OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1094

Pelliot tibétain 1094
    photo
1. Content : Contract for the sale of an ox.
2. Note : Sheet. Complete text. Recto 14 lines with four round vermilion seals. Verso, 1 line is written in Tibetan and 1 line in Chinese.
3. References :
ChoixII (pls. 437-8), Takeuchi (1990a: 36), Takeuchi (1995: pl. 3).
Takeuchi (1990a: 35-44)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (1995: 23-27)[I.Trans.], Takeuchi (1995: 139-144)[I.Translit., I.Trans.], Takeuchi (2016: 24-28)[I.Trans.], Takeuchi (2016: 140-146)[I.Translit., I.Trans.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) /:/ byi ba lo 'i dgun sla 'bring po 'i ngo la / / blon gtsug brtan dang / blon khri sum bzher dang / blon stag sum bzher gyis /
(r2) khrom gyi 'dun sa / pe'u mun du btab pa 'i lan la / / stong sar gyi sde / li g.yu legs rje gol gyis / / mthong kyab se tong
(r3) pha 'i stong pon lho blon klu sgra 'i bran an pe'u tig las glang gchig [d]mar srang gsum gyis
(r4) mjald pa 'i spu rtags dang ru tshugs la / / glang dmar bkra ru tshog / gdong yang bkra ba gchig mjal te / slad
(r5) kyis glang 'di pe'u tig 'tshong la myi dbang zhe 'am bdag po zhig gud nas byung ngam zhal mchu gches phra chi byung [ba yang]
(r6) pe'u tig mchid kyis 'tshal zhing glang rin du dmar srang gsum 'tshal pa zhal che [gras] gchad chi
(r7) chad pa la myi sdod par g.yu legs gyi sgor 'bul bar bgyis / / brgya' la pe'u tig gzhi la ma mchis sam
(r8) 'phral du bsnyag pa 'i khu skad kyis myi slebs na dam gong nas 'byung ba bzhin / stong sar gyi stong pon blon zla bza
(r9) gyi bran khug sde skyes dang ### mchid kyis 'tshal bar bgyis / / mjal tshongs 'di ltar bgyis
(r10) nas gthan tshigs bris lags pa 'i 'og du tshong lo ba zhig mchis na gang lo bas myi lo ba la lo zan
(r11) yal zugs srang gnyis gang myi lo ba la 'phral du stsal ching lo lcag kyang khrims bzhin gzhu
(r12) bar bgyis pa 'i dpang la / / zhal che pa stag bzang [tsi] nyam dang / legs bzang legs stsan dang / lu syang 'do dang /
(r13) ### la stsogs pa 'i dpang rgya dang / khas len dang pe'u tig gi
(r14) sug rgyas btab pa / / (four round vermilion seals)
(v1) lho myi la glang mjal pa 'I dpang rgya
(v2) (three Chinese characters)