Old Tibetan Documents Online བོད་ཡིག

Text Archive > insc_ZhvaRock

    This Text All the Texts Find both and  

1. Content : Fragmentary inscription near Zhva'i lha khang

2. Location : Zhva'i lha khang, eighty kilometers northeast of Lhasa

3. Date : ?

4. Condition :

5. Photos / Rubbings :

Richardson (1952-53: plate II).

6. References :

Richardson (1952-53) [I. Translit., I. Trans.], Wang (1982: 105-134) [I. Translit., I. Trans.], Bsod rnams skyid (1984: 99-100) [I. Translit., I. Trans.], Richardson (1985: 62-63) [I. Translit., I. Trans.], Li and Coblin (1987: 261-299) [I. Translit., I. Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---]ཡང་ནས་[བླ] [---]
(2) [བད] [---]u མྱྀའི་མགོན་དུ་ས་ལ་གཤེགས་[ནས]
(3) གནཾ་དུ་བཞུད་པ་ནྀ༎ ཁ་ཐབས་བརྗོད་དུ་མྱྀ་
(4) [ང་ཡའ]བས་བྲཾ་དུ་མྱྀ་བདད་དེ། འདིར་མ་སྨོསsmo[s]
(5) ༄༅༎ [$//] ལྷ་ཇྀ་ཆེན་པོ་གནཾ་ལྷའི་སྲས་ལས། ཆོ་ཕྱི་ཚེ་གསུཾ་དང་
(6) [མདའ]མྱྀ་ཙེ་གསུཾ་དང་ད+ང་ ། ཙེ་ཙེ་གསུཾ་དང་ད+ང་ ། ཕྱུག་པོ་ཚེ་གསུཾ་དང་ད+ང་
(7) གྱྀམ་པོ་ཙེ་གསུཾ་ལས་སྩོགས་པ་སྤུན་མྱྀ་འཕགས'pha[gs]
(8) [རྀགས]སུ་གྱེས་སོ། ###
(9) ང་གྀ་མྱེས་པོ་སྟེ། པོ་ལྡོང་ཙེ་མྱག། ཏོར་ཁོང་[ལྕིག]
(10) པོ་སྟེ་ཆ་གར་གྱི་ཞལ་བུ་འདྀའི་བར་དུ་མྱྀ་[---]
(11) བར་རྩེ་འྀ་ནི་བདག་པོ། མྱི་[-]M པའྀ་ནི་རྒྱ་[---]
(12) [---]གཉིས་དེ། [འཇའུ]