OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_188

Or_15000_188
     
(r1) [---] [/ ---u ---u] [---]
(r2) [---] thag zhugs gto[---]
(r3) thos [ba?] glo ba rab du dga' / bdag gyang glo pu[---]
(r4) zhib [rnga] 'dri rngo ma thog pa bka' myi 'bab [---]
(r5) na phul lags grang / ma phul na rma bar [g][---]
(v1) bdag chag ma skyud pa'i mtshan ma [rgya] [---]
(v2) bzhes par gsol / * *
(v3) [---] sto la spri[ng] [---]