OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1290

Pelliot tibétain 1290
    photo
1. Content : Catalogue of the ancient principalities.
2. Note : Sheet of pothi. Text is missing at the top right of recto and at the bottom left of verso. 1 folio with 12 lines on each side. v1-v4: an incomplete Buddhist text which is not included in this edition. Five additional writings are found below ll. 7, 9 and 12.
3. References :
Choix II (pls. 600-603, notice 32).
Lalou (1939-1961: III, 3) [P.Translit.],Stein (1959: 9-10, n. 25),Lalou (1965),Haarh (1969: 240-144),Macdonald (1971: 317-328) [P.Translit., P.Trans.],Stein (1971: 482-483),Uray (1979: 299, n. 69).

Transliteration   (Change the Display Format)

(r1) [---] [-s] thIl na / / 'phrul kyis nI mkhos bshamstebshams te / gang dud ni bd[-] skyid pa'I rtags / / bkra shis nI 'brug lo nas / / [-i-] lo ni rgyun du 'byung / kye legs nyes dbyar gyI yon / / skyes dgu rims kyIs phyir zhIng rgyas la 'phel / / dgun gyi [nyal?] dgu langs / dpyId na btab dgu skyes /
(r2) sna tshogs rnam[s?] [---] skyI'i lha lung du' / btsan po mu tsu brtan las / / khrI gtsug lde brtsan du mtshan gsol [ba'i? tshe?] / / ban de yon tan gyIs / rol mo glu tshigs bgyIs pa / / ri m[tho sa] gtsang gangs rI dbus / chu bo rlung cen 'bab gyi mgo / / bod kha g.ya's / drug sa'I sgang / lha gnas yul dbyig dkyIl 'di na / / myI rje lha mdzad gtsug myi
(r3) 'gyurd' & gyurd / / de phyir spu rgyal [---] / l[o?] khri leg / rgyal phanphran yul yul na / / mkhar bu re re dang / mchi ste / rgyal phran bgyId pa dang / / rgyal phran gyi blon po rme'u dang ljang / bzherbzhre dang / bun de dang / khas len gyi sug rgya dang / sug yIg tshad kyis btab / / stag gI lo'i dgun / / [*dar] ma'I rje bo leglig snya shur / / blon po she'u dang spug gnyis yulyu & l
(r4) ngas po 'i khra sum / blon po khyung po ra sangs rje / stang lam rma rtse gnyIs myang ro'i phyIr khar na rje rtsang rje'i thod kar / / blon po su du dang ganggnang gnyis / / yul gnubs yul gyi glIng dang dgun / rje gnubs rje'i srIs pa / / blon po rme'u dang ljang / / sjonsngon / rje myiskyi rje 'I rmong pa / / blon po she'u dang spug gnyis yul [sang?]
(r5) yul ngas po 'i khra sum na rje dgu khrI zing po rje khrI pas sum yul / / 'ol gyi lngang kang na / rje 'ol rje 'I zing brang tsha / / blon po rngo dang dva'sdba's gnyIs / / yul rngegs yul gyi gru bzhI na / rje rngegs rje la brang / blon po sas pa dang myang / blon po rngo dang dba's gnyis / / yul rngegs yul gyI gyugru bzhi na / / rje rngegs rje la brang / blon po sas pa
(r6) dang myang gnyIs / / yul glum ro 'i ya sum na / rje gu nam pa'I bug seng ti / / blon po myang dang sbrang gnyIs / yul sribs sna'I 'ol mo gong / rje dang rje 'i tsho rnol nam / blon po bzhugs tsam na dang bradbrang / blon po rngo dang dba's gnyIs / / yul rngegs yul gyi gyugru bzhi na / rje rngegs rje
(r7) la brang / blon po sas pa dang myang gnyis / / yul glum ro 'i ya sum na / rje gu nam pa'I bug seng ti / / blon po myang dang sbrang gnyis / yul srIbs sna 'i 'ol mo gong na / rje dang rje'i tsho rnol nam / blon po bzhugs tsam na dang dbrangdbrad gnyis / / kye ma mthong cag blta 'tshal ba' / / phi kI dag
(r8) phyi kIn / rderdo rje cag de'u cig bzhugs / / rdo rje cad de'u drung na' / / yungg.yung drung dadag chab cig 'bab / / g.yung drung cag chab 'gram na / / manmen tog dag hva zhig 'khrungs / / men tog dag hva drung na / / gser gcag bye'u jra jan ldIng kha 'phur cIg dag phan shing rtse / / dgung las dag lha gshegs kyang / rdo rje cag de'u myI rnying / rgya than
(r9) dgag skar chigs kyang / g.yongg.yung drung dag chab myI skams / / deng gi khrI gdugs / longlod kyakyi dbyig dugs / gser le mthon gong / g.yu le bang / phangs / btsod le snar gong / / ram le sngon gong / dung le dkang gong / sngang snar gi mthon gong na / / gsargser sko cag khang phug ste / khang khang cag rim ste drug / bar khang cag khyIms dang bdun / / gsorgser sgo cag khrigs dang brgyad / /
