OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1051

Pelliot tibétain 1051
    photo
1. Content : Divination probably with dice.
2. Note : Scroll. The beginning and the end are missing. Recto, 73 lines. Verso, 4 lines of writing exercise which are not included in this edition.
3. References :
Choix II (pls. 350-352, notice 12).
Lalou (1939-1961: II, 45) [P.Translit.],Macdonald (1971: 295-297),Yamaguchi (1987-1988: vol.1, 177-179) [P.trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) dgra phya la btab na dgra ma mchis / / don phya la btan na ci gnyer ba grubs par mchi / / 'dron po zhig dga' ba'i gtam 'ong ngo / /
(2) nad pa la btab na myur sos / gsol ba la btab na myur dadu gnang / / gdon lan ma mchis te mo bzang ngo / / :/:/ /
(3) $ / /:/:/ / mu sman nI zhal na re / / lha rI ni byang ri gnyis / / gnyI ga nI gzed gi ri / / sman ri nI gtsug sdings / / las / / mgrin phran
(4) nI rtse 'jos shing / / gzed po nI stong sgo ru / / mu sman nI chab la gshegs / / gzod po nI gsol pa la / / sha 'bri nI gcig gnang na / / sman
(5) dag nI gang las gnang / / da dung nI lan ma thob / / ya rus nI lha mchod la / / mar du ni sri gnon cig / / 'di nI je'u gnam sman myI dmyis pa'I
(6) mo la bab ste / / snga na sman chen po zhig gis srung srung ba las / myi khyod la bdag gis ngan pa'I bgegs ched po zhig byas te / /
(7) sman dang lha myI dgyes ste / / 'dri yul gdon nam yul gang yang ma shegs pa cig du zhugs te / / da dung khyer te thob pa nI
(8) ma yin / / mo phya dag gdam cing bon byas ni [bgegs (/bgregs)] brtsal te / sman dang lha dpal mchod na bzang ngo / / de ltar ma byas
(9) na mo ngan no / / mo 'dI gzhan la ngan / / ri dags shor nab dang dor gnyer ba dang / gnyen bya ba la btab na grub ste bzang rab
(10) bo / /
(11) $ / /:/:/ / mtsho ro nI g.yu yul na / / g.yu bzang nI lcang tog na / g.yu bye'u nI bka' rtses pa / bka' stsal nI bzang dgur
(12) snyan / / deng thos dag skyid pa'I ltas / mo 'di sdug cing phong pa dang / / nad dang dgras thebs pa la salas / legs pa'i nang du thar to / /
(13) nad kyang sos / slan cad dgras btab na yang nad du myi 'gyur ro / / de ste ma yin na / / sngan cad phongs shing dba' ba la
(14) 'dug 'dug pa las / / las thabs mthon por phyin pa 'am / / dpon po 'am bla mar chud pa'I lha ste / / gdon gnyer na
(15) grub bo / / gsol ba la btab na yid las sam ba bzhin du gnang / / 'dron po la btab na nye drung 'am zhig nor grogs ched po
(16) zhig dang gtam bsnyan pa 'ong par lta / lha yul sa dang sman zhig 'chos shing ston gis / lha mchod cig / phyugs kyi
(17) g.yang zhig 'ong gis / / phyugs lha dang kha rje dag gsol te dus dus bskyab cing bos shIg / / gtsang chab dang bgegs stsol
(18) cig mo bzang ngo / /
(19) $ / /:/:/ / kye lha yul [*ni] gnyan g.yul du / / gshegs su nI dgyes pa ste / / sa srin nI dun 'phyam gIs / shul gis nI mdo bcad
(20) pas / / sdig dgu nI sngon dgu ru / / sku 'I ni bal khrId pas / / phyva bros nI g.yang mnyam te / nyams chung nI dbugs re phra / / 'dI ni 'dre ma ha
(21) 'i mo la bab ste / / nga cis kyang ma 'drangs / / ci thung kyang ma ngoms kyis / / da nI khyod dang phrad pas / / shor snyoms ma bsems shig / / khyod
