Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archive > Pt_1086

Pelliot tibétain 1086
    This Text All the Texts Find both and  

1. Content : A receipt for payment for a house and land.

2. Note : Sheet. Recto, 7 lines. Verso, blank.

3. References :

Choix II (pl. 433), Takeuchi (1995: Plates 10), Takeuchi (2016: Pl.8).

Takeuchi (1995: 40-41)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 165-166) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 40-41)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 172-174) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ། ༔། ཕག་གྀ་ལོའི་དབྱར། དར་པའྀ་སྡེ་ལྀ་ཐེའྀ་ཚེང་སྤུན་གྱྀ་ཁང་པ་འྀ་ས་ཝང་ཀྭང་
(2) ཧིང་དང་མུ་འབྲེལ་བ༎ ཐེ་ཚེང་སྤུན་ལས། གྭང་ཧིང་སྤུན་གྱིས་མཇལ་བའྀ་
(3) རིན་ནས་རྒྱ་ཤེག་གཉིས་དང། ཁྲེ་རྒྱ་ཤེག་གཉིསྟེ། སྤྱིས་རྒྱ་ཤིག་བཞི། སྔར་
(4) འཐམ་པ་བཞིན། ཚང་བར་ཐེའྀ་ཚེང་ལ་ཕུལྟེ། ཐེའྀ་ཚེང་གི་བུལ་རྒྱ་དང་
(5) དཔང་ཕོ། བེག་ཤུན་ཚེ། ལྱང་ཞེན་ཚེ། ལྀའུ་ཧིང་འདོ། སོང་བེང་འདོ་ལ་སྩོགས་པ་
(6) འྀ་དཔང་རྒྱས་བཏབ་པའ། ཁང་པ་མཇལ་པའི་རིན། ནུབུ་ཤི་ཀོག་ནེ་འཚལ་ཏེ། ཀོག་
(7) ནེ་གི་བུལ་རྒྱས་བཏབ་པ༎