལ་བཏབ་ན་མྱི་སྟོརད་ཕའྀ་ངོ༎ གསོལ་བ།
(126) ། ལ་བཐབ་ན་ཕྱྀ་དལ་ཆེ༎ ཇི་ལ་བཐབ་གྱང་ཕྱྀ་དལ་ནི་ཆེ་སྟེ་ཡོང་མོ་བཟང། ༔༔། རྱུ་ཕར་ཏུན་ལ་བག་[ཝིང(/འབིང)]།
(127) ། ཀུག་ཆིག་བབ་ནའ། མྱྀ་ཆྀག་ལོ་བརྒྱའྀ་བར་དུ་མྱྀ་ཤྀ་བའྀ་ངོ༎ གྲོག་མྱི་ཤོརད་ཕའི་ངོ༎ གསོལ་བ་ལ་ནི་ཕྱི།
(128) དལ་ཆེ༎ ༔༔། རྱུ་ཕར་ཐུན་ལ་གྲེ་གྲེ་གཆྀག་བབ་ནའ། མྱྀ་རྗེ་གོལ་གཉིས་དང་མྱི་ཕ་ཡོད་ཕ་གཅིག་དང་གསུཾ།
(129) ། འགྲོགས་ཕའི་ངོ༎ མྱྀ་ཆྀཨིག་རྟ་གློ་ཙ་གཆིག་ཁྱྀམ་དྲུང་དུ་རྟོད་ཕའི་ངོ༎ འོང་ངམ་མྱོང་མྱི་འོང་ ཞེས་བཏབ་ནའ། མྱི།
(130) ། ངནད་ཕ་གཉྀས་འགྲོགས་ཏེ་འོང་བ་ལ་ལྟའ༎ གདོནད་ལ་བཐབ་ནའ། དྲྀ་བོའྀ་འང་ངོ། ཏེའུ་རང་གྱྀ་འང་ངོ།
(131) ། སེ་དྲྀ་སེ་བརྩན་གྱྀ་ངོ། བསེ་རེགས་གྱྀ་ངོ༎ བག་གྲེ་གྲེ་བབ་ནའ། གདོནད་དེ་རྣམས་ཆེ་བའི་ངོ༎ ཞལ་ཆེ་དང་ད+ང་
(132) ། ཁམ་ཆུ་rtshod ཕའྀ་ངོ༎ སར་སུར་བོ་བའྀ་ངོ༎ བག་གྲེ་གྲེ་བྱུང་ནའ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་མྱྀ་བཟང༎ མྱི་འཛིནད།
(133) ། འབྲས། ཆྀག་ལ་བཙོན་དྲུག་བདུན་ཚམ་ཟུནད་ཕའི་ངོ་སྟེ་བཟངོ་བཟང་ངོ་ ༎ ༔༔། རྱུ་པར་ཐུན་ལ་ཕྱ་བུན་བབ།
(134) ། མྱི་ཆིག་ངོ་འཏོ་སྐད་གསང་བའྀ་ངོ༎ མྱི་ཆིག་ཟརད་ཕའི་ངོ༎ མྱི་ཆིག་རི་འཏོན་ཕོའྀ་ཁར་བྱུང་སྟེ།
(135) ། སྣང་གཡེལ་ཆེ་བའི་ངོ། འོང་ངམ་མྱི་འོང་ཞེས་བཏབ་ན་འོང༎ འགྲོ་འམ་མྱི་འགྲོ་ཞེས་བྱས།
(136) ། འགྲོ༎ གདོན་ལནད་མྱི་ཆེ་བའི་ངོ༎ ༔༔༎ བག་ཕྱ་བུན་ལ་བབ་ནའ། མྱི་ཆིག་ལམ་རིང་པོར་འགྲོ།
(137) ། བའྀ་ངོ༎ ནད་ཕ་ཙབས་ཕོ་ཆེ་ལ་བཐབ་ན་ཕྱ་བྲོས་ཕའི་ངོ༎ ནད་ཕ་ཙབས་ཕོ་ཆེ་ལ་ངོ་དྲག་སྟེ།
(138) ། ངནད༎ ། ཟརད་ཕའི་ངོ༎ འདྲོགས་ཕའི་ངོ༎ ༔༔། རྱུ་ཕར་ཐུན་ལ༎ པྱ་པུརད་གཆིག་བབ་ནའ༎ མྱི་ཆིག།
(139) ། གྀ་དམུ་གདས། རྟ་ཆྀག་གྀ་སྲབ་མདའ། འགྲོ་འམ་[༌མྱི་༌འགྲོ]ཞེས་བཏབ་ན་མྱི་འགྲོ་བའི་ངོ༎ མྱི་ཆིག་ལ།
(140) ། གདོན་ལནད། ནད་ཕ་ལ་ཕུར་པར་འཛུགས་ཕའྀ་ངོ༎ གྲོག་ལ་བཐབ་ན་ལག་ནས་གྲོག་མྱི་ཤོར།
(141) ། བའྀ་ངོ༎ དེ་ལ་བག་ཕྱ་ཕུར་བྱུང་ནའ། མྱི་ཆིག་གཟེར་ཐབས་གྱིས་བཐབ་ཕའྀ་འང་ངོ༎
(142) ། མདའ་དྲག་ཕོས་ཕོག་ཕའི་ངོ༎ མྱི་ཆིག་གདོན་འདྀ་རྣམས་ཏེ་ཕོར་ཆེ་ལ་ཕུགསུ་ཕུགས་སུ་ ཞུགས་སྟེ།
(143) ། མྱི་ཕྱིནད་ཕའྀ་ངོ༎ ། དེ་ལ་པྱ་པུར་གསུམ་བྱུང་ནའ། མཆིང་གི་གཞོང་ཕ་ནི་ཆག། སྤུག་གི།
(144) ། གཞོང་ཕ་ནི་གྲུགས་ཤེས་བྱ་སྟེ། ཇི་ལ་བཐབ་གྱང་ངནད༎ ༔༔༎ ་རྒྱུ་རྱུ་ ཕར་ཐུན་ལ། རྡུད་རྱགས་གཆིག།
(145) ། བབ་ནའ། མྱྀ་ཆིག་ཁྱྀམ་ས་ཅུ་ངུ་དང་བྱེས་བྲང་ན་ཅང་མྱི་ཉེས་ཕའྀ་ངོ༎ སྲོག་ལ་ནི་པྱི་དལ་ཆེ་སྟེ་བཟང།
(146) ། བོན་བྱས་ཏེ་ཕན་ནཾ་མྱི་ཕན་ཞེས་བྱས་ན་མྱི་ཕན་ནད་གཞི་ཆེ༎ འགྲོ་༌འམ[*'am] མྱི་འགྲོ་ཞེས་བྱས་ན་མྱི་འགྲོ།
(147) ། འོང་༌ངམ[*ngam] མྱི་འོང་ཞེས་བྱས་ན་མྱི་འོང༎ གསོལ་བ་ལ་བཐབ་ན་གསོལ་བ་མྱི་ཆད༎ དེ་ལས་བག།
(148) ། རྡུད་རྱགས་བྱུང་ནའ་ཇི་ལང་ལ་འང་ ཕྱི་དལ་ཏེ་མྱི་ཁྱིམ་གང་གར་གྱང་མྱི་འགྲོ་མྱི་གཡོ་བའི་ངོ༎ ར་བ།
(149) ད་དང་ རྟ་བྲེས་དང་ར་ལུག་གྱི་ར་བ་རྩྀགས་ཕའི་ངོ་སྟེ་གཞྀ་ཆྀག་ན་ཡུནད་རིང་དུ་འཁོད་ཕའི་ངོ༎
(150) ། ༔༔། རྱུ་ཕར་ཐུན་ལ་ཕ་ཆྀ་གཆྀག་བབ་ནའ། སྐྱེས་ཕ་གཅིག་ངོ་[དམས(/དམས)]ཕའི་ངོ༎ བུད་མྱེད་སྙིང།
(151) ། ངནད་ཕ་དང་པྲད་ཕའྀ་ངོ༎ མྱི་ངནད་ཕ་ལ་བཏབ་ནའ་བུད་མེད་གཆིག་གི་འདྲེ་གདོནད་ཕའི་ངོ།
(152) ། ཕྱི་མང་བཟང་ན་ནི་མྱི་སྤད་སྨད་གསུམ་འཁོད་འཀོད་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་པ་ཆི་བབ་ནའ།
(153) ། མྱི་སྐྱེས་ཕ་གཆིག་ལ་འདྲེ་བུད་མེད་གཉིས་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ བུད་མེད་སྙིང་རིངས་མོ་གཉིས་ཉ+ས་
(154) ། སྐྱེས་ཕ་ལ་ལོག་པར་བྱེད་ཕའི་ངོ༎ ། མྱི་ཐ་མལ་ཕ་གཆིག་ཆུ་སྲིད་[དམས(/དམས)]ཕའི་ངོ། ༔༔༎ །
(155) ། རྱུ་པར་ཏུན་ལ་གྲམ་rhungs གཆྀག་བབ་ནའ། མྱི་sphad སྤུན་གསུཾ་འཁོད་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་ཚོལ་རྱགས་ག+ས་
(156) ། གཆིག་བབ་ནའ། མྱི་གཆིག་ལས་མང་པོར་འཕེལ་བའྀ་ངོ༎ སྟེ་བཟང་རབ༎ མྱི་སྐྱེས་ཕ་གཆིག།
(157) ། ན་བའི་ངོ༎ སྐྱེས་ཕ་གཆིག་ལ་མྱི་ག་དང་ངན་ཁ་གདོན་ཕའྀ་ངོ༎ བྱུརད་ཆེ་བའི་ངོ༎ ། དེ་ལས།
(158) ། བག་གྲམ་རུངས་བབ་ནའ། མྱི་ཤ་ཆིངས་ཆན་གཆིག་ཆུས་ཀྱེར་བའི་ངོ༎ མྱི་ག་ངན་ཀ་ལངས།
(159) ། ཏེ་མྱི་ཆྀག་ཤི་བའྀ་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད་རབ། ༔༔༎ རྱུ་ཕར་ཐུན་ལ་ཅི་སྨྱེད་གཆིག།
