OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_184

Or_15000_184
     
(r1) $ /:/ dpal 'dus kyIs / * / rgyal bzher legs tsan la spring ngo /
(r2) snga phyIr so pa dag la rmas na / / nye zho dag myede thugs bdes thos te / / glo ba dga'
(r3) slan cad gyang nye zho dag myed par smon to / / snga slad yi [ge] sprIng ba dang / /
(r4) shog shog dang mye rdo bskur ba sug par mcis te / gtang rag 'tshal / / khrom na[s]
(r5) 'drul ba dag 'ongs na / stong sde la nye zho slad ma nI myed / snga ma dag nI sngar thos
(r6) tsam du bas / / * * *
(v1) $ / / dpal 'dus * * legs tsan la springo