OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_0037

Pelliot tibétain 37
    photo
1. Content : Booklet containing six texts including Dug gsum 'dul ba 'Overcoming the Three Poisons' (1r01-3v06), Lha yul du lam bstan pa 'Account of the way (which leads) to the country of the gods' (8v04-17r03), and 'Phrul kyi byig shus phyi ma la bstan pa'i mdo (23r01-23v03).
2. Note : Booklet. The beginning (and the end?) are missing. 28 leaves with 6-8 lines on each side.
3. References :
Choix I (Pls.24-38 notice 9).

Transliteration   (Change the Display Format)

(1r1) [dgra?] che ba // na rag ba / dmyal ba'i bshal dag ste / / 'gri[d] dug [k]un
(1r2) gi bdud dang mtshungs / / dug stong ched po ma bcom na / / thor [to]
(1r3) mthom & tho ris gnam la snyongs / / rtsa ba 'jigs rten s[---] s[-]ol / /
(1r4) lam dog yang ni dogs ma sgo / / 'bras bu ngan cong gnas su lhu[-]
(1r5) / [-]e [lti-]n po 'di lags ste / / ye shes ral gis rnon po sissi & s
(1r6) / / dug stong ched po tsa nas bcad / / stong po nyid gi
(1r7) g.yangg & yang sa nas / / chem chem thun bu rtun dang sgong / /
(1v1) khrum khrum dum bu 'khrum dang khri / / zhe stang mye ru 'bad la khad //
(1v2) lam lam kun du bsrags du che / / ljib ljib kun du mched
(1v3) du nyed / / nyoms pa'i s[ny]ing rje labs chen sa gyis / / bsil
(1v4) ba'i chang dug lung bskye de / / zhe stang cha ba 'i mye bur dag //
(1v5) yal yal thar gyis byings pa dang / / mug mug gtan du zhi bar
(1v6) bya / / de 'i chos lu[gs] bzang po 'des / / zhe stang tha ba 'i
(1v7) nad bsal ste / / 'khrugs ba'i gnod sems rtsa zhil ste //
(2r1) khrog gtum rngam ba'i mchon ca rno / / zhe stang khrug pa'i lag
(2r2) ca gtugs / / dmyal dmyal dum bu gtugs su che / / shag
(2r3) shag rtsa nas shags la khad / / rdo rtse byams pa'i [b]e tsom gis / / zhe
(2r4) stang rngam ba'i mtshon bcom ste / / khong khong [dil (/del)] bud [bsgong]
(2r5) zhing [bsgom (/bsnom)] / / khrum khrum byams pa'i stobs gis [bgrum] //
(2r6) de 'i chos lugs bzang po 'dis / / zhe sdang [tha] ba'i mtshon bzhag
(2r7) 'o / / khro ba'i [mad (/mda)] dugs dgra ru gnad / / [rngam] ba'i dugs
(2v1) nad du che / / myos myogs 'phrul ru rgyal la khad //
(2v2) thum thum gtan du grongs su che / / de 'i gnyen po 'di
(2v3) lags ste / / sman pa'i rgyal po sangs rgyalrgyas la / / sgyabs
(2v4) gsol dge ba'i bsems brtsags ste / / chos gyi bdud rtse
(2v5) thun skyad ste / / sman sngags su ldan ba 'is / / zhe stang thun ba'i dug
(2v6) bsal sde / / khro sem rngam ba'i nad bcom nas / / mal mal
(2v7) gnyeng & nyen por rang du rub / / sems sems dug rtsa yun bya[ng] / / de'i
(3r1) chos lugs bzang po 'des / / zhe sdang rngam ba'i dug 'dul
(3r2) 'o / / 'phags pa ma lus thams shad gyis / byams pa'i stobsstob & s
(3r3) bzang mthu cen kyis / / zhe sdang rtsa nas dbyung ba ltar / /
(3r4) bden ba'i byin brlabs gyis / / tshe 'phos zhe stang rtsa nas