(160) ། བབ་ནའ། ཁ་གང་གྱི་གྲོག། དམྱིག་གང་གྱི་གཉིད་དེ་མྱི་ཆིག་ཟན་ཆིག་ཙམ་གྱི་གྲོག་གམ།
(161) ། གཉིད་ཐུམ་ཆིག་ཙམ་ལོག་ཕའི་ངོ༎ མྱི་ཆིག་ལ་མྱི་ལྷ་དང་ད+ང་ འགོན་ཟན་སྡིག་ཕའི་ངོ༎ བྱད་ཅུང།
(162) ། ཟད་ཆིག་གིས་ཕོག་ཕའི་ངོ། ༔༔། དེ་ལས་བག་ཆྀ་སྨྱེད་བབ་ནའ་མྱི་ཆིག་ལ་དུག་འཏུངས་ང+ས་
(163) ། ཕ་ངོ༎ ། ཡང་ན། མྱི། ལྷ། འདྲེ་གསུཾ་དང་རྒྱ་ལྷ་ལས་སྩོགས་ཕ་རབ་དུ་སྡིག་ཕའི་ངོ༎ ༔༔།
(164) ། ཏེ་སྐྱཾ་ལ། ཙོལ་རྱགས་གཆིག་བབ་ནའ་གསེར་གྱི་གཞོང་ཕ་མར་ཀུས་གང་བའྀ་ངོ།
(165) ། གྲོག་ཆེན་ཕོ་ལྟ་འམ་དམུ་ཡད་ལ་ལྟ༎ ། དེ་ལ་བག་ཙོལ་རྱགས་བབ་ནའ། དག་རའི་ནང།
(166) ། ན་ཉི་མ་ཤརད་དེ་གསེར་གྱི་གཞོང་པ་མར་ཀུས་གང་བའི་ངོ་སྟེ་གྲོག་གཞག་གསང་དུ་མྱི།
(167) ། སྟོརད་ཏེ་དམུ་ཡད་ལྷུང་བའི་ངོ༎ དབྱ་གཡང་ལོན་བའི་ངོ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་བཟང་རབ།
(168) ། ༔༔། ཏེ་སྐྱམ་ལ་རྡུད་རྒྱགས་གཆིག་བབ་ནའ༎ གྲོག་གི་དཕུང་བཙུགས་ཤེས་བྱ་སྟེ་{ཏེ}་།
(169) ། ཏེ་སྐྱམ་གཉིས་བབ་ན་གཡས་གཡོས་སུ་བཞག་ན་གྲོག་གི་མཁར་བརྩིགས་ཞེས་བྱ།
(170) ། སྟེ་སྲོག་པྱ་དང་སྲིད་ཕྱ་ལ་བཟང་རབ༎ གསོལ་བ་ལ་ནི་ཕྱི་དལད་ཆེ༎ ། གདོན་ལནད་ལ།
(171) ། ནི་བརྩོག་ངནད་གྱི་ངོ༎ ། དགྲ་ཕྱ་ལ་པར་ནི་ཏེབས་ཙུར་ནི་མྱི་འཛུ༎ ། ཕར་ནི་གྲོག་ཆོད་ཙུར།
(172) ། ནི་མྱི་རྗི་སྟེ་བཟང། ༔༔། ཏེ་སྐྱམ་ལ་ལི་བྱིན་ཆིག་བབ་ན་ཡར་ལྟ་བང། སེ་ཉོན་ཞེས་མྱི།
(173) ། བགྱི་སྟེ་ཏེ་སྐྱམ་གྲོག་ཁ་སྤྲོད་ཆེས་བྱ་སྟེ་གྲོག་ཆེན་ཕོ་མྱི་ཤོརད་ཕའི་ངོ༎ ། གྲོག་ཁ་གཉིས་སུ།
(174) ། འོང་བའྀ་ངོ༎ ། སྲོག་ཕྱ་དང་སྲིད་ཕྱ་དང་ཡུལ་ས་དང་ཞིང་ཆུའྀ་མོ་སྟེ་བཟང༎ ། དེ་ལ་བག་ལྀ་བྱིན་བབ་ནའ་མོ་ཤིང།
(175) ། འགྲེང་བའ་དང་འདྲའ་སྟེ་བཟང་རབ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་ཆིག་བབ་ནའ། གཉིད་ལོགས་གྱི་ཡུལ་བཟང་ཕོ།
(176) ། ནས་ཉི་མ་ཤརད་ཏེ་ཁུ་བྱིག་ཏོས་ཕའྀ་ངོ༎ ། དགས་ར་ན་ཉི་མ་འདེ་ཞིང་མཆིས་ཕ་ལས་གཏམ་སྙན།
(177) ། ཕ་ཐོས་ཕའྀ་ངོ༎ ། སྲོག་ཕྱ་དང་སྲིད་པྱ་ལ་བཟང་རབ༎ ། གཞན་ནི་ཇི་ལང་ལ་འང་ ཕྱི་དལད་ཆེ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་གྲེ་གྲེ།
(178) ། ཞིག་བབ་ནའ། མྱི་ངནད་ཕ་ཞིག་གིས་གྲོག་ཆིག་དང་ད+ང་ པྲད་ཕའི་ངོ༎ ། རྟ་གློ་ཚ་གཆིག་རྩྭ་བཟང་ཕོ་ལ་ཟ་ཞིང་ཉི་མ།
(179) ། ཤརད་ཕའི་ངོ༎ ། སྲོག་པྱ་དང་གདོན་ལནད་ལ་བཏབ་ནའ། གྲོག་ཆིག་ལ་དྲི་བོ་ཞིག་གདོན་ཕའི་ངོ༎ ། མྱྀ་ངན་ཕ།
(180) ། མང་ཕོ་གྲོག་ཆྀག་ལ་ལྟོད་ཕའྀ་ངོ༎ ། བྱ་ཕལ་ཕོ་ཆེ་གོད་ཆིག་ལ་ཟ་བའྀ་ངོ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་ལྀང་རྱགས་ཆིག་བབ་ནའ།
(181) ། དག་ར་ན་ཉི་མ་ཤརད་དེ་ཆུང་མ་དུང་དུབ་ཆན་གཆིག་གིས་སྟན་བཏིང་མྱེ་བུས་དེ་ཚལ་མ་བཟང་ཕོ་གཡོ་ཞིང་འདུག།
(182) ། ཕའྀ་ངོ་སྟེ་པྱུགས་གཡང་ལོན་བ་དང་ལྷ་མྱི་ཕང་བ་དང་ད+ང་ གྲོག་མྱི་ཤོརད་ཕའྀ་ངོ༎ ། གདོནད་ལ་བཐབ་ནའ། བུ་མ་མཚུན།
(183) ། ཞིག་གྲོག་ཆིག་ལས་མྱི་གདའ་སྟེ་པད་མད་བགྱིད་ཕའྀ་ངོ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་བག་ལིང་རྱགས་བབ་ནའ། སླར་མྱི་བཟང།
(184) ། སྟེ་གཡང་ཡམས་ཕའི་ངོ༎ ། བུད་མྱེད་གཉིས་གྱིས་གྲོག་ཁྱེར་ཏེ་བལྟོད་ཕའི་ངོ། གྲོག་གི་ནང་དུ་གདོན་ཞུགས་ཕའྀ།
(185) ། ངོ༎ ། ཆུ་མྱྀག་ཁྲོན་ཕའི་ནང་ནའ། བུད་མེད་གྱིས་ཆུ་བལྟོད་ཕའྀ་ངོ༎ སྨྱིན་དྲུག།
(186) ། ལ་གཟའ་ཞུགས་ཕའི་ངོ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་པྱ་བུན་གཆིག་བབ་ནའ། གྲོག་ཐོབ་འམ་མྱི་ཏོབ་ཆེས་བཏབ་ནའ་ངོ་འཏོ།
(187) ། སྟེ་གྲོག་ཏོབ་འགྲོ་འམ་མྱི་འགྲོ་ཞེས་བཐབ་ནའ་འགྲོ༎ འོང་ངམ་མྱོང་མྱི་འོང་ ཞེས་བཐབ་ན་འོང༎ ། བར་ན་ཤིང་བུ།
(188) གསུཾ་འདུག་ཕ་ནི་མྱི་གཡོན་ཆན་གསུམ་གྱིས་གྲོག་ཆིག་ལ་བལྟོད་ཕའྀ་ངོ༎ ། ཁམ་ཆུ་ཟེར་བའི་ངོ། ༔།
(189) ། དེ་ལ་བག་ཕྱ་བུན་བབ་ནའ། གྲོག་ག་ཤེད་དུ་གྱེར་ཏེ་སོང་བའི་ངོ༎ ། རྐུན་ཕོས་ཕྱུགས་ཏོབ་སྟེ་ཟརད་ཏེ་སོང།
(190) ། བའྀ་ངོ༎ ། སྤྱང་ཀྱིས་གོད་རྙེད་དེ་འདྲངས་ཏེ་སོང་བའི་ངོ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་པྱ་པུརད་བབ་ན་གྲོག་མྱི་སྟོརད།
(191) ། ཕའི་ངོ༎ ། གྲོག་གི་པུར་ཕ་བཏབ་ཕའི་ངོ༎ བར་གྱི་ཤིང་བུ་གསུམ་འདུག་ཕ་ནི་མྱི་གཡོན་ཆན་གསུམ།
(192) ། གྱིས་གྲོག་ཆིག་ལ་གླགས་བལྟ་བ་ནི་ལིང་རྱགས་མ་ལགས་ཏེ་འདི་ལགས༎ ཆུ་མྱིག་གྱི་དྲུང་ནའ།
