Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archive > insc_Dun365

    This Text All the Texts Find both and  

1. Content : The Dunhuang cave no. 365 inscription

2. Location : Dunhuang (cave number 365)

3. Date : 834

4. Condition : extant

5. Photos / Rubbings :

6. References :

Huang (1980) [I. Translit., I. Trans.], Li and Coblin (1987: 361-369) [I. Translit., I. Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ༄༅༎ འཕྲུལ་གྱྀ་ལྷ་བརྩན[b]rtsan ཕོ༎ ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བརྩན་གྱྀ་སྐུ་རྀཨིང་ལ༎ ། སྐུ་ཡོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཆད་གྱྀ་བསཾ་[---]ཧོང་པེན།
(2) སྒོས༎ གཙུག་ལག་ཁང་འདྀ། ཆུ་ཕོ་བྱི་བའྀ་ལོའྀ་དཔྱིད་ན་གཙུགས་ཏེ༎ ཤིང་ཕོ་སྟག་གི་ལོའི་སྟོན་[---]son rts[a n]a[---]གྱི༎ སྟོན་སླ་འབྲིང་ལ༎ སྐུ་གཟུགས་སྤྱན་ཕྱེད་ཏེ༎ ཞལ་བསྲོས་སོ༎
(3) {ཐ་ཐ་དང་སག་ཐེན་[---]སྨོན་ལཾ་དུ་གསོལ}་