(3r5) phung / / lus rches tha ba gtan nas bsal / / thubs bdag nyidnyi & d
(3r6) gyis spyan ra gzigs / / de 'i rnam thar rigs pa'i mchogsmchog & s
(3r7) / / chos gyis rgyal po don cen gyis / / gnod sems gru
(3v1) [z]ugs ni zil gyis mnan / ^o'Mm ma ma ni pad me / hum myi
(3v2) / thams shad la gdab par bya 'o / / bzhin rjogs mdzad pa'i / /
(3v3) bla myed dkon mchogs gsum po yis / / mthu cen cen byin gyis
(3v4) brlabs nas su / / dugs sdong sdong gtan blangs na / / bla myed sangssa & ngs
(3v5) rgyas gnas su grub // // $ // dug sum 'dul ba
(3v6) zhes bya ba rjogs so / / // // // $ // ngan tsong rnams parpa & r
(3v7) sbyong ba'i dkyil 'khor sgo bzhi bstan par bya ba ni / / 'di ni shar
(4r1) phyogs gyis sgo lags ste / / de la rgya gar gyis sgras drang sa
(4r2) na pur ba zhis gyis b[g]yis / / sngun dang po yang pur ba zhis bgyis / /
(4r3) de bas na shar phyogs gyis sgo 'dir phyin pa'I du su / / de dang rjes su
(4r4) mthun ba nams gyis smon lam du [da?] gdab pa ni / / bcom ldan 'das dpaldpa & l
(4r5) shag kya thub pa / / gtsug gtor chen po brgyad las bstsogs
(4r6) ste / / dkyil 'khor chen pa 'dir / / dam tshigs la 'gal nas
(4r7) pa rnams gyis / / tshe 'das pa mying 'di zhis bgyis ba gus par
(4v1) phyags 'tshal lo / / mchod pa bla rna mchis pa'i rma
(4v2) chod pa dang / / bla na ma mchis pa'i mchod pas kyang mchod
(4v3) do / / 'phags par ngan tsong rnams par sbyong ba'i dkyil 'khor
(4v4) gzhung bzhin du bgyid nas bdag mang po rnams gyis byang chub
(4v5) du sems bskyed nas / / tshe 'das pa mying 'di bzhis bgyi ba
(4v6) yang / / sgrib pa rmam gnyis na byang / / tshogs tshen po rnam
(4v7) gnyis ni yong su rjogs ste / / myi long ldu bu ye shes dang /
(5r1) sangs rgyas myi 'khrug pa'i gom pang thob par gyur cig /
(5r2) nye tung bsod nams gyis gzhi 'dzin rnams kyang tshe ring
(5r3) zhing nad myed pa dang / bkra shis par gyur cig // /// //
(5r4) $ /:/ 'di ni lho phyogs gyis sgo ste / / rgya gar gi sgras drung sa
(5r5) na / / dag cig na zhis byas ste / / sbyin nas la yang da ci na zhis
(5r6) bya 'o / / de bas na lho phyogs kyis sgor 'dis zhugs pa'i
(5r7) tshe / / de dang rje su mthun par smom lam brdab pa ni //
(5v1) bcom ldan 'das sheg kyi thub pa / / gcug gtor chen
(5v2) po brgyad las bstsogs ste / / dkyil 'khor 'dir // [dmas (/dams)]
(5v3) ma tshigs gyis gshegs pa thams shed la / / tshe 'das pa'i
(5v4) mying 'di zhis bgyis pa / / gus par phyags 'tshal lo / kyab su
(5v5) mchi ba ni / / mchod pa bla na mchod pa dang / / bla na ma mchis pas
(5v6) kyang / / mchod do / / 'phags na ngan tsong rnam par bya sbyang
(5v7) ba'i dkyil 'khor gzhung bzhin du bgyid na / / bdag cag
(6r1) mang po rnams kyang dus pa'i bsod nams gyis / / tshe 'das
(6r2) pa 'di yang ga sgribs pa rnams nyiskyis byang / tshog chen pa rnams
(6r3) nyiskyis yong su [rdzogs (/rjogs)] nas / / mnyam ba nyid gyi ye shes dang /