(193) ། སྐྱེད་ཤིང་སྐྱེས་ཕའྀ་ངོ༎ ། བུད་མེད་བཀྲའ་ཤིས་མ་གཆིག་དམུ་དག་འདོགས་ཤིང་པྱག་འཙལ་བའི།
(194) ། ངོ༎ ། བག་པྱ་པུར་བབ་ན་ཕྱིར་ངནད་ཏེ་གྲོག་དང་པུགསུ་པུགས་སུ་ པུར་པར་བཐབ་ཕའྀ་ངོ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་སྣི་ཅི།
(195) ། གཆིག་བབ་ན་གྲོག་ཙུར་འོང་བའི་ངོ༎ ཅུ་མྱིག་དང་ཁྱིམ་ས་གཙང་བའི་ངོ༎ གྲོག་དང་ད+ང་ ལྷ་པུགས་ནའ།
(196) ། གདོན་ལན་མ་མཆིས་ཕ་ངོ༎ དགྲའ་མྱི་འཛུ་བེ་བའི་ ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་སྣི་ཆི་བབ་ནའ་གྲོག་སངས་ཕའི་ངོ༎ བརྩོག།
(197) ། ངནད་བྱང་བའི་ངོ༎ དགའ་བ་ཡུལ་དུ་སོང་བའྀ་ངོ༎ ལམ་རིངས་གྱི་འདྲོན་ཕོ་པྱིར་འཀོརད་པའི་ངོ༎ ༎
(198) ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་ཕ་ཆི་གཆིག་བབ་ནའ། ཁྱེའུ་ཅུ་ངུ་ཞིག་དག་ར་ནའ་ཉི་མ་ལ་མར་ཀུ་འཐུང་བའི་ངོ༎ །
(199) ། ཆུ་མྱིག་ཆིག་ན་ཁྱེའུ་ཞིག་རྩེ་བའི་ངོ༎ གྲོག་གི་ནང་ན་མྱི་ག་འདྲེ་ཞིག་འཇུག་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་སྣི་ཆི་བབ།
(200) ། {བབ}་ནའ་ཆུ་མྱིག་གི་ནང་བུས་བས་བརྙོག་ཕའྀ་ངོ༎ ། གྲོག་གི་ནང་ནང་ན་མྱི་ལྷ་འདྲེ་ཆེར་གདོནད་ཕའི་ངོ༎
(201) ། གོས་རྨ་གཡག་ལས་སྩོགས་ཕ། བཙོད་ཕའི་ནང་དུ་མྱི་ལྷ་འདྲེ་ཞུགས་ཏེ་གདོནད་ཕའྀ་ངོ༎ རི་དགས་ཤོར།
(202) ། ཕའྀ་ནང་དུ་མྱྀ་ལྷ་དང་ད+ང་ མྱིག་བཞི་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་༌ལ[*la] ཆི་སྨྱེད་གཆིག་བབ་ན་གྲོག་ཆེ་ཆུང་གཉིས།
(203) ། ཤིག་དམྱིག་[སྔ(/སང)]ནའ་སྣང་བའྀ་ངོ༎ ། བུ་མོ་ཆུ་ངུ་ཞིག་དག་ར་ན་ཉི་མ་ཤརད་ཏེ་གྲོག་ཆྀག་དང་པྲད་དེ་དགའ།
(204) ། པའྀ་ངོ༎ དུག་མ་ཞིག་གྀས་དུག་སྦྱོས་ཏེ་ཉི་མ་ལ་དུག་ཕྱིས་བཞག་ཕ་ངོ༎ ། གྲོག་གི་ནང་ན་མྱི་ལྷ་འདྲེའ།
(205) ། མོར་འཔྲུལད་ཕའི་ངོ༎ འདི་ལ་བག་ཅྀ་སྨྱེད་གཆིག་བབ་ནའ། དུག་འཐུངས་ཕའི་ངོ༎ མྱི་ལྷ་འདྲེ་བུར་མོར།
(206) ། འཔྲུལད་ཕ་གྲོག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་རབ་དུ་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ བུ་མོ་ཅུ་ངུ་གཆིག་ནད་ཚབས་ཆེ་སྟེ་ཤི་བ་ངོ༎ །
(207) ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་གྲམ་རུངས་གཆིག་བབ་ནའ། ཁྱེའུ་ན་བའྀ་ངོ༎ གྲོག་གྀ་ནང་ན་མྱི་ག་ངན་ག་ཞུགས་ཕའི་ངོ༎ སྨྱིན།
(208) ། དྲུག་ལ་གཟའ་ཞུགས་ཕའྀ་ངོ༎ ཅུ་མྱྀག་གྀ་ནང་ན་བྱད་སྦས་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་གྲམ་རུངས་བབ་ནའ་གྲོག།
(209) ། མྱི་གས་བླགས་ཕ་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད་རབ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་པྱ་རལད་གཆིག་བབ་ནའ། གྲོག་དང།
(210) ། ཐ་དད་དུ་སོང་བའི་ངོ༎ གྲོག་གྀ་ནང་དུ་སྲི་ཞུག་སྤའྀ་ཞུགས་པའྀ་ ངོ་སྟེ་དེ་ལ་བག་པྱ་རལ་བབ་ནའ་གདོན་ཆེ་བའི།
(211) ། ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད་རབ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་ལྒྱོག་རྱགས་བབ་ནའ། ལམ་རྀངས་མྱི་གྲོག་དང།
(212) ། འོང་བའི་ངོ༎ འགྲོ་འམ་མྱྀ་འགྲོ་ཞེས་བྱས་ནའ། ལམ་དུ་ཞུགས་ཕ་དང་ད+ང་ འདྲའོ༎ ནད་ཕ་ལ་བཏབ་ན་ཕྱ།
(213) ། ཉམས་ཕའྀ་ངོ༎ བོན་བྱས་ནའ་གདོན་ལན་པྱིར་ལྟས་ཏེ་མྱི་ཕན་ནོ༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་བག་ལྒྱོག་རྱགས་ག+ས་
(214) ། བབ་ན། ནད་ཕ་པྱ་ཏེ་ཕོར་ཉམས་ཕའྀ་ངོ༎ གྲོག་སླར་མྱི་ལེནད་ཕའྀ། ངོ༎ ཅུ་དམུ་ཡུལ་དུ་ཏེང་སླིང་དུ།
(215) ། འདུས་ཕའི་ངོ༎ ། བག་ལྒྱོག་རྒྱགས་བབ་ནའ་ག་ཤེད་སོང་སྟེ་པྱིར་མྱི་འཁོར། བོན་བྱ་ཞེས་བཐབ་ནའ།
(216) ། བཟང༎ ། འགྲོར་དགའ་སྟེ་གསོལ་བ་བྱས་ནའ་བཟང༎ ། གཞན་ནི་ཇི་ལང་ལ་འང་ མྱི་བཟང༎ ། ཏེ་སྐྱམ་ལ་པྱ་མྱེད།
(217) ། བབ་ནའ། གྲོག་གི་ནང་ན་འབྲེ་བུད་མེད་ཞུགས་ཕའི་ངོ་དེ་ལ་བག་པྱ་མྱེད་བབ་ནའ༎ པྱ་པུར་དང་ལི།
(218) ། བྱིན་གྱིས་བཀུམ་ཡང་མྱི་སྨནད་ཏེ། གདོན་ཕུགསུ་ཕུགས་སུ་ ཞུགས་ཏེ་ཡུག་ས་མོ་དང་ད+ང་ སི་མོས་ས་གང་བའི།
(219) ། ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད་རབ་༎ འདྀ་མན་ཆད་རྡྀ་ཕུརད་ལ་བབ་སྟེ་གཉན་ཀླུ་དང་གླང་བུ་ཤ་བའྀ་
(220) ། ངོ་ལྷ་པྱུགས་ལྷའྀ་ངོ་མྱྀ་ལ་བབ་ན་མྱྀ་ངནད་པ་དང་ལྷ་ལྷོ་དང་མན་མོན་གྱྀ་ངོ༎

(221) ༎ ། ཏི་པུར་ལ་ལྀ་བྱིན་གཆིག་བབ་ན་ཤེལ་མཚོའི་ནང་ནའ། རིང་ན་རྐྱེལ།
