OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_198

Or_15000_198
     
(r1) [---] [lha] brtsan gyis ga 'jag hab bor la spri[ng] [---]
(r2) [---]s nas zhur man chad [---]
(r3) [---] byung kyer te gar 'gro da[---]
(r4) [---] 'di 'i tshama skur na [---]