(6r4) sangs rgyas rin cen 'bung ldan gyi gom pang thobs nas / /
(6r5) srid pa gsum gis sbyin gnas su gyur cigs / // /// //
(6r6) / $ /:/ sgo 'di ni nub phyogs gyis sgo ste / / de la yang
(6r7) rgya gar sgras drang na / / nub phyogs la yang pad ma [shis (/zhis)]
(6v1) bya ste / / phyi ma la yang pad ma ci zhi bya ste // de bas na nub phyogsphyog & s
(6v2) gyis phyin ba'i tshe / / de dang brjes su mthun ba rnams gyi smon
(6v3) lam du bdab pa ni / / bcom ldan 'das dpal shag gyi thub pa
(6v4) gcug gtor chen po brgyad las bstsogs ste / / dkyil 'khor
(6v5) 'di dam tshigs la gshags pa 'phags pa thams shad la
(6v6) tshe 'das pa mying 'di bzhis bgya ba gus par phyags 'tshal
(6v7) lo
(7r1) mchod pa bla na mchis pa'i chod pa dang / bla na ma mchis
(7r2) pa'i mchod pas gyang mchod chod do / / 'phags pa ngan tsong rnamsrnam & s
(7r3) par sbyong pa dkyil 'khor gzhung bzhin du bgyis nas
(7r4) bdags bcag rnams kyir byang chub gyi sems bskyed do / / che 'das'da & s
(7r5) pa mying 'di zhis bgyis ba yang sgribs pa rnams nyiskyis ni byang / /
(7r6) 'tshogs chen po rnams nyiskyis na yong su rjogs nas / / so so
(7r7) kun du rtogs pa'i ye shes dang / / sangs rgyas snang ba tha yas
(7v1) gi goms pang thobs par gyur cigs / /// /// //
(7v2) $ /:/ sgo 'di ni byang phyogs kyi sgo ste / / de la rgyar gar sgras
(7v3) drang na ^u pa da ra ya myi zhis bya la 'di la smon lam du bdrab pa
(7v4) 'di / / phyi ma la yang ^u pa dar ya myi zhis bya / / byang phyogs
(7v5) sgo phyin ba tshe / da dang jes su mthun ba rnams gyis smon lam du gdabgda & b
(7v6) pa ni / / bcom ldan 'das / / dpal shags gyi thubs pas gtsug
(7v7) gtor chen po brgya las bstsogs ste / / dkyil 'khor 'di
(8r1) dam tshigs la gshags pa 'phags pa thams shad la / / tshe
(8r2) 'das pa mying 'di zhis bgyi ba gus par phyags 'tshal lo / /
(8r3) mchod pa bla na mchis pa'i mchod pa dang / / bla na ma mchis
(8r4) pa'i mchod pas kyang mchod do / / 'phags ngan tsong rnams parpa & r
(8r5) sbyong ba'i dkyil 'khor gzhung bzhin du bgyas nas / /
(8r6) bdag cag rnams kyang byang cub gyis sems bskyed do / /
(8r7) tshe 'das pa mying 'di bzhis bgyi ba yang / / sgi[bs] pa rnamsrnam & s
(8v1) nyiskyis ni byang / / chogs rnams nyiskyis ni yong su rdzogs nas / /
(8v2) so so kun du rdzogs pa'i ye shes dang / / sangs rgyas don yod grub
(8v3) pa'i gom 'phang thobs par gyur cigs /:/ // // //
(8v4) $ / // / de nas gshin 'lha yul gtshang sar lam bstonbtso & n
(8v5) / / bsam gyis myi khyabs pa'i lha 'i spyan rnams par dag
(8v6) pa lam bstan pa'i / / bsam gyi myi khyabs pa'i lha 'i spyan rnams
(8v7) par pa dang ldal ba / / sangs rgyas bcom ldas 'das thams
(9r1) shad dgongs su gsol / sems thams shad la bu cig zhin du skyab ba
(9r2) 'i byang cub sems pa chen po rnams dgong su gsol / / yang dag
(9r3) pa'i shes rab khams sum gyis nyon mongs pa thams shad rtsa nas