(222) ། ཕའི་ངོ༎ ། སྟེ་པྱུགས་གཡང་ལོན་བ་བ་དང་གྲོག་ཏོབ་ཕ་དང་སྲིད་མྱི་ཉམས་ཕའི་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་
(223) ། བཏབ་གྱ་གྱང་ བཟང༎ ། དེ་ལ་བག་ལྀ་བྱིན་བབ་ན། ལི་བྱིན་གསུམ་དུ་བཅོས་ཏེ་ཤེལ་མཙོ་ཡང་ཡ+ང་ མྱི་སྐམ།
(224) ། རྀང་ན་ཡང་ཡ+ང་ གཡུང་དྲུང་ཏོབ་ཕའི་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཐབ་གྱང་བཟང༎ ། ནང་ན་འང་སྲིད་པྱ་དང་ད+ང་ སྲོག་པྱ་ལ།
(225) ། བཟང༎ ། ཏེ་པུར་ལ་ཙོལ་རྱགས་ཤིག་བབ་ནའ། མུར་ཟངས་གྱྀ་རྭ་[ཝ(/འབ)]ལ་ཉི་མ་ཤརད་ཕའི་ངོ༎ ། ཤ་ཕོ།
(226) ། ཆེན་ཕོ་སྣོར་ལ་ཟ་ཟ་སྟེ་ཉ་ཉི་ མ་ཤརད་ཏེ་ཉལ་བའི་ངོ༎ ། ཐབ་ལ་ཡུ་མོ་དགའ་བའི་ངོ༎ གླང་བུ་གཆིག།
(227) ། གམ་མཛོ་ཕོ་གཆིག་སྣོར་གྱིས་འདྲང་སྟེ། ཉི་མ་ལ་རུ་ཉོག་བགྱིད་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་ཙོལ་རྱགས་ག+ས་
(228) ། གཆིག་བབ་ནའ། ཇི་ལ་བབ་ན་ཇི་ལ་བཐབ་གྱང་བཟང༎ ། རྡི་ཕུརད་ལ་སྣི་ཆི་གཆིག་བབ་ན་གླང་བུ།
(229) ། གཆིག་ཁླུར་ཡོད་ཕའྀ་ངོ༎ ། མུར་ཟངས་ལྷ་དང་སྟོང་བའི་ངོ༎ ཏབ་ལ་འཆེས་ཕའྀ་ངོ། བག་སྣི་ཅི་བབ།
(230) ། ནའ། ཐབ་ལྷ་དང་ངུར་ཟངས་དང་གཉན་ཁླུ་དང་ཡུལ་ལྷ་འདི་རྣམས་སྩང་ཤབ་གྱིས་མ་ཕོག་ཕའི་ངོ༎ །
(231) ། གདོན་ལནད་བྱང་བའི་ངོ༎ ། ལམ་དགའ་བར་སོང་བའི་ངོ༎ ། རྡི་པུརད་ལ་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་གཆིག་བབ་ནའ༎
(232) ། གླང་བུ་གཆིག་ལོ་ཆིག་གི་བར་དུ་ཅང་མྱི་ཉེས་ཕའི་ངོ༎ ། ཤ་བ་མྱི་སོད་ཕའི་ངོ༎ གཉན་ཀླུ་མྱི་སྡིག་ཐབ།
(233) ། ལྷ་མྱི་འཕང༎ ། བག་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་བབ་ནའ། གླང་བུ་གཆིག་ཡབ་བར་ལགས་སྟེ་གཡུང་དྲུང་ཏོབ་ཕའི་ངོ༎
(234) ། མྱི་ཆིག་ལོ་བརྒྱར་མྱི་ཤི་བའི་ངོ༎ ། སྲོག་ཕྱ་དགྲའ་ཕྱ་སྲིད་ཕྱ་ལ་ནི་བཟང་རབ༎ གྲོག་དང་གསོལ་བ།
(235) ། ལ་པྱི་དལད་ཆེ༎ ། རྡི་པུརད་ལ་པྱ་བུན་བབ་ནའ་ཤ་བ་འདྲོགས་ཕ་དང་ད+ང་ རྒྱལ་བ་རོ་སྟོད་མཙོ་ལས་ལ+ས་ བྱུང།
(236) ། བའ། ཐབ་ལྷ་འམ་གཉན་ཞིག་ཆུང་ཟད་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་པྱ་བུན་བྱུང་ནའ་གཉན་ཀླུ།
(237) ། དང་རྒྱལ་བ་དང་ཐབ་ལྷ་རབ་དུ་གདོན་ཕའྀ་ངོ༎ ། ཤ་བ་འདྲོགས་ཕའི་ངོ༎ པྱི་དལད་ཆུང༎ དགྲའ།
(238) ། མྱི་ཟུས་ཕའི་ངོ༎ ། རྡི་ཕུར་ལ་རྡུད་རྱགས་བབ་ནའ། ར་བའི་ནང་ན་གླང་བུ་གཆིག་འདུག་ཕའི་ངོ།
(239) ། སྟེ་ཤ་{བ}་བ་མྱི་སོད་ཕའི་ངོ༎ ། གཉན་ཁླུ་དང་ད+ང་ ཏབ་མྱི་གདོནད་ཕྱི་དལ་ཆེ༎ ། བག་རྡུད༎
(240) ། རྱགས་བབ་གྱང་པྱི་དལ་ཆེ་སྟེ་འདི་རྣམས་མྱི་གདོན་ཕའི་ངོ༎ རྡི་པུརད་༌ལ[*la] ལིང་རྱགས་གཆིག།
(241) ། བབ་ནའ། བུད་མེད་སྣར་མོ་དུང་གདུབ་ཆན་གཆིག་གྱི་གླང་བུ་གཆིག་སྣ་ནས་བཟུང་སྟེ།
(242) ། པྱུགས་གཡང་ལོན་པའྀ་ངོ༎ པྱྀ་དལ་ནི་ཆེ༎ གྲོག་ནི་མྱི་ཆེ༎ བག་རྡུད་རྱགས་བབ་ནའ།
(243) ། མོ་ཤིང་སྨྲར་མྱི་བཐུབ་སྟེ་བཟང་ཕོ་འང་མ་མཆིས་ངན་པང་པ་འང་ མ་མཆིས་ཏེ་མོ།
(244) ། གཞི་ཙམ༎ ། རྡི་པུར་ལ་གྲམ་རུངས་གཆིག་བབ་ནའ། དེའི་འོག་དུ་རྡུད་རྱགས་བབ་ནའ༎
(245) སྐྱོབ་སཀཡ+བ་ སྐྱབ་སཀཡ+བ་ ཆི་སུམ་པྱ་བག་ཆེས་བྱ་སྟེ། གུ་པྱ་བག། དུ་འང་བཅོས་ཏེ་དེ་ལས་བཟང་ཡང་མ་
(246) ། མཆིས་ཏེ་མྱི་དང་ཕྱུགས་འཕེལ་བའྀ་ངོ༎ ཁང་ཁྱྀམ་དང་ད+ང་ ཡུལ་ས་སྐྱེས་བའི་ངོ༎ ། མོ་ཤིང་འགྲེང་གཆིག།
(247) ། སྟེ་དེ་ལས་བཟང་མ་མཆིས༎ ། གྲམ་རུངས་གྱི་འོག་དུ་ཙོལ་རྱགས་དང། [ཝིང(/འབིང)]ཀུག་དང་པྱ་བུན་ལས།
(248) ། སྩོགས་ཏེ་བཟང་ཕོ་བབ་ན་མྱི་གསད་ཕར་གཞག་སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་བཟང༎ ། དེ་ལ་གྲམ་རུངས་སམ།
(249) ། ཕྱ་མེད་དམ་པྱ་རལ་ལམ་ལུམ་སུས་སམ། ཆི་སྨྱེད་མང་དུ་བབ་ནའ་གང་བབ་གྱང། ན་བ་དང་ཤི་བའྀ་ངོ་སྟེ།
(250) ། ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་ངནད༎ ། རྡི་པུར་དང་པྱ་པུར་གཆིག་བབ་ནའ་གླང་བུ་གཆིག་རྟོད་ལ་ཐོགསྤ་ཐོགས་པ་ ངོ༎ ། སྟེ་དམུ།
(251) ། དག་ལང་ལྟ་སྟེ་ཇི་ལང་ལ་འང་ བཟང༎ ། དེ་ལ་བག་པྱ་པུར་གཆིག་བབ་ནའ༎ ཤ་བ་གཆིག་མདའ་དྲག་ཕོ་ཆིག།
(252) ། གིས་ཕོག་ཕའི་ངོ༎ གླང་བུ་གཆིག་ལ་ཐབ་ཆིག་གདོན་ཏེ་གཟེར་ཐབསུ་ཐབས་སུ་ བྲོ་འཙལད་ཕའི་ངོ༎ ། ཐབ་ལྷ།
(253) ། དང་རྒྱལ་བ་དང་གཉན་ཁླུ་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ ། རྡི་ཕུར་ལ་ལུམ་སུས་གཆིག་བབ་ནའ། ཤ་བ་འམ་གླང།
(254) ། བུ་འམ་མཛོ་ཆིག་སྣོར་གྱྀས་འདྲངས་ཕའི་ངོ༎ ། གཉན་ཁླུ་འམ་ཐབ་ཆིག་བརྩོག་ངན་གྱིས་ཕོག།
