OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_0562

IOL Tib J 562 (= Fragment.8)
    photo
1. Content : Fragmentary anti-bon polemic.
2. Note : Recto, 4 lines. Verso, 4 lines.
3. References :
Dotson (2016: 91, 109)[P. Translit.,P. trans.]

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [rabs (/---r bas)] ste / / brtag myI bzod / / dmar dang / slo de tsam du 'dre 'i sna 'dren par gyur te / shid gyi tshe dus [sh]I[---]
(r2) du bsad pa'I yang myI rigs / / thugs 'bebs pa'i rabs las ni / / glud mang po bkye [---]
(r3) nyI ma'i srab mda' la bcibs ste / thugs gral du byon nas / / thugs spur 'tshom mo zhes [---]
(r4) myi gum zhes bgyi ba ni / sems dang lus gnyIs bral ba la bgyi bar bas te / bon [---]
(v1) [---] sts[a] dang / spos chab las stsogs pa 'i / / mchod pa dam pa' / / lha rdzas sam / / myI 'i long spyod kyI mchog
(v2) [---] 'am / / rgya mtsho snyed dam / / nam kha'mkha' gang ba 'am / / 'jig rten rgyas pa 'am / / cI snyed du sems kyIs
(v3) [---] / yId kyis sprul pa tshad myed / grangs myed / phun sum tshogs pas / / dkon mchog gsum la / /
(v4) [---]dag chag gyI rnams kyIs thog ma myed pa 'i tshe rabs nas / / dus 'dI 'i bar du lus dang / ngag yId