(9r4) bcom ste / / cha nyis lam rnams par grol ba gom phang chen po
(9r5) bsnyesb & snyes pa / / dgra bcom ba rnams dgongs su gsol / / tshe 'das
(9r6) pa'i 'khyod nyon cig tshe dang ldan ba khyod la / / 'rjigs rten thams
(9r7) shad kyi chos nyid glo bur gyi sgyuboth i and u written ma sprin ldar myi rtags pa dus
(9v1) byas nas / / 'dus byas kyi lnga phung sgyuboth i and u written ma zhig sti / / 'rdzigs
(9v2) rten 'di nas pha rol du 'gro ba'i pho skyes chen po 'denbs ba'i
(9v3) dus la bab ste / / gchigs nas gnyis su myed par sa tshugstshu & gs
(9v4) myed par 'gro ba'i mgon dang skyab pa ni / / sangs rgyas
(9v5) bcomb & com ldan 'das dang / / byang cub sems pa dang / / 'phags
(9v6) pa dgra bcom ba las che ba gzhan yang myed bas / / tshe dang ldan
(9v7) ba khyod / / yid ma 'grol sems ma ldogs par / /
(10r1) dus thams shad du / / dkon mchogs gsum yid byos
(10r2) ste / / dkon mchogs gsum la rjes su phyags pa la sa / /
(10r3) gzhan / / dngos po ci yang yid la ma byed cig / / sem
(10r4) kyis srang ma gdod cig / / gzhan yang tshe dang ldan ba khyod nyon
(10r5) cig / / khams gsum gyis btson ra 'dis sgyu nga ma'i lus
(10r6) byang ste / / skyes so chogs thams shad ni / / 'chi bas las
(10v1) bthar pa cigs myed / / de ldar skye ba gcigs nas gcigs tu
(10v2) 'gro ba ba'i skye shi lam ngan pa nyam nga ba 'di yid la dran bar byos
(10v3) shig / / 'rdzam bu gling gyi nas 'phags tshad khiboth i and u written 'og na / / na rag
(10v4) chen po'i gnas lcags kyi sa gzhi bdar ba'i sgring / / / /
(10v5) $ / // // / lcags kyi khang pa 'bar ba'i na du rag sha
(10v6) mthum & thu bo che / / lo khri phrags myed par bco zhin srags pa dang /
(10v7) btubs cen dbyang ba las bstsogs ba'i stugs bsngal gyi
(11r1) myi bzad bas / / kun du 'od 'od 'bod pa'i na rag 'di
(11r2) lta bu gnas yod kyis / / tshe dang ldan ba khyod der myi ltung
(11r3) bar bag byos la / / brgya la der ltung du dogs na / / na rag gyi
(11r4) gnas chen po de las / / chang kyur skyobs pa'i / byang cub
(11r5) sems ba 'phags pa spyan ra gzigs kyi dbang phyugs
(11r6) ces bya ba / / yod kyis / / de mtshan drang bar byos la / /
(11r7) gsol ba gtab pa'i tshigs / / 'di dang sngags kyis
(11v1) snying po smras ste / / sbyabs su gsol cig dang / / gnas /
(11v2) ngan pa de las thar par 'gyur 'o / / rnams thar thugs rje
(11v3) can gyi sgo nas byang cub mchogs bsnyes pas / / thub chogs
(11v4) skyon bral tshangs pa'i byang cub gsungs pa / / mtshan thostho & s
(11v5) sdugs sngal zhi mdzad 'phongs ba'i mgon thigs pa / /
(11v6) spyan ra gzigs gyi dbang des bskyabs du bsol / / ^oM
(11v7) hi pad ma pri ya sva hva // // // $ / // / tshe dang
(12r1) ldan ba khyod nyon cig / / 'zab bu gli 'di dphags tsan brgya 'i 'og
(12r2) na / / yi dag kyi 'jigs rtan zhis bya ba lhag par / / bkris shengshe & ng
(12r3) grang bas nyon mongs pa'i sems shan / / lo brgya stong du
(12r4) mar mchil ma'i thal ba tsam ba yang bza ba'i skal ba dang
