Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archive > insc_Brag_A

insc_Brag_A + [insc_Brag_B]   -- The text is divided between two parts.
    These Texts All the Texts Find both and  

1. Content : Inscription of Brag lha mo

2. Location : in the district of Ldan khog

3. Date : 780-800?

4. Condition :

5. Photos / Rubbings :

Tsering (1982, plate ten): full inscription too small to read, Heller (1997: plates 1-2 ?)

6. References :

Tsering (1982) [*], Richardson (1987) [*], Heller (1997) [*]

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅། བཙན་པོ་བྱང་ཅུབ་སེམས་དཔའ་པ+འ་ ཁྲྀ་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱྀ་སྐུའྀ་རིང་ལ་
(2) བསོད་ནམ་ཆེ། དབུ་རྨོག་རྩན་དེ་ཕྱོགས[phyog]s བཅུར་མཐའ་ཐ+འ་ སྐྱེས་ནས་
(3) སྦད་ཆིངch[i]ng དརྨ་ར+མ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ སྡེ་མང་མ+ང་ མོ་ཞིག་གཏན་ལ་བབ་པར་བསྒྱུར་ཏོ་
(4) [---]རྒྱལ་ལསྩོགསྤ་ས+པ་ བརྒྱ་སྟོང་པྲག་དུ་མ་ཞྀག་ཐར་ཐ+ར་ པར་པ+ར་ ཞུགསོ་ཞུགས་སོ་
(5) [---r(/ར)]གཙུག ལག་ཁང་རྒྱས་པར་བརྩྀགསྟེ་བརྩྀགས་ཏེ་ ། རྐྱེན་འབངས་དང་ད+ང་ རྗེ་ཞྀང་ལ་
(6) [---]ལྡན་བར་ཕུལ། དམ་པའྀ་ཆོས་ནཾ་དུ་[ཡང]ཡ+ང་ མྱྀ་[ཨྀག]པར་
(7) ཐེགth[e]g ཆེན་པོ་བཞེསྟེ་བརྟན་བར་ བzhཨུགསོ་བzhཨུགས་སོ་ ༎ '''