OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_0914

IOL Tib J 914 (= Ch.79.XVI.7 = vol. 54, fol. 42)
    photo
1. Content : Receipt for the repayment of loaned wheat.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 7 lines with a round vermilion seals at the end of l.6. Verso, blank.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 36).
Thomas (1951: 44) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 88) [I.Trans.], Takeuchi (1995: 260-261) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 87) [I.Trans.], Takeuchi (2016: 282-284) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) $ /:/ spyi tshogs gyi stsang mngan rnying lo byis brtsan gyi sug pa na mcis pa las / / li
(2) kang tses gro khal phye dang gnyis dang bre bzhi zhig snga g.yar du mnos pa / / phag gi lo'i dpyid
(3) zla 'bring po tshes bcu gsum la / / ban de thub brtan gyi nod du kha bstan pa'i tshe / byis
(4) brtsan la phul te / / bul rgya dang gnyer pa / / tre myeslebsmye slebs dang / khyung po stag
(5) legs las stsogs pa'i dpang rgyas btab p'a / / dkar chag pyi mo bla na
(6) mchis pa ni slad gyis shad gyis gnan par bgyis / / (a round vermilion seal<) lo byIs brtsan (>a round vermilion seal)
(7) (inverted line<) bkye gnyer khumstekhums te chags rgya shad kyis gnan (>inverted line)