(12r5) myi ldan la / / lus kyi gos kyang bgos myed do / / lo khri
(12r6) phrags du mchong nge sgra 'byin pa / / 'di lta bu na rag gi gnas yidyi & d
(12r7) kyi sa der yang myi 'gro bar tshe dang ldan ba 'khyod bag byos la /
(12v1) brgya la der lhung du dogs na / / yi dags lam de la [ca]ng
(12v2) khrur skyobs ba'i byang cubs sems pa / / sems pa chen po
(12v3) nam ka mdzod ces bya ba yor kyis / / dge ba'i bshes nyen
(12v4) du dran bar byos la / / gsol ba 'den ba'i tshigs 'di dang
(12v5) sngags kyi snying po 'di smras te / / skyab su gsol cig dang /
(12v6) sdugs sngal gyi gnas ngan pa de las thar par 'gyur ro / /
(12v7) nam ka dbyings nas dpal gyi sku 'khrungs ste / / ting 'dzin
(13r1) nam ka' mdzod las spyod pa'i mnga brnyes pas / / bkres grang
(13r2) [phyongs (/phrongs)] pa'i yi dags sgrol ba 'dzad pa // nam ka mdzod kyis
(13r3) bdan sa la bskyab du bsol / / ^o'M na ma pad ma tso hi da /
(13r4) sva hva // /// // $ /:/ tshe dang ltan ba 'khyod nyon
(13r5) cig // rgya mtsho chen po dang bzhi dang / lcags kyi re chen po pa'i
(13r6) bar bar / na / / mun nag gyi gnas las bspogs pa / / semssem & s
(13r7) shan dud 'gro dang byol tsong gyi gnas yod kyis / / lam ngan pa
(13v1) der mye skye bar bag byos la / / brgya la der ltung du dogs na / /
(13v2) byol tsong dud 'go 'i lam ngan pa de las chang khyur skyobs ba'i /
(13v3) / byang cub sems pa sems pa chen po / / ngan tsong spong ba zhes
(13v4) bya yod kyis dge ba bshes nyen du rtags tu dran bar byos la / /
(13v5) gsol ba gdab pa'i tshig 'di dang / sngags kyi snying po 'di bjod skyabs [su]
(13v6) gsol cigs dang / / byol tsong dud ['gro] 'i lam de las thar par
(13v7) 'gyur do / / mun nag gsal ba'i byed pa'i ye shes sgron
(14r1) ma yis / / dud 'gro rmongs pa'i lam las skye bo sgrol
(14r2) mdzad pa / / mgon po ngan tsong sbyong ba gyis bskyabs du {g}
(14r3) gsol // na ma sa rba dur bur te / / pa re sho dan / / tyad ya tha
(14r4) / ^o'Mm sho de ne / se rba pa phyi sho da ne / byi sho da ni / / sa rba ka rma
(14r5) ra ^a ba ra na byi shod de sva hva / / / $ $ / /
(14r6) $ / / / de ldar ngan tsong gsumboth e and u written gyi sgo nges par bkagsbkrag & s
(14r7) nas / / sangs rgyas dang byang cub sems pa pa'i sems
(14v1) ba chen po las bstsogs pa / / 'phags pa thugs rce chen
(14v2) po bka bden ba byin labs{s} dang / / nyen 'dun phyim rnams
(14v3) kying / / kon mchogs gsum la bten ste / / yang dag pa'I
(14v4) bsod nams kyis chung / / gang kyi tshogs 'di dag gyis / /
(14v5) brten bzhing bten nas bde skyed phun sum tshogs pa'i lha yulyu & l
(14v6) pad par 'gro ba'i lam ni / / 'dzam bu gling 'di nas byang
(14v7) phyogs kyi ri rab lhun po zhis bya ba' / / ri 'i brgyal po rin
(15r1) po che sna bzhi las 'grubs ba zhigs yod ste / / de 'i stong
(15r2) chos bzang po lha 'i 'dun sa na / / lha 'i dbang po brgya byin blon
