OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_0517

Or.15000/517 (= M.I.xl.003)
    photo
1. Content : Document concerning wage.
2. Note : Sheet. Recto, 4 lines. Verso, 4 lines.
3. References :
Takeuchi (1997-98: no.636)[I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [---] ma b[k?]u[---]
(r2) gyur na sngar las chi bgyis pa yang gla ma mchis pa [r---]
(r3) [b]ub ba'i steng du sngar gla 'tshad pa'i rnams kyang bsgyur te slar
(r4) [---l] bar [---]
(v1) [---] bgy[is] pa' ma mchis
(v2) [---] / 'gu br[o] [---] mchis nas / [z]la g[o]ng dang bdag cag lan cIg mchi[s]
(v3) [na] sug ma mchis pas sug [btsas ---] pa mchis shul [du] thags [---]
(v4) [ldu? bka'] [---]