OTDO
Old Tibetan Documents Online

S_10646

Or.8210/S.10646
    photo
1. Content : Rāmāyana.
2. Note : Fragment. The beginning and the end are missing. Recto, Chinese sūtra Da zhidu lun 大智度論 (Mahāprajñāpāramitā-śāstra). Verso, nine lines of Tibetan. This fragment joins with IOL Tib J 737.1 at ll.8-16, which is a Tibetan version of Rāmāyana story.
3. References :
Iwao et al (2012: pl. 61).
Iwao et al (2012: 100) [I.Translit.].

Transliteration   (Change the Display Format)

(1) [---] pa las /
(2) [---] st[o]n m[o] ch[e]r sby[-]r te / lo du ma 'I bar du bshos skyems
(3) [---]s kyis / / kyod jI nyes te ngu zhes rmas pa dang / / pha myes shi
(4) [---] bka' stsald pa / nged lha las gzhung bzang ba myed nas
(5) [---] lang gis ma byed chig ches byas pa dang / /
(6) [---] gzhan dang myI 'dra' ste / / bu tshas lan klan
(7) [---] myes kyi lan glan ba 'I rogs / / tsha bo rnams
(8) [---] glan ba'I klags yod na / nged kyis
(9) [---]'I [---]e'i [---]