(15r3) po sum bcu rtsa gnyis dang / / lha dang myi srid kyis lam ston
(15r4) pa yod ste / / de yang lha 'i rgyal po des / / rigs kyi bu khyod
(15r5) la / / chos kyi man ngag ston cigs ga / / bsod nams kyis
(15r6) mthu ston par 'gyur / / rigs kyi bu de nas ri rabs byang
(15r7) phyogs rtsa na / / phro brang lcang lo can zhes bya ba / / bcom ldan
(15v1) 'das phyag na rtodze / kho bo mang po'i 'khor dang bcas pa'i
(15v2) bzhugsb & zhugs pa / / 'dod pa thams shad yid bzhin du grub pa
(15v3) / / rigs kyi bu khyog da la dbang skur bar 'gyur ro / / de nas
(15v4) rigs kyi bu khyod la / / dpal phyags na rto dze byin kyi labs
(15v5) kyi gsol ba dag lha 'i gnas na / / sangs rgyas shag kya thubs
(15v6) pa'i chos kyi rgyal tshab / / 'phags pa byams pa'i zhis bya ba
(15v7) / / 'khor byang cub sems pa su myi tra dang / / ser nge rab sga[l?]
(16r1) las bstsogs pa / / bskal pa bzang po'i byang cub sems pa / /
(16r2) dgu brgya dgu bcu rtsa drugs la bstsogs pa / / lha 'i bu grangs myedmye & d
(16r3) pa dang / / rin po che gzhal myed khang na lha rdzas kyi lhab lhab dang /
(16r4) rol mo sna tshogs / / chos kyi long spyod bsam kyi myi khyab pa las
(16r5) bstsogs pa skyid rgyu rkyen phun sum tshogs pa'i lha'i yul damsdam & s
(16r6) der / / bde dgu la bag yod par spyad cigs / / rigs kyis bu
(16r7) longs spyod dga / / ba shigs kyis tshogs par ma 'dzin bar / /
(16v1) bdag dang sems shan kun kyang yongs su rmyi ngan las 'das
(16v2) bar bgyis la / / bsod nams dang ye shes gyi tshogs
(16v3) btsal ba la / / myi myangs pa'i pa sems shan bzhogs
(16v4) cog rna / / 'dod chags dang bral ba la yang thobs par gyis
(16v5) shigs / / thams shan mkhyen pa'i ye shes kyis btsal
(16v6) bar bgyis shigs / / mngon bar shes pa'i ye shes la yang
(16v7) rnams par 'phrul bar gyis shigs / / chos kyis dbyangs
(17r1) la ma yos shigs / / byang cub kyi sems bskyed pa yang
(17r2) ma gtang shigs / / de bzhin gshegs pa'i rnams par phyal
(17r3) ba dang / / byin kyi labs kyang yongs su ston cig / /
(17r4) // /// // $ // / / tshe 'das pa'i don du / / pha ma phu
(17r5) nu bnyen shes slad ma rnams kyis dkon mchogs gsumgsu & m
(17r6) la rten ste / / yang dag pa'i chu gang ma nor ba'i
(17r7) bsod nams kyi mtshogs kyis bskang nas / / nub phyogs
(17v1) snang ba mtha yas kyis zhing 'khams yong su dag der / / yud tsam gcigs
(17v2) gyis skye bar dmyigs sa pas te lam stan pa / / bla na myed pa'i ye shes
(17v3) bsam gyi myi khyab pa / / lha 'i spyan rnams par dag pa dang ldan ba / / sangs rgyas
(17v4) bcoms ldan 'das thams shad dgong su gsol / / 'phags pa sems shansha & n
(17v5) thams shad la bu cigs bzhin du snyoms pa'i byang cub sems pa rnamsrnam & s
(17v6) dgongs su bsol / / rang sangs rgyas rnams dgongs su bsol /
(17v7) yang dag pa'i shes rab kyis 'khams gsum gyis nyon mongs
(18r1) pa'i thams shad bcoms ste / / cha gnyis las rnams par grol
