OTDO
Old Tibetan Documents Online

Or_15000_411

Or_15000_411
     
(r1) [---] 'I lo'i d[phyid s]la mtha cungs tshe[s] [---]
(r2) [---] chI[b]s dp[o]n rngog phy[I] zIgs / blon [---]
(r3) [---] la mda' [khra'i?] lho lo [tha?] [---]
(inv1) [---] lha bzang gyis * * [---]
(inv2) [---]s shig chu rab la [rang klu] stsol la [---]
(inv3) [---] legs kyIs spring ngo /