OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_0850

IOL Tib J 850 (= Ch.86.II.V = vol. 53, fol. 50)
    photo
1. Content : A contract for the borrowing of household utensils.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 11 lines with three signatures written inversely at the end of the text. Verso, blank.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 16).
Thomas (1951: 45) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 1191-193) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) $ /:/ bya gagi lo'i dpyid / / rgod gyi lIng ho [ling lu]gI mchis brang song sam nyang gyIs / / lIng ho shib
(2) [bir gi] bran mo / be'u zhan la brel te / rdzes phor pa bzhi dang deb tse gsum dang / ras kyI rgyu bkal lags
(3) pa rkya ma phyid de rnams / shib bir la chags te / / slar 'phul ba'i dus ni / / khyi'i lo'i dphyid sla tha cungs
(4) tshes lnga tshun la / / lI[ng] ho shib bir gyi sgor 'bul bar bgyis / / dus dir ma 'pul gchig
(5) las gnyIsu bsgyur de / / khong ta'i sgor nas sam zang spyad 'am phor pa yang rung ste / dphrogs kyang
(6) zha[l chu ma] mchis par bgyis / / yang ras chag phyed dang bzhi dang / nas rgya bre bzhi ni / sgo lcags
(7) [lde] myig dang bcas pa gta' [gzhu?]gs nas / / khyi'i lo'i dpyid sla 'bring po tshes bcu tshun
(8) cad slad blus par bgyIs dusu ma blus na / sgo lcags g[-- -i -] yang yal bar bgyis
(9) pa'i dpang la / / cang gu gu dang / la legs lod dang / [kh]e'u bzang gong dang /
(10) la stsogs pa'i dpang rgya dang / song [sam nya]ng dang / mo'i khyo ling lug kyi su[g]
(11) yig tshad dang / sam nyang gyi mdzub tshad btab pa' /
(12) (Inverted line<) kyo l[i]ng [ho ling lu]gi sug yig tsad (>Inverted line) (Inverted line<) [khe]'u bzang gong gyi sug tshad (>Inverted line) (Inverted line<) song sam nyang g[i] mdzub mo tshad (>Inverted line)