(255) ། ཕའྀ་ངོ༎ དེ་ལས་བག་ལུམ་སུས་ཤིག་བབ་ནའ་ཤ་བ་མང་མོ་ཞིག་སློ་བྱུང་བའི་ངོ༎ ། གནག་གཾ།
(256) ། མཛོ་ལ་གོར་བྱུང་བའི་ངོ༎ གཉན་ཁླུ་འམ་ཐབ་ལ་བརྩོག་ངན་རབ་དུ་ཆེ་བའི་ངོ༎ ། རྡི་པུར་ལ་ཕ་ཆི།
(257) ། ཞིག་བབ་ནའ། ཁྱོའྀ་རུམ་ན་ཁྱོ་མོ་ཉལ་ཏེ་ངོ་པྱིར་ལྟས་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་ལུམ་སུས་ཤིག་བྱུང་ན་།
(258) ། ཁྱོ་འི་རུམ་ནས་བྱུང་སྟེ་བྱི་ཕོ་དང་ཉལད་ཏེ་བརྩོག་ངན་བྱས་ཕའི་ངོ༎ ། རྡི་པུརད་ལ་ཕ་ཆི་གཆིག་ཁླུ་མགོན་ག+ན་
(259) ། གཆིག་[དམས(/དམས)]པའི་ངོ༎ ཐབ་ཆིག་ཉེས་ཏེ་སར་སུར་བོ་བའི་ངོ༎ ། བག་པ་ཆི་བབ་ན་ཐབ་ཆིག་ཉེས་ཏེ།
(260) ། བུ་གྱེའུ་གཆིག་གུམ་པའི་ངོ༎ གླུའྀ་མགོན་གཆིག་སྣད་དེ་བུ་གྱེའུ་གཆིག་ཤི་བའི་ངོ༎ ཤ་ཕོ་གཆིག།
(261) ། དང་ཤེའུ་གཆིག་གཉིས་ཤི་བའི་ངོ༎ ། རྡི་པུར་ལ་ཆི་སྨྱེད་གཆིག་བབ་ནའ། ཐབ་ལྷ་ཡོ་མོ་འམ༎
(262) ། གཉན་ཁླུ་ལ་ཅུང་ཟད་མཛུབ་ཐོརད་ཚམ་གྱི་ངོ༎ ཐབ་བམ་གཉན་ཀླུ་ལ་མྱི་ག་མོ་ཆིག་གདོན་པའི།
(263) ། ངོ། གླང་བུ་འམ་མཛོ་ཕོ་ཞིག་སྡིང་བུ་ལ་རནད་སྔོན་ཕོ་ཞིག་རྙེད་དེ་ཅུང་ཟད་ཆགས་ཕའི་ངོ༎ ། ཅུ་སྲིན།
(264) ། རྒྱན་རྒྱལ་བ་ཞིག་མཙོའྀ་དྲུང་ཆུ་མྱིག་ལ་ཅུང་ཟན་ཆིག་དྲོ་བའི་ངོ༎ ། རྡི་ཕུར་ལ་བག་ཅི་སྨྱེད་ཆིག།
(265) ། བབ་ནའ་བྱད་མ་ཞིག་གིས་བྱད་བགྱིས་བརླའ་བྲུས་ཕའི་ངོ༎ ཐབ་གྱི་ནང་ན་སར་སུར་བོ་སྟེ་ཐབ་དང་ད+ང་
(266) ། མྱི་ལྷ་མོར་སྡོངས་ཏེ་རབ་དུ་གདོན་ཕའི་ངོ༎ ། ཤ་གཆིག་གདོས་སམ་ཀོག་ཙེས་ཟུན་ཕའི་ངོ༎ ། གླང་བུ།
(267) ། གཆིག་རྐ་ལག་ཆག་ཕའྀ་ངོ༎ ། འདྀ་མན་ཆད་རུ་སོད་ལ་བབ་སྟེ་ཡ་བདུད་ཏང་བཚན་དྲྀ་དང་བཚུན་དྲྀ་དང་སེ་
(268) དྲྀ་སེ་བརཚན་དང་དགྲ་གཡག་གྀ་ངོ༎

(269) ༎ ། རུ་སོད་ལ་ཕ་ཆི་བབ་ནའ། ར་སླག་ཆན་གྱིས༎ ཡ་ལད་ཆན་ཀུམས་ཤེས། གཟོད་གདབ༎ གདོན་ལན།
(270) ། འཙལ་ཏེ་མྱི་བསད་དེ་བཞག་ནའ་ཡ་བདུད་དང་མྱི་ལྷ་ཕོར་སྡོང་བའི་ངོ༎ བཙན་རི་དང་འགོན་ཟན་གྱི།
(271) ། རོར་ལྟ༎ རུ་སོད་ལ་ཅི་སྨྱེད་བབ་ནའ། མྱི་ཕོ་གཡག་གིས་བསད་དེ། རོ་གཡག་གི་རུ་གོང་ནའ་འདུག།
(272) ། ཕ་ལ། སྲིང་མོས་ཤ་བླན་ཏེ་གཡག་བསད་ས+ད་ ཕ་ངོ༎ སྟེ་ཏེ་སྐྱམ་དུ་བཅོས་ཏེ་གཞག༎ གདོན་ལན་
(273) ། འཙལ་ན་ཡ་བདུད་དང། བཙན་དྲི་ལ་མྱི་ལྷ་དང་འགོན་ཟན་ནམ་སར་སུར་གདོན་ཕའི་ངོ་སྟེ།
(274) ། མྱི་གསད་པར་ཡང་གདབ་མྱི་བཅོས། པར་གྱ་གདབ༎ ། རུ་སོད་ལ་ལི་བྱིན་གཆིག་བབ་ན།
(275) ། དགྲའ་ཞིག་དམག་མྱིན་ཕོས། བསད་ཕའྀ་ངོ་སྟེ། བསད་དེ་གཟོད་གདབ༎ ། རུ་སོད་ལ་པྱ་ཕུར།
(276) ། གཆིག་བབ་ནའ། མདའ་ཀྱུང་གྱི་སྒྲོས་ནི་བསྒྲོན། སྟག་གི་རྒྱུས། ཕས་ནི་གཤུལ་བགྱིསྟེ་བགྱིས་སྟེ་
(277) ། དགྲའ་བསད་ཕའྀ་ངོ༎ མདའ་བསད་དེ་གཟོད་གདབ༎ གདོན་ལན་ལ་བཏབ་ན་ཡ་བདུད་དང།
(278) ། བཚན་དྲི་རབ་དུ་གདོནད་ཕའི་ངོ་སྟེ་ལྟས་སུ་བལྟ། དགྲ་པྱ་ལ་བཏབ་ནའ། དགྲ་མདའ་ཕན་ལ།
(279) ། བལྟ་སྟེ་ལྟས་སུ་ཡང་བལྟའ༎ ། རུ་སོད་ལ་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་གཆིག་བབ་ནའ། ཡ་བདུད་གདོན་ཏེ་མྱི།
(280) ། ལྷ་ཟར་ཆས། ཕ་ལ་བྱོལ་ཕོ་ཞིག་བྱས། ལོ་ཆིག་གི་བར་དུ་པྱི་དལ་བའྀ་ངོ་སྟེ་གཡག།
(281) ། རྒོད་གཆིག་གིས་མྱི་ཆིག་ལ་རྡུང་དུ་ཆས་ཕ་ལ་བར་དུ་ངམ། གྲོག་ཆེན་ཕོ་ཞིག་གིས་ཆོད།
(282) ། ཕའི་ངོ༎ ། འདི་ལ་བག་[ཝཱིང(/འབྀང)]ཀུག་གཆིག་བབ་ནའ། ཡ་བདུད་ཆིག་གམ། བཚན་དྲི་ཞིག།
(283) ། ཕས་གདོན་དུ་ཆས་ཕ་ལ་གུ་དུ་ཡོལ་བའི་ངོ་སྟེ་མྱི་གདོནད༎ གཡག་ཆིག་རྡུང་དུ་ཆས་ཕའ།
(284) ། ལས། ངམ་གྲོག་གིས་ཆོད་ཕ་ལ་གུད་དུ་བྲོས་ཏེ་ལ་འདས་ཕའི་ངོ༎ དགྲ་ཞིག་ཕས་དགྲ་བྱེད།
(285) ། དུ་ཆས་ཕ་ལ། གུད་གྱི་ཡུལ་དུ་དགྲ་བྱས་ཏེ་སོང་བའྀ་ངོ༎ ། རུ་སོད་ལ་ཙོལ་རྱགས་བབ་ནའ།
(286) ། ཡ་བདུད་མྱི་ལས་གདོན་ལམ་བོན་བྱས་ཏེ་ཡ་སྟགས་གྱིས་མགུ་བའྀ་ངོ༎ གཡག་རྒོད།
(287) ། རྡུང་བ་ལས་གོ་བྱམ་གྀས་རུ་གོང་དུ་ཕོག་སྟེ་མྱི་རྡུང་བའི་ངོ། སྟེ་ཇི་ལ་བཏབ་གྱང་བཟང༎ ། བག།
(288) ། བྱུང་ནང་པྱྀར་ལོག་ཕའྀ་ངོ། མྱི་རྡུང་བའི་ངོ༎ དགྲ་ཞིག་བྱུང་ནས་གྲོག་དུ་ཡོད་ཕའི་ངོ༎ ། རུ་སོད།
(289) ། ལ་རྡུད་རྱགས་ཤིག་བབ་ནའ་ཡ་བདུད་དང་བཙན་དྲི་ཞིག་གདོན་དུ་ཆ་བ་ལ། གུད་གྱི་ཁྱིམ། བུ་ཞིག།
(290) ། དུ་ཁ་འདྀར་འམ་ཞེས་སྙམ་སྟེ་བདག་ཕོ་ཉིད་ལ་གདོན་ཕའི་ངོ༎ གཡག་ཆིག་རྡུང་དུ་ཆ་བ་ལས།
(291) ། བར་དུ་ར་བ་གཆིག་གིས་ཆོད་ཕའི་ངོ༎ ཕྱྀ་དལད་ཆུ་ངུས་ཆོད་ཕའྀ་ངོ༎ ། བག་ངུད་རྡུད་ རྱགས།
(292) ། བབ་ནའ། ཡ་བདུད་དང་བཚན་དྲི་ལས་སྩོགས་ཕ་གདོན་དུ་ཆ་བ་ལས་གུ་དུ་གདོནད་ཕའི་ངོ༎