(22) kyang gnam la ni lo zad / / sa la nI zhag zad / / myi khyod bdag lto gang gi zo / / rgyab gang gI gyon cig / / ces zer nas / / gdon
(23) ched pos bcal khyar ba dang 'dra ste / / myI bzang / / do cig tsam la ring na lo dus tsam thogs na / gnang ba che ste / / der yang myi
(24) thogs te / / mamo ngan rab bo / / gtan gI srid phyva la yang 'di las ngan ba myed / / nad pa la btab na yang ngan no / / gsol ba dang 'dror
(25) po dang don phya la bstsogs pa la yang 'dI las ngan pa myed / / mo 'di byung na cho ga dang rim gro byos shig / / / / /
(26) $ / /:/:/ / kye gser yangs [*ni] ngo bzang la / / g.yu 'I ni sha smad 'brim / 'phrul kyi nI ling las bzang / bdam ni 'og du bstsal / /
(27) dgye mgyogs nI phrar zhing 'phyo / / g.yar na nI tshe 'tshal ba sku bla nI gnyan myi bkyon / / 'di nI theb la nyen gi mo la bab ste / /
(28) khyod kyis mo 'dI gnye drung bzang dang phrad nas snying dga' ba dang 'dra ste / / mamo 'di ji la btab kyang mchog du bzang / / don
(29) gnyer na nor bzang po dang phrad de / / bdag 'dod pa'I rnams grub shing thob pa lta / / gnyan bya na yang gnyen dang byan mo bzang
(30) mo phan thogs pa rnyad cing / / srid thob bar 'ong 'o / / nad myed / sman dang lha yul sa dang dgra bla 'ches pa zhig yod gyis /
(31) mchod cig / mo bzang rab bo / /
(32) $ / /:/:/ / kye ba rab dag gser bzang na / / [gser?] gyI ni chab 'brog ste / / chab 'brug dag dka' te dgu / /
(33) bka' dgu dag yan pa la / / khyi gshegs nI stong yang 'phyo / / da yang nI skyid gsuM ltas / / 'dI ni 'das la
(34) yan gI mo la bab ste / / myi khyod kyis snying la bsam bomo mchog kyang grubs / / bya dgu kyang rung / /
(35) gnyen bya yang phan thogs / / srid mtho / / las zhig btsal na gong 'phang mthon po zhig du phyin / /
(36) dga' zhing sdug pa zhIg dang 'myur du phrad de / / snying dga' / / don zhig gnyer na bsam ba bzhin grub ste / /
(37) bzang rab bo / /
(38) $ / /:/:/ / byang rI ni phang bung la / / dgos kyIs nI khongs bskyos na / / gser kyis nI sbram dang 'dzal / / / /
(39) rom po ni rja ra na / / gor la nI bcod btab na / / nu myen ni 'phra zhig rnyed / / gsar la ni g.yus spras zhing / /
(40) bzang mtha' ni lho 'i dkor / / myi spyad nI phang su bgyis / / 'dI ni sman be kog gI mon gI mo la bab ste / /
(41) myi khyod bdag snying kar bsams pa bzhin du 'ong ngo / / don zhig gnyer na nor bzang po / / zhig rnyed pa dang btsal ba dang / / tsung zad dka' ste / / / /
(42) spyir grub par mtshimchi / / gnyen zhig gnyer na thog ma bgegs bcas dka' ba la / / phyI bsams bzhin 'ong te bzang ngo
(43) las bzang btsal ba dang / / gsol ba bya na yang bzang rab / sngar phyid la che na yang bzang zhing mthon por zhig rnyed de /
(44) gzhan ci la btab na yang bzang ngo / /
(45) $ / /:/:/ / kye kyung lung nI rngung mkhar na / / rdul bye'u nI dkar yan pa / / dzul bye'u [*ni] gshogs re dag / / dgung sngo nI mtho
(46) la gshegs / gshegs gI nI shul yog su / / 'bras drug nI tsho mdams shing / / gsol cing nI sku 'i tshe / / re skyed ni
(47) rdzul gyi bye'u / / 'di nI 'bog ^a pa gnam gyi zhing gi mo la bab ste / / myI khyod kyi mo 'di nI lha dpal nI dbyar gyI lhum
