OTDO
Old Tibetan Documents Online

insc_Lebkhog

insc_Lebkhog
     
(1) sangs rgyas rnam par snang mdzad dang
(2) phyag na rdo rje dang ^a rya ba lo la phyag 'tshal
(3) rta'i lo la bgyIs