(293) ། དགྲ་ཞིག་ངོ་སྣང་བ་ལས་གུ་དུ་ཡོལ་བའྀ་ངོ༎ ཁྱིམ་ས་ཅུ་ངུ་པྱི་དལ་ཞིག་གྀས་ཆོད་དེ་དགྲ་མྱི།
(294) ། འོང་བའྀ་ངོ༎ ༎ རུ་སོད་ལ་ལྀང་རྱགས་བབ་ནའ་གཡག་ཆིག་རྡུང་དུ་ཅས་ཕ་ལས། བུད་མེད་སྣར་མོ།
(295) ། གཆིག་གིས། གཡག་གི་རྭ་ལས་བཟུང་སྟེ་གཡག་མྱི་རྡུང་བའི་ངོ༎ ཡ་བདུད་མྱི་ལ་ཟར་ཆས་ཕ།
(296) ། ལས་བུད་མྱེད་སྣར་མོ་གཆིག་གིས། ལྷ་ལ་ཕྱག་འཙལད་ནས། ཡ་བདུད་སླར་ཤོལ་བའི་ངོ༎
(297) ། དེ་ལ་བག་ལིང་རྱགས་བབ་གྱང་སླད་དལ་གྱིས་ཅོད་དེ་བུད་མེད་གསས་དྲག་མོ་གཉིས་གྱིས་བཚན་ཚ+ན་
(298) ། དྲྀ་དང་ཡ་བདུད་ལ་བོན་བྱས་ཏེ་ཕན་བའི་ངོ། བུད་མེད་སྣར་མོ་གཉིས་གྱྀས་གཡག་ཆིག་རྭའ།
(299) ། གཡས་གཡོས་གཉིས་ལས་བཟུང་སྟེ་པོགས་སུ་ནོནད་ཕའི་ངོ། སྟེ་བཟང༎ ། རུ་སོད་ལ་པྱ་བུན།
(300) ། གཆིག་བབ་ནའ་རུ་སོད་གཉིས་གྱི་ངོ༎ བག་ཕྱ་བུན་བབ་ནའ། རུ་སོད་གསུམ་སྟེ། གཡས་གཡོས་སུ།
(301) ། བཞག་སྟེ་སྟེ་རི་བེ་ཆི་སུམ་རུ་སོད་ཆེས་བྱས་དགྲའ་ན་དགྲ་ཕལ་ཕོ་ཆེའི་ངོ། གདོན་ན་ཡ་བདུད།
(302) ། བཚན་དྲི་དང། གདོན་ལན་ཕལ་ཕོ་ཆེའི་ངོ། སྟེ་མོའྀ་ནང་ནའ་ཇི་ལ་བཐབ་གྱང་དེ་ལས་ངན་མ་མཆིས།
(303) ༎ ། རུ་སོད་ལ་གྲམ་རུངས་གཆིག་བབ་ནའ། དགྲའ་སྤད་ཉིས་གྱི་ངོ། ། བག་གྲམ་རུངས་བབ།
(304) ། ནའ་དགྲ་སྤད་གསུམ་གྱྀ་ངོ། གདོནད་ནང་བཚན་དྲི་དང་ཡ་བདུད་དང་མྱི་འ་བྲ་མཆུའི་ངོ།
(305) ། དགྲ་པྱ་ནང་དགྲ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ངོ། མོ་འདི་གཉིས་འདྲ་སྟེ་གཉི་གའ་ངནད༎ གཡག་ཆིག་ཤི་སྟེ།
(306) ། རོ་ཆུས་ཀྱེར་བའྀ་ངོ་༎ ། རུ་སོད་ལ་ལུམ་སུས་ཤིག་བབ་ནའ༎ ཡ་བདུད་དང་བཚན་དྲི་།
(307) ། བརྩོག་ངན་གྱིས་བསླང་བའི་ངོ༎ གཡག་རྡུང་ཀུས་ཕ་གཆིག་སྣོར་ལ་ཟ་བའི་ངོ༎ ། བག་ལུཾ།
(308) ། སུས་བབ་ནའ་སློ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ངོ༎ བཙན་དྲི་དང་ཡ་བདུད་བརྩོག་གིས་བསླང་སྟེ་ཏེ་བོར།
(309) ། གདོནད་ཕའི་ངོ༎ གཡག་ཕལ་མོ་ཆེ་ངོག་ཕའི་ངོ༎ ། རུ་སོད་ལ་ལྒྱོག་རྱགས་གཆིག་བབ་ནའ།
(310) ། གཡག་ཆིག་གམ་དགྲའ་ཞིག་ཆས་ཏེ་སོང་བའི་ངོ༎ ཡ་བདུད་ཀུནད་གཆིག་དུ་གདོནད་ཕའི།
(311) ། ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་ལྒྱོག་རྱགས་བབ་ནའ་དགྲའ་འམ་གཡག་ཀུན་གཆིག་དུ་སོང་བ་ལས་སློ།
(312) ། བྱུང་བའི་ངོ༎ ཡ་བདུད་གུད་ཆིག་དུ་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ མོ་འདེབས་ཕ་ལ་ནི་མྱི་ལྟའ༎ ། རུ་སོད།
(313) ། ལ་པྱ་རལད་གཆིག་བབ་ནའ། དགྲ་པྱ་ལ་ནི་དགྲ་མྱི་ཐད་དུ་ལྟས་ཤེས་བྱ་སྟེ་དགྲ་མྱི་འོང་བའི།
(314) ། ངོ༎ གདོན་ལ་བཏབ་ན་ཡ་བདུད་དང་བཙན་དྲི་དང་སྲི་དང་སྡོང་བའི་ངོ་སྟེ་ཇི་ལ་བཐབ་གྱང།
(315) ། ངནད༎ ། རུ་སོད་ལ་སྣི་ཆི་ཞིག་བབ་ནའ། ཡ་བདུད་དང་བཙན་དྲི་ཞིག་གདོན་དུ་ཆས་ཕ།
(316) ། ལས་བོན་ཕོ་གསས་དྲག་ཕ་ཞིག་གྱིས་ཐུབ་ཕའི་ངོ༎ གཡག་ཆིག་རྡུང་དུ་ཆས་ཕ་ལས།
(317) ། མྱྀ་བྲན་ཙམ་ཙོད་ལ་རྡུང་མ་ཕོད་པ་ཚམ་གྱི་ཙོད་དེ་བཟང༎ ། དེ་ལ་བག་སྣྀ་ཆི་བབ་ནའ་གཡས།
(318) ། གཡོས་སུ་བཞག་ནའ་བོན་ཕོ་གསས་དྲག་ཕོ་གཉིས་གྱིས་ཡ་བདུད་དང་བཚན་དྲྀ་ཐུབ་ཕ་ངོ།
(319) ། མྱི་ངནད་ཕ་གཉིས་གྱིས་གཡག་ཆིག་ཕོགསུ་ཕོགས་སུ་ ནོན་ཕའི་ངོ༎ ། རུ་སོད་ལ་གྲེ་གྲེ་ཞིག་བབ་ན།
(320) ། ཡ་བདུད་དང་བཚན་དྲི་དང་དྲི་བོ་དང་ཏེའུ་རང་དང་སྡོང་བའི་ངོ༎ ། བག་གྲེ་གྲེ་བབ་ནའང་དེ་ལྟ་བོ།
(321) ། ཏེ་བོར་གདོནད་ཕའྀ་ངོ༎ དགྲ་པྱར་བཏབ་ནའ་དགྲ་དང་དེའུ་རེ་པྲད་ཕའྀ་ངོ༎ གཡག་དང་ད+ང་ འཕན་ཀར།
(322) ། ཕྲད་ཕའི་ངོ༎ ། རུ་སོད་མོ་ཤིང་རྭ་སྟེ་ཏོག་མར་བབ་ན་ནི་མཐོང་བའྀ་ཏད་ཆིག་སྟེ་སླར་བླངས།
(323) ། ཏེ་གཟོད་གདབ༎ ༄༅། འདྀ་མན་ཆད་སེ་སྦི་ ཉོན་ལ་བབ་སྟེ་གྱོད་ཆེན་ཕོ་དང་ཏབ་སྲྀ་དང་ཐབ་གྱྀ་ངོ། སྲོག་པྱ་ལ་
(324) ། བདུན་དང་དྲུག་ལ་བབ་ན་སྡང་བྲལ་བའྀ་༌ངོ[*ngo]
༎ ། སྦི་ཉོ་མོ་ཤིང་སྙིང་སྟེ༎ ཏོག་མར་བབ་ནའ། མཐོསྟེ་མཐོས་ཏེ་ སླར་བླངས་ཏེ།
(325) ། གདོད་གདབ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་ལི་བྱིན་བབ་ནའ༎ གཉའ་བསྒྲོན་ཏེ་གཞག༎ པྱྀ་མ་ལ་ལྀ་བྱིན་མ་བབ།
(326) ། ནའ་བསད་ལ་གདོད་གདབ༎ ལྀ་བྱིན་བབ་ནའ་གསུམ་དུ་བཅོས་ཏེ། བཞག་ལ། མོ་ཤིང་འགྲེང།
(327) ལགསྟེ་ལགས་ཏེ་ ༎ ། ཏོག་མ་རྒན་ཕོ་རྒན་མོ་གཉིས་ཤིག། འཁོད་འཁོད་ཕ་ལས། རྒན་ཕོ་མོ་འདེབས་པའི།
(328) ། འབྲང་དུ་གུམ། ནས༎ མོ་ཤིང་ཡང་མ་བསྡུས་ཕར་ས་ལ་བཞག༎ རྒན་མོ་ངུ་ཞིང་འདུག་ཕ།
(329) ། ལས༎ ། མུ་སྨན་མཆེད་དགུ་རོལད་དུ་གཤེགས་ཕ་ཁར་བབ་ཕས༎ འདི་ལྟར་བྱསྣ་བྱས་ན་ འདི་ལྟར།
