OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0072

Or.15000/72 (= M.Tagh.a.II.0096)
    photo
1. Content : Document, list of watchmen.
2. Note : Fragment. Recto, 12 lines. Verso, 12 lines. Cut in an iregular shape. Personal names of Khotanese, such as Li ^um-de, Li sar-zhong, Li bu-nyon, and Li gu-dag, apear together with the sde (e.g., 'Grom-pa'i-sde and Gcom-ba'i-sde) and tshar (e.g., tshar Shir-no and byi-ro) they belong to. Similar in content to Or.15000/9, 62, 102, 183, 214.
3. References :
Thomas (1955: pl.xii), Takeuchi (1997-98, vol.1: pl.134).
Thomas (1951: 170-173)[I.Translit.,I.Trans.], Takeuchi (1997-98, vol.2: no.134)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [---] [ya] [---]
(r2) [---][-u ya'I] li ^um de / [---]
(r3) [---] [sh]ul du / 'grom pa'i sde [---]
(r4) [---] l[o?] nya'i li bu nyon dag / tshar de [---]
(r5) [---] glan myi stag rton / tshugs pond / tshar tsa[---]
(r6) [---]r mo rol li sar zhong / : / 'bangs la yo[---]
(r7) [---] nya'i Ii ho ne / tshar shir no 'i Ii ko she[---]
(r8) [---] gcom ba'i sde ra shags gsas [---]
(r9) [---] : / tshar byi ro'i li bu nyon [---]
(r10) [---] mo zha 'i li gu dag / / [---]
(r11) [---] 'grom pa'i sde / g[ny]i[---]
(r12) [---] drag / tshar ha [-]o[---]
(v1) [---] [nad?] / tsha[r] [bro ngo] '[---]
(v2) [---] g.yar skyang gi sde [---]
(v3) [---] [l]i wi da sa / / tshar phun bu do [---]
(v4) [---] / / tshar pan ro nya'i li rma ga lus [---]
(v5) [---] / rI zur [su?] [---][dru] / 'grom pa'i sde [---]
(v6) [---] [tsha]r sho 'o nya'i li ca ma po la / tshar su dor g[---]
(v7) [---]s tshugs pond / / tshar has lo nya'[i] [---]
(v8) [---] 'dzind byar sar lha mtsho'i sde [---]
(v9) [---] [---]e lus / tshar me zha li 'i [---]
(v10) [---] 'i nya'i li ko 'ga / / tsha[---]
(v11) [---] sde gyer lo khve[---]
(v12) (illegible)