(48) [---] bzhin du skye / / / / 'dre dang byur nI dpyid kyi kha ba ltar zhu te / / / / lha dpal skyabs dgra bla nI gnyan / / dpal byin po ches
(49) [-]bs pas / / bzang ngo / / srog phya dang dgra phya la btab na bzang rab / / lam ring por myi zhig dga' ba'I gtam
(50) dang nor zhig dang myur du 'ong / / 'dzIgs pa dang bag tsha ba ci yang myi 'ong te / / lha dpal bzang po ches zhig yod
(51) gyis / / rim gro dang cho ga ma nor par gyis dang / / mo bzang rab bo / / / / / / / /
(52) $ / / / / / dru gu nI khrI nang zhig / / / / ma btsal nI mtsid mtshal bu / / / / glo ba nI g.yar myI bzo / / / /
(53) snang tsan nI zha bo zhig / / / / chab la ni khang dbub du / / / / gdung phyam nI khyod myi snyoms / / / / the'u shan nI gnyan gong du / / / /
(54) rta dang nI rkyang 'dres na / / / / mang zhag nI gang la gdab / / / / spang snar nI g.yang gong na / / g.yang mo ni
(55) dkar dkram ba / / / / tshon po ni gang la bdam / / / / 'dI ni sman yung mo che 'i mun gI mo la bab ste / / / /
(56) [my]i khyod snying gnyis dang the tsom za ba zhig ste / / / / gar bya na legs kyi cha myed na / / / / don gtam myed cing ma grub / /
(57) ste / / phyi dal yod gis don myi grub thong shig / / / / mo 'di ji la btab kyang phyi dal yod kyis myi bzang / / / / dgra phya dang
(58) srog phya dang / srid phya dang nad pa la btab na / / / / bzang ngo / / / / / / / / / / /
(59) $ / / / / / / / / sgang ka nI ya bya la / / / / bcu ru nI phan po skyes / / / / ri skyi nI bdun gis bskor / / / / myi shor ni
(60) dam kor ltar / / / / sman dag nI dge'u cig ma / / / / rngon pa ni gcig kyis skyor / / / / bskor cing ni ji ru mchis / /
(61) mo 'di nI sman rgod da chen gi 'i mo la btab ste / / / / myi khyod la yul gdon dang / / / / pho srid za 'am / / / / ma legs pa dang / /
(62) mchi bar 'ong ngo / / / / gdon 'di ltar za bas sems kyang khyugs phyva dang bros shing 'dug ste / / / / bag gyis shig / /
(63) nad pa la btab na ngan rab ste mchi 'o / / / / phar dgra bya zhing rgol na bzang / / chur dgra phya la btab na ngan gyis
(64) bag gyis shig / / / / dgra rngo brugs la dgrad+l bla rjed cig / / / / / / / / / / /
(65) $ / / / / / / / / skar rjes nI smyin drug la / / / / gza' bdun ni yas nas 'dus / / / / rgyargyu skar ni khrun dang rjes / / / /
(66) gza' bdun nI yar na brlag / / / / smyin drug nI ldem su shor / / / / 'di nI lha ba stang ma'i mo la bab ste / / / /
(67) sngar nyon mongs phongs pa las / / / / slad gis legs shing bzang po dang phrad pa dang 'dre'dra ste / / / / bzang / / nad
(68) dam / / / / dgra phya la btab pa zhig na yen 'drog la ste / / / / mchog du bzang / / / / 'dron po la btab
(69) na mchog du bzang ste myur du 'ong te / / / / mo bzang ngo / / / / / /
(70) $ / / / / / / kye lha reri nI byang ri la / / / / mu sman nI gnyan gnyan ro / / / / dka' snyan na gser gyis dril / / / / rI ban
(71) nI g.yu 'i rIs / / / / g.yu rI ni sum zur la / / / / mu sman nI gnyan bzhugs pa / / / / skyid pa'i ni ya btsan can / /
(72) skyes pa'i nI lo 'das gis / / / / zed pos nI khus myi gdab / / / / 'di nI dgros spangs [-]e'u chung gi mo la bab ste / /
(73) dga' ba'i don grubs / / / / mdod pa'i nor rnyed / / / / 'dron po zhig kyang myur du 'ong / / / / nad pa la btab na myur