OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1078

Pelliot tibétain 1078
    photo
1. Content : A contract for the borrowing of paper.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto, 6 lines. Verso, 3 lines with a finger-measure of the debtor and a figure which looks like a simplified seal-mark.
3. References :
Choix II (pl. 422), Takeuchi (1995: pl. 15).
Takeuchi (1995: 57-58, 180-183) [I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 57-58, 191-194 )[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) $ /:/ 'brug gi lo'i dpyid / stong sar gyi shog mkhan shang he 'dos / blon rgyal zigs la shog shog yug rings yug nyis brgya' zhig chags pa las / 'jal du ma mchis te /
(r2) sku yon 'dri ba'i shog shog yug rings nyis brgya' bung dze weng gi sug pa na mchis pa snga g.yary+r du 'tshal te / slar 'bul ba'i dus 'brug gi lo'i dbyar sla 'bring po tshes lnga la 'bul
(r3) bar dam bgyis pa las / kho tas gya gyu dang / bgyis nas / ma phul / bar du yang tse weng bro nad kyis btab ste / <m> brda' ba'i rngo ma thog / slar kyis lug gi lo'i dgun sla ra ba la
(r4) he 'do la shog shog brdas na / kho na'i mchid nas / lo gnyis sum tsam gyi bar du shog shog ma phul ba / rub ma pas bro 'tshal te brdas pa yang ma mchis /
(r5) bdag kyang ma phul ba nongste / khri lan yang dus bgyi [ma?] gsol zhes mchi' nas / yang dus bgyis pa / lug gi lo'i dgun sla 'bring po tshes bcu la / yug
(r6) rings nyis brgya' tshang bar dze 'veng la 'bul bar bgyis / dus der ma phul lam gya gyu zhig 'tshal na bsgyur te / gyur dang bchas par kho na'i
(v1) sgo nas / phyi phyugs nang rdzas sug spyad ci bab kyang rungste / phrogs kyang zhal maMchisma mchis par bgyis pa'i steng du sku yon gcod pa'i gyur
(v2) lchag kyang gzhu bar bgyis pa'i dpang la / ^im gtsug legs / je'u tse weng / dang pin dang / he 'do'i sug rgya ma mchis
(v3) te / sug yig tshad gyis btab pa' / / yug rings nyis brgya'i nang na lo thang shog shog theb gcig phul / (inverted line<) shang he 'do'i sug yig tshad (>inverted line)