Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archive > insc_KhraBel

    This Text All the Texts Find both and  

1. Content : The bell at Khra 'brug

2. Location : khra 'brug, in the Yar lung Valley, 29.1°N 91.7°E

3. Date : reign of Khri lde srong brtsan (799 ?-815)

4. Condition : lost

5. Photos / Rubbings :

6. References :

Richardson (1954: 170-171) [*], Wang (1982: 191-193) [I. Translit., I. Trans.], Bsod rnams skyid (1984: 129-132) [*], Richardson (1985: 82-83) [I. Translit., I. Trans.], Li and Coblin (1987: 340-346) [I. Translit., I. Trans.], Chen and Wang (2003: 95-96, 100) [I. Translit., I. Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) ལྷའྀ་རྔ་སྒྲ་བར་སྣང་ལ
(2) གྲག་པ་དང་འདྲ་བར
(3) དྲྀལ་ཆེན་པོ་འདྀ་ཡང་ལྷ
(4) བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བརྩན
(5) གྱི་དུ་[---]སྣན་འགྲངས
(6) པ་བཞུགས་སོ་སོལ
(7) ཚལ་གྱྀ་སྐུ་ཡོན་དང
(8) སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད
(9) དགེ་བ་ལ་བསྐུལ་བའྀ་ཕྱིར
(10) ཡོན་བདག་ཇོ་མོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱྀས
(11) བགྱྀས་ནས་མཁེན་ཕོ་རྒྱའྀ
(12) དགེ་སློང་རིན་ཅེན་གྱྀས་བླུགས་སོ