(r10) tha ram cag sIl dang dgu / phyag [rgya] dag bden dang bcu / / bden cu dag khragskhrigs pa la / ra gan ga bde gag zhan ste / gcIg tsam dag sgo ma phye' / bka' rtags yi ge phyag rgya zhIg rlag na 'rings sam myI rings pa las sdod du gzhug pa dang bskyal ba'I thag po nya lastsogstelas stsogs te / slungs la mci'o 'tsal gyI bka' rtags dang / phyag rgya yI ge zhig shul na rlag na' slad logs
(r11) gyi slur nga [tsang?] pa la bka' rtags rlag gam ma rlag brtagstebrtags te / slung tsang slad logs pos 'dI nas mchis pa na bka' rtags mcis mad ches mchId gyis phye na 'khon cI la mchi ba'I lo drung brtagstebrtags te myi rIgs pa zhig na' sod du rchugsterchugs te bkra'bka' rtags gzod mag las nos par bka' rtags gsol ba [thong?] shig drIstedrIs te rings pa
(r12) zhig de / po nya lcags bya thogs thogs pa zhig na' gar bka' stsal de mchI bar / slung sa gcig nas gcig du rtags gyI ste ma 'phyis slebs par skyol de thong shIg / / po nya phyag rgya thang las shor tam shor da bla yug dang 'geg gu pas gsol ba'I thang la'i / / po nya zhIg yan man nas mchis kyang rung / /
(v5) $ /:/ rgyal phanphran yul na / mkhar bu re re dang mchistemchis te / rgyal phanphran bgyId pa dang / / rgyal phran gyi blon po / su sum bgyIs par zhang zhung dar ma'i rje bo laglig snya shur / / blon po khyung po ra sangsesangs rje / stong lam rma rtse gnyIs / / myang ro'i phyIr khar na rje rtsang rje'i thod kar / sa / blon po su du dang gnang gnyIs / /
(v6) yul gnubs yul gyi glIng dgu na / rje gnubs rje'i srIs ba / blon po rme'u dang ljang / sngon / rje skyi rje'I rmong pa / blon po she'u dang spug / gnyis / yul ngas po'i khra sum na / rje dgu grI zing po rje khrI pang sum yul / 'ol gyi sngang kar na / rje 'ol rje'I zing brang tsha / blon po rngo dang dba's gnyIs / /
(v7) yul rngegs yul gyi gru bzhI na / rje rngegs rje la brang / blon po sas pa dang myang gnyis / / yul glum ro'i ya sum na / rje gu nam pa'I bu gseng ti / / blon po myang dang sbrang gnyIs / / yul sribs sna'I 'ol nomo gong na / / rje dang rje'i tsho rnol nam / blon po bzhugs tsam na dang dbrad gnyis
(v8) kye ma mthong cag blta 'tshal ba' / / phI ki dag phI kin / / rdo rje cag de'u cIg bzhugs / / rdo rje cag de'u drung na' / / g.yung drung dag chab cig 'bab / / g.yung drung cag chab 'gram na / / men tog dag hva zhIg 'khrungs / / men tog dag hva drung na / / gser gi cag bye'u jra jan linglding kha' / 'phur cIng dag phan shing rtse / /
(v9) dgung las dag lha gshegs kyang / rdo rje cag de'u myi rnyang / rgya than dag ga skar chIgs kyang / / g.yung drujdrung dag tshab myi skams / / deng gI khri gdugs / / lod kyI dbyig sa dugs / gser le mthon gong / g.yu le byang phangs / / btsod le snar gong / ram le sngon gong / dung le dkar gong / spang snar gi mthon gong na / gser sko cag
(v10) khang phug ste / khang khang cag rIm ste drug / bar khang cag khyims dang bdun / / gser sko cag khrIgs dang brgyad / / tha ram tsag sil dang dgu / phyag rgya dag bden dang bcu / / bden cu dag khrigs pa la ra gan dag bdag gzhan ste / / gcIg tsam dag sgo ma phye' / gcig tsam dag sgo phye na / / bzang dgu dag za bog dar / / bkra dgu dag stag dang
(v11) gzigs / 'jam [---] bu dag dbyI dang spyang / / gda' dgu dag khre dang 'bras / / / che dgu dag rje dang blon / / rno dgu dag mda' dang mdung / de camtsam dag de'u ru bas / ma bas dag slad na mchIs / / bdag chag ni bod kyI 'bangs / gar 'bab ni thog thog thog bzhIn / dpa' khyad ni stag dang 'gran / bzang khyad zhes bzhIn / ri skyId ni bod gyI bu
(v12) se long ni hor [---] la / bdal te gtang bar ni gnam dgung las kyang chad do / / sa dog las [---] myi gsum gyI kha nas kyang chad do / / ro gsum gyi rtses na yang chad do / / nang po cag phyogsuphyogs su thugs rtag du bde bar smon to / skyes chung shas shIg sug rgyas btab ste / / sug rjer co gzi spe lod las 'bul zhIng mchis na /
(ad1) rje lha dpal
(ad2) lha dpal kyi zha snga nas
(ad3) gsol zhing mchisnas+n READ: mchis na
(ad4) bka' stsal pa /
(ad5) bla yug