(18r2) ba'i gom phang ched po brnyes pa / / 'phags pa dgra bcoms ba thamstham & s
(18r3) shad dgongs su gsol / / tshe dang ldan ba khyod la 'dzigs rten thamstham & s
(18r4) shad kyis chos nyon cig / / glo bur gyis sprin ltar myi rtogs pa'i
(18r5) dus byas nas / / dus byas kyi lnga phung sgyu ma zhigs ste / / 'dzigs
(18r6) rten 'di nas pha rol du 'gro ba'i 'pho skyas ched po bden ba'i dus
(18r7) la bab rnas / / gcigs pu gnyis su myed pa tshugs myed par
(18v1) 'gro ba'i mgon dang skyab su ni / / sangs rgyas bcoms ldan 'das
(18v2) dang / / byang cub sems pa dang / / 'phags pa gra bcom ba las
(18v3) che ba gzhan myed do / / de las gzhan du tshe dang ldan ba 'khyod / /
(18v4) yid ma khrul sems ni ma ldogs par / / dgon mchogs gsumgsu & m
(18v5) yid la bya ste / / rjes su phyogs pa la gzhan du dngos
(18v6) po ci la yang yid kyis lam ma phyed cigs / / sems kyis
(18v7) srang ma dog cigs / / myi lus 'dzigs rten 'dir skye
(19r1) ba 'di tshe gson po 'i das na yang / / dkon mchogs gsum
(19r2) la skyab gsum mchis nas / / byang cub du sems skyed bden ba
(19r3) can gyi yul du dmyigs / / snang ba mtha yas mtshan nas bdzod / /
(19r4) de nas tshe phos lnga phung bor / / bdag cag gnyen bshes phyi mas
(19r5) kyang / / 'das dang mthun bar der myigs ste / / bden ba'i 'dzigs
(19r6) rten de du skyol / / snang ba tha yas phyags du phul / / 'dzigs
(19r7) pa spyan ras gzigs la sngo / / sems shan 'dul ba'i skal
(19v1) du bzhes / / bskyal ba gzhan mthu ma lags ste / / pha rol
(19v2) phyin bcus slad du bskyol / / sbyin ba'i pha rol phyin na pa yin / /
(19v3) ser sna yi dags lam las bskyol / / tshul khrims pha rol phyin
(19v4) pa 'is / / logs pa'i tshul khrims kun las bsgrol / /
(19v5) bzod pa'i pha rol phyin pa yis / / bdag mthong nyon mongs lam
(19v6) las bsgrol / / btson grus pha rol phyin pas yis / / li log zhan
(19v7) ba'i lam las bsgrol / / bsam rtan pha rol phyin pa yis /
(20r1) khrug long / / rnams rtogs lam las bsgrol / shes rab pha rol
(20r2) phyin pa chags bar / / bldan ba'i lam las bsgrol / / thabs
(20r3) mkhasm & khas pha rol phyin pa yis / lha nyan thos kun las bsgrol / /
(20r4) stobs chen pha rol phyin pa yis / / stobs chen thu chen sa du bsgyolbsgyo & l
(20r5) / / smon lam pha rol phyin pa yis / / smon myed sno mor chud
(20r6) par bsgrol / / yi shes pha rol phyin pa yis 'du shes rnams
(20r7) rtogs yongs las bsgrol / / lha myi long spyod dad pa / /
(20v1) '[khr]or ba gzhan du myi bskyol ste / / bden ba'i 'dzigs rten
(20v2) der bskyol nas / / snying pa byang cub mchogs du bskyol / /
(20v3) gsung snang ba tha yas pa / / thugs je chen po 'i byin kyis labs
(20v4) / / thob pa myed par mdun du gshegs / / myi ngan 'od pa kun las
(20v5) rgyal ste / / snang ba mtha yas gnas par du / / yud tsam gcigsgci & gs
(20v6) skyol bar gyur cigs // / /
(20v7) $ // za ma togs bdzogs so // (illustration)
