OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0256

Or.15000/256 (= Khad.052)
    photo
1. Content : Recto, a contract for releasing an accused Khotanese watchman. Verso, a letter.
2. Note : Recto complete, Verso frag (L, R, B). Recto, 6 lines and 1 inverted line. Verso, 6 lines. The upper edge is cut off.
3. References :
Thomas (1957: 251(r)),Takeuchi (1995: 321) [P.Tranlit., P.Trans.,Takeuchi (1997-98: no.349)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) /:/ rta 'I lo'I dphyId sla' ra ba'i ngo la' // so' btsas de 'bu zhang yol ba rI 'i byan
(r2) 'I li su dad cis kyIs lan ma[ng] mo zhIg snogs de / 'phral du chad pas dgum zhes
(r3) nas kyang dgum rI zu du yang gzhag ces bgyIs na / [tsh]ug [p]on las bsogs de
(r4) so rog [bskang mja]ld [--- mo dngos ---so ---d rna] la dbul bar bgyIs der ma [pul
(r5) gcIg las gnyIsu bsgyurd rad gos yan chad [phro]gs de' / rgyab chad gyIs kyang
(r6) pa'I dpang la' / [shu gas skyes] dang [gsas khya 'u? ---] las bsogs pa'I dpang
(r7) (inverted line<) /lI su [na]ng / kyi mdzu / b tshad (>inverted line)
(v1) [---gchag? tshes bcu drug ] la s[ma---s---]'phral [---'I pha ---gchag sna dang mthong?]
(v2) gyI [---gchIg] tshe bcu bdun la['a---ce 'drul---chan---pha tsha gchIg tshe bco brgyad la dkyIg?---]
(v3) [---tshe nyI shu gchig la bcha?] kha byang myi gsal ba gchIg tshes nyi shu gsum
(v4) la[s? tsha gnyis ---'I gchig sar rad?]'phal gi [che?'I cha? gchIg tshe?'I---ug]
(v5) [---][cha gchig mdo bchad kyI pha cha gchIg chis]
(v6) [---las---tshes nyi shu bdun la---]