OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_0489

IOL Tib J 489 (= Ch.CXLVII.24)
    photo
1. Content : Fragmentary anti-bon polemic.
2. Note : Recto, 4 lines. Verso, 4 lines.
3. References :
Dotson (2016: 92, 109)[P. Translit.,P. trans.]

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) rtsa ba sngo ba ni / / yon men tog gsol pas ni / / gar skyes gar skyes kyang / / gzugs legs shIng mtshan
(r2) kyIs brgyan te / / skyon dpyas myed pa'i lus thob par shog shig / / pog spos gsol bas nI’ / / yI [naM-u]
(r3) 'ong ba 'I dri gsung mchog dang ldan bar shog shIg / / mar mye gsol bas ni / / ma rig pa 'i mun pa
(r4) bstsal cIng shes rab kyI sgron ma thob par shog shig / / rol mo sil snyan gsol pas ni yan lag dam pa
(v1) pas / / lam kha bzhI po 'di thog rtag [du (/tu)] ni myi gum ba des mch[I]s nus pa yang myi 'dra' / brgya zhIg la bon po /
(v2) dang / gsas gyi bka' gcag du myi rung ste / / de bzhIn du mchi' bar gyur na ni / de tsam las sdug bsngal cher yang
(v3) myI rung bas / yang skyIbs lug gyi rabs de bzhIn du mdad ni / sngan cad shId gtang ngo / 'tshal kyis / brag lam myed /
(v4) do 'tshal ni / rmyig pas dral / mtsho rab myed do / 'tshal ni / sngur pas rngubs pas / deng sang du / phyogs su /