OTDO
Old Tibetan Documents Online

Pt_1297_2

Pelliot tibétain 1297.2
    photo
1. Content : Judicial document regarding an injury case.
2. Note : Sheet. Recto, the right half of the text is missing. 27 lines with an illegible round vermilion seal at the bottom. Verso, covered with the back-up paper. Cf. Takeuchi (1995: 153-154).
3. References :
Choix II (pl. 610).
Lalou (1939-1961: III, 5) [P.Translit.], Wang and Chen (1988: 172-178 in Chinese, 359-362 in Tibetan) [I.Translit., I.Trans.], .

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) $ / / phag gi lo'i dbyar sla tha cungs tshes lnga 'i gdugs la / cang hig tshe 'i sla [---]
(2) 'tshal zhing la / cang klu 'dus spad gyi 'pyugs lug gyis zhing btang ba dang / bud myed [---]
(3) ching laM srang btsan thabsuthabs su brtol pa la stsogs pa / snga slad bdag gi sgor dngan chen [---]
(4) [ch]ar 'gyis te / stams las chad pa / bla nas bka' nan stsald par ji gnang zhes / khri dp[on] [---]
(5) [---] las / / gsol ba lta mad na / dam tse spad spun gyis rab tu nongs pa / 'dras na / zhing [-]e[-] [---]
(6) phyung ba dang / pyugs lo yan du gtong ba dang / snying lan gyis / srog la 'phab pa'i rdeg [---]
(7) nongs gyis gnya' khrims bzhin skron la / brtol ba rnams g.yarg.yra sngar rims la [---]
(8) 'phral du sug pa sbrel te mchi's shig ches / zhal ce pa gthad pa / 'di bzhin ring lug[s] [---]
(9) [---] btang ste / cang daM tse bkugs nas / zhal ce pa blon g.yu bzherbzhre brtan kong gi g.yarg.yra snga[r] [---]
(10) mchid nas / bdag gi phyugs / khong ta 'i zhing la lo yan du btang ba ma mchis / de bar [---]
(11) [---] / rtsod pa' zhig nI mad / rdegs brtsogs bgyis pa ni ma mchis / zhes [---]
(12) dbyangs te bcad pa / phyugs lo yan du gtang ba la stsogs pha / so so la dpangp+ng po che bzhi chi mchi[-] [---]
(13) la 'phral du mchid shags 'tsholtsh+l te / re shig khri dpon gyis gtad las 'byung ba bzhin / zha[l] [---]
(14) gyi bar du daM tse gnya' myi bzhir stsol chig par bcad nas / gnya'i mying rus la / chu [---]
(15) cang hig tshe la daM tshe gong tsa la bgegs te / rmas btsan chi mchi' zhes gsol ba / g.yarg.yra snga[r] [---]
(16) ske la sha shus sran 'bru tsam mchis pha dang / gos gyis drag du drul ba'i rjes dong tse [---]
(17) sha gchig tsam gda' / ring lugs ke'u che'u tshe / 'gugs pa'i tshe rdegs tsogs chi [---]
(18) lugs bro stsaltestsald te rmas pa'i mchid nas / bdag ring lugs su mchis te / cang daM tse 'i zhing tog du [---]
(19) rma bar bgyis pa las / daM tshe ring lugs dang mgo mnyam du / steg bus steng du 'dugs cha ma [---]
(20) [-]r mchI' shig / hig tshe 'i bu / ban de shang hing gis / dam tshe 'i gong tsa la bzungs te / drangs nas / [---]
(21) dam tshe 'i phu bo ban de ber rgas phyungstephyungs te / shang hing brdegs logsg+s na / cang hig tshe daM tshe gi [---]
(22) su brdegs shing 'dzingste'dzings te bdag gi 'di ltar ma thab ches / bshugs pa las kyang ma nyan zhi[-] [---]
(23) cu bo rdeg du rung na / nga tsha bo khu gu la rdeg du myi rung ba ji yod ches mchi' zhing thab / so [---]
(24) g.yarg.yra sngar brim na dam tse'i sgra shas tsam phyung bar gyur / shang hing rna ba dang ske g.ya g.y[os] [---]
(25) [-]u pa kha / drug tsam gda' / daM tshe 'i lag pa g.yon pa'i gru mo steng du ber sga brdegs [---]
(26) mchis / ban de shang hing gi lag pa g.ya g.yos na / ber rga 'phra mo brdegs rdzas kha[-] [---]
(27) mchis / yus bdag ban de shang hing gi 'dra rgyas btab (a round vermilion seal) pa / /