(330) ། འོང་ཞེས༎ མུ་སྨན་གཆིག་གིས་མུ་སྨན་ཆེན་མོ་སྙན་དུ་གསོལད་ན། མུ་སྨན་ཆེན།
(331) ། མོ་ཞལ་ནས༎ ལྀ་བྱི་གསུམ་ནི་སྐོལད་གྱི་ཞལ༎ ། སྦི་ཉོན་ནི༎ རྒན་ཕོ་ནི་གུམ་རྒན་མོ་ངུ།
(332) ། བའི་ངོ༎ མྱི་གསོར་གྱང་མྱི་རུང་ཞེས་བྱུང་ནས། རྒན་ཕོ་ཡང་གསོས། གཉིས་ཁ་གཞོན་ནུར།
(333) ། བགྱིས་ཏེ༎ ཞོའི་ཆུ་མྱིག་དང། ཅང་གྱི་ཅུ་མྱིག་གནམ་ལས་འབྲི་སྐམ། གྱི་པོ་མུལ་མཐོ།
(334) ། གང་བཆད་ནའ། ཏོ་གང་སྐྱེ༎ མདོམ་གང་བཆད་ན་མདོམ་གང་སྐྱེ་བའྀ་ངོ་སྟེ་མར་ཁུ་ཕོར།
(335) ། གང་གྱྀས་གཏོརད་ལ་བཅིངས་ཏེ་བཞག༎ སླད་ནས་བདག་ངུར་མྱི་རུང་དེ་ལས་བཟང་མ།
(336) ། མཆིས༎ ། མོ་ཤིང་འགྲེང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉིན་འདི་ཡིན་ནོ༎ ཏོག་མ་གཉིས་ནི་མོ་ཤིང་གྱི།
(337) ། རྭའ༎ མ་ཁི་ན་བཞི་ནི་མོ་ཤིང་གྱི་རྐང་ཕའ༎ བར་མ་ནི། མོ་ཤིང་གྱི་བྱ་ལ་དང་ད+ང་ རྐེད་ཕ་དང།
(338) ། མཆིང་པ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་གཆིག་བབ་ནའ། སྲིབ་མོ་ཡུལ་ངན་ཕ་ལ་ཤིང་སྡོང་ཕོ།
(339) ། བཟང་ཕོ་ངོ༎ ཡུལ་རོ་སྐམ་ཆུ་མྱེད་ཕ་འི་ཡུལ་[ནའ(/ནས)]ཆུ་མྱིག་གསར་དུ་བྱུང་བའི་ངོ༎ མྱི།
(340) ། ཆིག་འགྱོད་ཆིང་འདུག་ཕ་ལས། ལོ་ཆྀག་གི་བར་དུ་ཅང་མྱྀ་ཉེས་ཕའི་ངོ༎ དེ་ལས་བག།
(341) ། [ཝིང(/འབིང)]ཀུག་བབ་ནའ། གཡུང་དྲུང་གྱི་ཤིང་སྡིང་ཕོ་ལ། བྱ་ཁུ་བྱུག་ཟེར་བའི་ངོ་སྟེ་མྱི་ཙེ་རིང།
(342) ། ཞིང་རྒས་གྱྀ་བར་དུ་མྱི་ཤི་བའི་ངོ། དམུ་དག་གི་ངོ་སྟེ་འང་བཟང༎ ། སྦི་ཉོན་{ཉོན}་ལ་སྣི་ཆི།
(343) ། ཞིག་བབ་ནའ༎ མདུན་བྱད་བྱེད་ཕ་ལས་མདུན་བོར་ཏེ་བཙག་མཚལ་ཉུགས་པའི་ངོ།
(344) ། མུན་ཕའྀ་ནང་ན་འདུག་འདུག་ཕ་པ་ལས་ནམ་ནངས་ཕའི་ངོ༎ མྱི་དགའ་ཞིང་འདུག་ཕའ།
(345) ། ལས་མྱ་ངནད་སངས་པའྀ་ངོ༎ ། དེ་ལས་བག་སྣི་ཆི་བབ་ན་བཙོན་དོང་ནས་ཤོརད་པའི་ངོ།
(346) ། རྣ་བ་སྙི་ལས་ཤོརད་ཕའི་ངོ། གདོན་ལན་དང་མྱི་དགའ་བ་རྣམས་བྱང་བའི་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ།
(347) ། ཙོལ་རྱགས་ཤིག་བབ་ན་བྱ་རྒོད་ཆིག་གོད་ཆེན་ཕོ་དང་པྲད་ཕའི་ངོ༎ མྱི་རྒོད་དམ་རྐུན།
(348) ། ཕོ་འམ་མྱི་འཛིནད་གྲོག་ཆེན་ཕོ་དང་པྲད་པའྀ་ངོ༎ མྱི་དགའ་ཞིང་འཁྱམ་བ་ལ་གྲོག་ཆེན།
(349) ། ཕོ་དང་པྲད་ཕའི་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་ཙོལ་རྱགས་གཆིག་བབ་ན་ནད་ཕ་སོས་ཕའི་ངོ༎ ཉོན།
(350) ། མོངས་ཤིང་འདུག་པ་ལས་མཏར་སྐྱིད་ཕའི་ངོ༎ ལམ་རིངས་གྱི་མྱི་སླར་མཆི་བའི་ངོ༎
(351) ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་པྱ་བུན་གཆིག་བབ་ནའ། ཕོ་བྱི་ཞི་མཏར་ཡོད་ཆེས་བགྱི་སྟེ་གངས་དཀར།
(352) ། ཕོའྀ་སྟེང་ན་བྱ་རྒོད་འགོར་ཞིང་འདིང་བའི་ངོ༎ སྟེ་ཉོན་མོངས་ཤིང་འདུག་ཕ་ལས་ལཾ།
(353) ། རིང་ཕོར་འགྲོ་བ་ལང་ལ་འང་ ལྟ། ལམ་རིངས་མཐོང་བའི་འང་ངོ་སྟེ་ཅང་མཐོང་ཅང་ཚོར༎ ༎
(354) ། བག་པྱ་བུན་བབ་ནའ་བྱ་རྒོད་གནམ་གྱི་པྲུའུ་ཀ་ནས་ལྡིངས་ཏེ་ཅང་མཐོང་ཅང་ཚོར་{བ}་།
(355) ། བའྀ་ངོ། མ་མཐོང་བ་བག་གྱང་མ་མཆིས། ནད་ཕ་ཚབས་ཕོ་ཆེ་ལ་ནི་བརླའ་གནམ་གྱི།
(356) ། པྲུ་འུ་ཁར་ཡརད་པའྀ་ངོ༎ ལམ་རིང་པོར་འགྲོ་བའྀ་ངོ༎ ལམ་རིང་མོ་ནས་གཏམ་འོང་བའི།
(357) ། ངོ༎ གུད་གྱི་ཡུལ་དུ་པྱིནད་ཕའི་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་ལྒྱོག་རྱགས་ཤིག་བབ་ནའ། ཨ་ཁད།
(358) ། དུ་བཆོས་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཕ་ལ་མོ་ཤིང་སྨྲ་བའི་ངོ༎ གདོན་ལན་བཙལ་ནའ་ངུ་ངུ་བའི།
(359) ། མལ་ནས་པྱ་ཉམས་ཕའི་ངོ༎ མྱི་དགའ་ཞིང་ངུ་ཞིང་ལམ་དུ་སོང་བའི་ངོ༎ ། དེ་ལ།
(360) ། བག་ལྒྱོག་རྱགས་བབ་ནའ། རྐུན་ཕོ་སྤྱུགས་ཡུལ་དུ་བཏང་བའི་ངོ༎ བྱ་གག་གསོན་མ།
(361) ། འམ་སྤྱང་ཀི་ལྟོང་གྱིས་བཏགསྟེ་བཏགས་ཏེ་ ག་ཤེད་ཁྲིད་པའི་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་གྲེ་གྲེ་ཞིག་བབ་ནའ།
(362) ། རྐུན་ཕོ་གཉིས་ཤིག་ག་ཤེད་རྐུར་འཐམ་བའི་ངོ༎ མྱི་གཡོའ་འཆན་གཡོ་པྱི་འཆི།
(363) ། ལོགས་སུ་འཏམ་བའྀ་ངོ༎ མྱི་བྲན་ཙམ་གྱྀ་ཚོད་མྱི་དགའ་ཞིང་ཁ་འགྱོད་པའི་ངོ༎ ། དེ།
(364) ། ལ་བག་གྲེ་གྲེ་བབ་ནའ་རྐུན་ཕོ་མང་མོ་ཞིག་གྱིས་ཆིག་ཆིག་བརྐུས་པ་ལས། གསང།
(365) ། ཕེལད་ཕའྀ་ངོ༎ མྱི་ངནད་ཕ་མང་མོ་ཞིག་མྱི་དགའ་འགྱོད་པའྀ་ངོ༎ གདོན་དྲི་བི་དང།
(366) ། བསེ་རེགས་དང་ཏེའུ་རང་དང་དེན་ཕོ་བཞི་ལ་ཁ་ཆིག་ཏེ་བོ་གདོནད་ཕའྀ་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན།
