OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_298

Or_15000_298
     
(r1) [---] / * * * / a ro shang spe la sprIng ngo /
(r2) [---] gcIg cIg / gsas kong la stsol la / slad kyis lug
(r3) [---]s gsol cIg / / (a round vermilion seal)
(inv1) / : / blon rgyal zigs gis / * * / ca sto[---]
(inv2) do cig lug rtsis kyi tshe yang mo lags rab [ci] [---]
(inv3) stsal par bgyis pa lags pas / / nod pa gsas ko[ng] [---]