OTDO
Old Tibetan Documents Online

ITJ_1379

IOL Tib J 1379 (= Ch.77.xv.10 = vol. 70, fol. 27)
    photo
1. Content : Receipt for the repayment of loaned wheat.
2. Note : Sheet. The top left part of the main text is missing. Recto, 9 lines with two illegible vermilion seals at the bottom. Verso, 1 line.
3. References :
Takeuchi (1995: pl. 37).
Thomas (1951: 43-44) [I.Translit., I.Trans.], Tōyō bunko (part 10, 65-66) , Takeuchi (1995: 89-90) [I.Trans.], Takeuchi (1995: 262-263) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 87) [I.Trans.], Takeuchi (2016: 285-287) [I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [---] stsang / / mngan rnying lo byis brtsan gyi sug pa na /
(r2) [---] dkar chag spos pa las / / slad kyis dmag ponp+n
(r3) [---] [---][r]tan gyi nod du kha bstan no zhes mchi' nas / /
(r4) [---] [---]lu[---] [---]y[---] [---] khong man tshe la gro khal phyed dang gnyis lo 'dI'i dpyid
(r5) sla 'bring po'i ngo la mngan lo byis brtsan la phul te 'bul rgya dang / / tre mye slebs dang / kham
(r6) log log / cang tshe shing / / lastsogsla stsogs pa'i dpang rgyas btab pa' / / yang gro bre drug phul
(r7) te rgyas btab pa' / / (two vermilion seals)
(r8) (inverted line<) bkye gnyer bkuM nas chags rgya shad kyis gnan / (>inverted line)
(r9) (inverted line<) bkye gnyer khums nas chags rgya dang gthugstegthugs te shad gyis gnan / (>inverted line)
(v1) khong man tse'i bul /