(367) ། ལ་པྱ་རལད་གཆིག་བབ་ནའ། ནད་ཕ་ལ་སྲི་ཆེར་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ སྙིང་མྱི་དགའ་ཞིང་འགྱོད་ཕའི་ངོ༎
(368) ། དེ་ལས་བག་ཕྱ་རལད་བབ་ནའ། སྔ་ནས་མྱི་དགའ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པའི་ཏོག་དུ་གཏམ་ངནད་ཕས།
(369) ། བརྣནད་ཕའྀ་ངོ༎ སྲི་གཆན་ཕལ་མོ་ཆེ་ལངས་ཏེ་མྱི་འཆི་བའི་ངོ༎ བྱིས་བ་སྲི་འཆན་མྱི་སོས་པའི།
(370) ། ངོ༎ སྦི་ཉོན་ལ་པྱ་མྱེད་གཆིག་བབ་ནའ། བུད་མེད་དམེ་འཆན་མ་གཆིག་ངུ་ཞིང་འདུག་པེ་པའི་ ངོ༎ འདྲེ་བུད།
(371) ། མེད་གྱི་ངོ། ཐང་རྒྱལ་གྱི་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་པྱ་མྱེད་བབ་ན་ཁྱོ་རྣམས་ཤི་དམེ་མ་རྣམས་ངུ་བའི་ངོ༎
(372) ། མྱི་ཕུང་བའི་ར་བ་ནའ། ཐང་རྒྱལ་དང། མ་ཡམས་དང། སྲིས་གང་བའི་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་གྲམ་རུངས།
(373) ། བབ་ན་ནད་ཕ་ཚབས་ཆེ་བའི་ངོ༎ བྱ་རྒོད་མདབ་མ་ཅག་ཕའི་ངོ༎ སྤྱང་ཀྱི་ཐོང་པོའི་ངོ༎ གདོན།
(374) ། ལནད་ལ་བཐབ་ན་མྱི་ག་ངན་ག་ག་གདོནད་པའི་ངོ༎ ། བག་གྲམ་རུངས་བབ་ནའ། མྱི་ནད་པ།
(375) ། དང་བྱ་འདབ་མ་ཆག་པ་དང་སྤྱང་ཏེང་རྣམས་ཤི་བའྀ་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་ལྀང་རྱགས་གཆིག།
(376) ། བབ་ནའ། བུད་མེད། སྣར་མོ་གཆིག་ཡུལ་ཞིག་མྱི་དགའ་ཞིང་འདུག་ཕའི་ངོ། སྟེ་གདོན་ལན་ལ།
(377) ། ནི་བུད་མྱེད་གྱྀ་མཚུན་ཆིག་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ ། བག་ལྀང་རྱགས་ཤིག་བབ་ནའ། ག་ཤེད་ཡུལ།
(378) ། གྲུ་གཆིག་ནའ། བུད་མེད་མང་མོ་ཞིག་མྱི་དགའ་ཞིང་འགྱོད་ཕའི་ངོ༎ བུད་མེད་གཆིག་ལ།
(379) ། མཚུན་ཏེ་ཕོར་མྱི་དགའ་སྟེ་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་ལུམ་སུས་ཤིག་བབ་ན་བྱ།
(380) ། རྒོད་དམ་སྤྱང་ཀི་གཆིག་གྀས་སློ་ཅུང་ཟད་ཆིག་རྙེད་ཕའི་ངོ༎ བྱ་རྒོད་དང་སྤྱང་ཀི་གཉིས།
(381) ། ལ་ཁྲག་ཅུང་ཟད་བྱུང་བའི་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་བག་ལུམ་སུས་བབ་ན་བུད་མེ་མེད་ གཆིག་གིས།
(382) ། ནལད་གྱི་བུ་སོད་ཕའི་ངོ༎ ཅུ་ནལ་ཁོངས་གྱི་ཆུ་སྐམས་ཏེ་ཉ་སེ་མ་དང་lchong ཀེལ་མ།
(383) ། གུམ་བའྀ་ངོ༎ ། སྦི་ཉོན་ལ་རྡུང་རྱགས་ཤིག་བབ་ན་[ཁ?]རྗེ་ཐང་པོའི་ར་བ་ནས་བྱ་བྲུག།
(384) ། སང་རྫིས་གནངས་རྫིས་ཤེས་བྱས་པ་ལས་ཅར་ཏེ་སོང་བའི་ངོ༎ ནད་ཕ་དང་མྱི་དགའ།
(385) ། སྟེ་ཉོན་མོངས་པ་ལ་[ཐ?]གི་བའི་ངོ༎ མྱི་དགའ་བ་ལ་མྱ་ངན་སངས་ཕའི་ངོ༎ དེ་ལ།
(386) ། བག་རྡུང་རྱགས་བབ་ནའ་ནད་ཕ་སོས་ཕའི་ངོ༎ བྱ་[བྲུག?] [---]ཆིག།
(387) ། ར་བ་གཉིས་སུ་ལོན་བའྀ་ངོ་སྟེ་མྱི་[ངནད]༎ ༄༅། འདྀ་མན་ཆད་སེ་སྦེ་ སློད་ལ་བབ་སྟེ་བུད་མྱེད་ཏང་
(388) ། རྟ་རྒོད་མའྀ་ངོ་མོ་སྲིའི་ངོ༎
༎ སྦེ་སློད་ལ་ཙོལ་རྱགས་ཆིག་བབ་ནའ། བུད་མེད།
(389) ། གཆིག་འདུག་པ་ལས། ཁྱོ་ཕྱིར་འགོརད་གཟའ་བྲན་པྲད་དེ་སྙིང་དགའ་བའི་ངོ༎ ། སྦེ་སློད།
(390) ། ལ་ཙོལ་རྱགས་བབ་ནའ། བུད་མེད་ངན་པ་མོ་གཆིག་ལམ་བཀྲའ་ཤིས་མར་ལག་སྟེ་མྱི་ཀྱིམ་g[-]།
(391) ། གྲོག་དང་པྲད་འཔར་དུ་ཡོད་དེ་སྙིང་དགའ་བའི་ངོ་སྟེ་བཟང༎ ། སྦེ་སློད་ལ་སྣི་ཅི་བབ་ན།
(392) ། བུད་མེད་ངན་པ་མོ་གཆིག་ཁྱིམ་ས་གཙང་བའི་ངོ༎ གདོན་བུད་མེ་མེད་ གཆིག་གིས་བོན་བྱ་སྟེ།
(393) ། ག་ཤེད་སོང་བའྀ་ངོ༎ ། དེ་ལ་བག་སྣི་ཅི་བབ་ན་གདོན་བྱང་བའི་ངོ༎ བོན་ཕན་བའྀ་ངོ༎ ། བུད་མེད་
(394) ། ངནད་པ་འྀ་ཁྱིམ་ས་གཙང་གདོན་ལན་མྱེད་པ་དང་བརྩོག་ངན་མྱེད་པའྀ་ངོ༎ ། སྦེ་སློད།
(395) ། ལ་[ཝིང(/འབིང)]ཁུག་གཆིག་བབ་ནའ། བུད་མེད་ངན་པ་མོ་གཆིག་བཀྲའ་ཤིས་ཏེ་རྫོ་[མོར?]ལགས།
(396) ། [ཏེ?]ཅང་མྱི་ཉེས་པའི་ངོ༎ ། བག་[ཝིང(/འབིང)]ཀུག་བྱུང་ན་མོ་བདག་དང་མོ་གྲལ་[---] [བཀྲའ]
(397) ། ཤིས་ལ་ལོ་བརྒྱའྀ་བར་དུ་ཅང་མྱི་ཉེས་པའྀ་ངོ༎ ། སྦེ་སློད་ལ་པྱ་བུན་གཅིག་བབ་[---]
(398) [---]བའི་ངོ༎ འདྲེ་པུད་མེད་{མེད}་གཆིག་གདོནད་ཕའི་ངོ༎ ། བག་པྱ་བུན་བབ་ནའ་
(399) [---]མོད་པ་ཞིག་ཏ་[ཕོ(/ཕ)]གདོན་པའྀ་ངོ༎ བུད་མེད་གཆིག་གུད་གྱི་ཡུལ་དུ་སོང་[---]
(400) [---]རྐུན་ཕོས་ཁྱེར་བའྀ་ངོ༎ ། སྦེ་སློད་ལ་ལིང་རྱགས་ཞིག་བབ་ནའ༎ བུད་མེད།
(401) [-]'I ངོ༎ [---]བུད་མེད་གཉིས་ཤིག་གདོནད་པའི་ངོ༎ །
(402) [---]རབ་དུ་གདོན་པའི་ངོ༎ བྲན་[---]
(403) [-]n ཆིག་དུ་འདུས་པའི་ངོ༎ འདེ་དྲི།
(404) [---]བསེ་རེགས།
(405) [---] [-]d/