OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0268

Or.15000/268 (= M.I.i.25)
    photo
1. Content : Recto, a loan contract. Verso, a kind of divination?
2. Note : Fragment of a sheet. Recto, 13 lines. Verso, 14 lines.
3. References :
Takeuchi (1997-98, vol.1: pl.369).
Takeuchi (1997-98, vol.2: no.369)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [tser?] 'bangs kyi tshal ma drangs pa'I tshe[s/]
(r2) [---]d du bgyis na'// nas ma[ng] zh[i]g chad nas//
(r3) [---]n kyi bang khar nas skyin 'bul bar/ bgyis
(r4) [---]gs [pa] mchIs pa la ['da's] na /'bul
(r5) [---]bstan te/rtsisu sbyar[d] sngar
(r6) snga skyin du bgyis te // snga slad nas chad 'di
(r7) [---]s // glang gi lo'i dpyid zla 'bring po tshes klu [rtsan]
(r8) stong sde gcig la dmar srang gnyis dang zho
(r9) la s[ts]ogs [---bgyiste]
(r10) bar bgyIs pa las// yang ['bul sna?]stag lo
(r11) na bdag la bu lon skur pa zho [ca]g nam[---]g
(r12) [---]g dang kho na'i sgo las[---]
(r13) [---]la nas khal[---]