OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_274

Or_15000_274
     
(r1) (crossed out)
(r2) $ /: / sam spes kyis /* * /tor leg smed dang 'ji rma la [---]
(r3) pa 'drul ba la spring shig / bdag kyang spyId sla mtha' cung [---]
(r4) rnam kyis sku bla' phang ldang ma gsol g[i bar] [---]
(r5) [---] nob ch[u]ng gzhi na[s] [---]
(v1) [---] dmag pon dang spyan tshogs pa la zhus [---]
(v2) [rnag?] mo [rnga] nang dang / b[l]on [---] [---]
(v3) gzhan myi[s---e chi---o]s kyang rung ste gum ba ni/ dam gong na[s byung]
(v4) bgyis so / / (four round vermilin seals)