(21r1) $ / / tshe 'das pa mying 'di bzhis bgyi ba'i don du / / ring grargur
(21r2) dang / / rta do ma g.yag dang / / zhal zas dang / / dkor nor dang /
(21r3) thams shad las bstsogs pa bsngo ba ni / / snga 'das dang da ldar phyir
(21r4) byon ba dang / / dus gsum dkon mchog gsum thams shad la /
(21r5) lus ngag yid dang / bas phyag bgyi 'o / / sngun gyi rgyal ba rkang
(21r6) gnyis tshogs / / de la dge ba bsgrub pa'i mthus / / myi
(21r7) mzedmze & d 'dzigs rten 'kham sa mchog 'dir / / dkon mchogmcho & g
(21v1) gsum gyi 'khor du skyes / / 'phags pa ngam po 'dus pa sa
(21v2) bstan sheg kyi 'i gsung rab thos 'gyur yang / / sngun gyis
(21v3) rnams smyin zad pa'i mthus / / 'bras bur ma smyin ba mos
(21v4) non / / tshe phos lnga phung 'di jes ste / / 'dzigs rten gzhan du
(21v5) bdag mchei yis // 'phags pa kun gyis mthugs dzes
(21v6) skyobs / / lha'i rnams kun gyis mthu stong la / / bdag la gang bs[-]o
(21v7) pan 'gyur cigs / / 'di zhis bgyis ba dang / / [b]dag gnyen bshes
(22r1) slad ma rnams dang / / sngun gyis las mthun bas ni / / gnas gcig
(22r2) du skyes / / che rabs gyis spyod pa gcig pas ni / / sha dang rus 'bril
(22r3) de gnas gcig skyes pa las / / 'du byed myi rtags pa'i glo pur gyi sa[r]
(22r4) ba bskyes / / da gson shin gyas chu gang gyis bstangs / / dbyar dgun
(22r5) grang dros dbye ste / / deng phyogs bcu'i 'phags pa thugs rdze spyan
(22r6) can rnams ni rgyang nas gzigs / / dge 'dun dang lha myi mang po ni /
(22r7) sprin ltar 'dus pa'i spyan sngar / / bdag cag gson gshin las
(22v1) gyis 'dus nas / / gnyen dgu chu gang gyis ni 'gran / /
(22v2) sduks rku khrel ltas gIs ni sdangs sde / / de dang
(22v3) zhal zas dga' dgur spyar pas nI / / skyems sna
(22v4) ka tshogs bcus pas nI dku cil cIl / / gyogs
(22v5) dkyus tshol bas nI thar yag yag / / ru rnon gnam
(22v6) la snyogs pas nI 'gying dang kyIl gyil / / na bza
(22v7) dar mtshon ras bzang ba nI byin dang lhub lhub / /
(23r1) $ // // 'phrul gyi byig bshus / / phyi ma myi la
(23r2) bstan pa' mdo / / myi rtag pa bshad pa / /
(23r3) myi'i lus kying myi brtag ste / / bar bar yod
(23r4) la bar bar myed / / lha 'i tshig dang bka' na re / myi lus thob
(23r5) pa shin tu dka' / / yul gyI dbus su skye bar dkon
(23r6) myi lus thob pa'i tshe dus la / / bha la yid ches
(23r7) chos byas na // // lha lam bzang por myur te thar /
(24r1) rang cag mi (illustration)
(23v1) sdig lam gsum las thar myi myong / / lho phyogs
(23v2) 'dzam grIng sdug yul na / / so sha 'khor ba
(23v3) ring myi thogs btsan phyug (illustration)
(24r1) rang cag mi (illustration)
(24v1) bo mo khar mi (illustration)
(25r1) sko [sh]ag mi (illustration)
(25v1) (illustration) kham khyag ma
(26r1) (illustration) nang chag mi
(26v1) (illustration) pyag sma mi
(27r1) (illustration) ^a mi te hoM b[ha]
(27v1) (illustration) ^in dri ya phat
(28r1) (illustration) mdza 'dza
(28v1) (illustration) ^o'M phat